Wet Plattelandswoning in werking vanaf 1 januari 2013

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond
Wet Plattelandswoning in werking vanaf 1 januari 2013

Op 22 november is in de Staatscourant gepubliceerd dat de Wet Plattelandswoning vanaf 1 januari 2013 in werking treedt. De wet regelt dat bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven mogen worden bewoond door particulieren. Uiteraard gelden daarbij wel voorwaarden, bijvoorbeeld dat de gemeente ermee in moet stemmen en er moet sprake zijn van een ‘goed woon- en … Meer lezenWet Plattelandswoning in werking vanaf 1 januari 2013

Planschadejurisprudentie “normaal maatschappelijk risico”

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding
Planschadejurisprudentie “normaal maatschappelijk risico”

De rechtbank Utrecht zet de door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) ingezette lijn ter zake van de uitleg van het begrip “normaal maatschappelijk risico” voort. In haar uitspraak van 29 februari 2012 oordeelde de Afdeling dat eventuele schade die voortvloeit uit een planologische wijziging die kwalificeert als een normale maatschappelijk … Meer lezenPlanschadejurisprudentie “normaal maatschappelijk risico”

De plattelandswoning is in zicht

agrarische bedrijfswoning plattelandswoning ouderdomsclausule
De plattelandswoning is in zicht

Het wetsvoorstel voor de plattelandswoning is op 14 juni aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet er nog mee instemmen, op 26 juni bespreekt hij het vervolgtraject. Doel Als de wet in werking treedt zal het mogelijk zijn om als ‘burger’ in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen te wonen. Nu is dat in verband met … Meer lezenDe plattelandswoning is in zicht

Het omgevingsrecht (weer) op de schop?

belanghebbende voorkeursrecht omgevingsvergunning bouwrecht bestemmingsplan
Het omgevingsrecht (weer) op de schop?

Hoewel het stof dat de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht deed opwaaien nog niet is neergedaald, is de volgende vernieuwingsslag al aangekondigd. Einde bestemmingsplan? De minister van Infrastructuur & Milieu werkt aan een Omgevingswet, waarin het omgevingsrecht vereenvoudigd en gebundeld wordt. Het is de bedoeling dat de wet “de knelpunten van … Meer lezenHet omgevingsrecht (weer) op de schop?

Verplichte bestemmingsplanherziening: niet vrijblijvend

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding
Verplichte bestemmingsplanherziening: niet vrijblijvend

Bestemmingsplannen moeten eens in de tien jaar worden herzien. Als dat niet gebeurt, kan dat voor burgers en bedrijven zowel voor- als nadelen hebben. 10-jarige planperiode Tien jaar na vaststelling van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan hebben vastgesteld. Zo heeft de wetgever vorm gegeven aan het idee dat bestemmingsplannen een actueel beeld … Meer lezenVerplichte bestemmingsplanherziening: niet vrijblijvend

Verkoper moet instaan voor naleving bouwbesluit

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond
Verkoper moet instaan voor naleving bouwbesluit

Een koper van een mag ervan uit gaan dat de bouw van de woning of een verbouwing daarvan is geschied met inachtneming van de destijds geldende voorschriften. Dit geldt ook als die voorschriften niet direct te maken hebben met het gebruik van de woning of de veiligheid daarvan (HR 25 februari 2005, LJN AR5383, JOR … Meer lezenVerkoper moet instaan voor naleving bouwbesluit

Het Rijk mengt zich in lokale bestemmingsplannen

verontreiniging bedrijfsgrond bouwrijp werkzaamheden gedoogwet
Het Rijk mengt zich in lokale bestemmingsplannen

Gemeenten moeten binnenkort bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen rekening houden met plannen van het rijk. Onder die plannen vallen onderwerpen als de uitbreiding van de Rotterdamse haven, het stroomgebied van de grote rivieren, militaire terreinen, werelderfgoederen (waaronder de Romeinse limes), (spoor)wegen, elektriciteits- en buisleidingen, etc. Het Rijk verplicht gemeenten met die onderwerpen rekening te … Meer lezenHet Rijk mengt zich in lokale bestemmingsplannen

Windmolens en planschade

Windturbine windmolen subsidie planschade
Windmolens en planschade

Begin maart 2011 zijn twee uitspraken van de rechtbank Middelburg gepubliceerd waarbij werd geoordeeld dat eigenaren-omwonenden van planologisch mogelijk gemaakte windmolens recht hebben op planschade. Het betreft uitspraken van 23 december 2010 (LJN: BP 6859 en LJN: BP 6682). Bestemmingsplan De raad van de gemeente Sluis heeft het planologisch mogelijk gemaakt dat in de Hoofdplaatpolder … Meer lezenWindmolens en planschade

Claimen pachtovereenkomst is niet altijd redelijk en billijk

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht
Claimen pachtovereenkomst is niet altijd redelijk en billijk

Oude praktijk: pachtclaim toewijzen Het gebeurt regelmatig dat gebruikers van grond en/of opstallen bij de pachtkamer een pachtovereenkomst “claimen”. Daarbij vordert de gebruiker dan de schriftelijke vastlegging van een met de gebruikgever bestaande pachtrelatie. Tot voor kort gold als vuistregel dat zo’n claim werd toegewezen als de gebruiker de onroerende zaak van de gebruikgever in … Meer lezenClaimen pachtovereenkomst is niet altijd redelijk en billijk