fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht

Contouren fosfaatrechten melkveehouderij steeds duidelijker

Contouren fosfaatrechten melkveehouderij steeds duidelijker

De fosfaatproductie in de Nederlandse melkveehouderij is hoger dan toegestaan. Om aanspraak te blijven houden op derogatie mag de fosfaatproductie in de Nederlandse melkveehouderij volgens de Europese Commissie niet hoger zijn dan 172,9 miljoen kilogram fosfaat. Dat komt overeen met het feitelijke productieniveau van 2002. Nederland had al juridische maatregelen genomen om de groei van … Lees verder

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie

Bedrijfstoeslag mogelijk uitsluitend voor kalverhouders en niet voor integratie

Bedrijfstoeslag mogelijk uitsluitend voor kalverhouders en niet voor integratie

Kalverintegraties kunnen geen aanspraak maken op de bedrijfstoeslag van kalverhouders. Dat is de mogelijke uitkomst van een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het definitieve arrest zal nog enige tijd op zich laten wachten. In betreffende zaak gaat het om de vraag of een integratie in zijn koopovereenkomst met een kalverhouder mag afspreken dat de kalverhouder … Lees verder

genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening

Geen verrekening genotswaarde pachter bij vaststellen marktwaarde wegens voorkeursrecht

Geen verrekening genotswaarde pachter bij vaststellen marktwaarde wegens voorkeursrecht

Als de pachter gebruikt maakt van zijn voorkeursrecht moet hij de marktwaarde van het pachtobject betalen. Dit is anders dan de waardebepaling bij het einde van de pacht wanneer de pachter zelf verbeteringen heeft aangebracht. In dat geval moet rekening worden gehouden met het genot wat de pachter heeft gehad van de investeringen die hij … Lees verder

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch natuurvergunning

Vastlegging pacht naar redelijkheid en billijkheid niet toelaatbaar?

Vastlegging pacht naar redelijkheid en billijkheid niet toelaatbaar?

Gebruik van een onroerende zaak ter uitoefening van de landbouw waarbij de andere partij een tegenprestatie betaalt is pacht. De meest gerede partij kan vastlegging van pacht vorderen, zo nodig door tussenkomst van de rechter. Redelijkheid en billijkheid staat niet snel aan deze vastlegging in de weg. Situatie Persoon P exploiteert in maatschapsverband een bedrijf … Lees verder

bedrijfstoeslag kalveren strafkorting

Geen strafrechtelijke vervolging na eerdere bestuursrechtelijke strafkorting op de bedrijfstoeslag

Geen strafrechtelijke vervolging na eerdere bestuursrechtelijke strafkorting op de bedrijfstoeslag

Strafvervolging na oplegging van een verhoogde randvoorwaardenkorting is niet toegestaan. Een persoon mag voor eenzelfde feit namelijk niet twee keer worden vervolgd. Situatie Een veehouder maakt jaarlijks aanspraak op bedrijfstoeslag. In 2011 kort de staatssecretaris de veehouder 100% op zijn bedrijfstoeslag wegens opzettelijke niet-naleving van de randvoorwaarden daarbij. De staatssecretaris doet dit, omdat de veehouder … Lees verder

agrarische bedrijfswoning plattelandswoning ouderdomsclausule

Plattelandswoning toegestaan ondanks bezwaren bijbehorend agrarisch bedrijf

Plattelandswoning toegestaan ondanks bezwaren bijbehorend agrarisch bedrijf

Aanwijzing van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning is alleen toegestaan wanneer een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd. Voor de agrariër van bijbehorend bedrijf is van belang dat hij niet in zijn bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden wordt beperkt. Bezwaar van de agrariër tegen de plattelandswoning kan slagen als hij door de aanwijzing in zijn … Lees verder

mest meststoffenwet

Boete Meststoffenwet door gebrek aan toezicht aanwenden mest

Boete Meststoffenwet door gebrek aan toezicht aanwenden mest

Het verbod om meststoffen in de bodem te brengen geldt niet alleen voor het feitelijk handelen door de agrariër zelf. Het geldt ook ingeval agrariërs derden mest op hun grond laten aanbrengen. Situatie De twee broers G (agrariërs) hebben bij intermediair F mest besteld. Deze mest is geleverd en ook geregistreerd bij (toen) Dienst Regelingen. … Lees verder

MER m.e.r. varkens geurbelasting

M.e.r.-beoordeling niet nodig ondanks overbelaste geursituatie

M.e.r.-beoordeling niet nodig ondanks overbelaste geursituatie

Een m.e.r.-beoordeling is niet nodig als de voorgenomen wijziging leidt tot een vermindering van de geurbelasting. Het feit dat na de wijziging nog steeds een overbelaste geursituatie bestaat, maakt een MER niet noodzakelijk. Als een omgevingsvergunning ziet op de wijziging van een inrichting, moet voor deze wijziging worden beoordeeld of deze aanzienlijke nadelige gevolgen voor … Lees verder

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht

Gerechtvaardigd vertrouwen en schadevergoeding

Gerechtvaardigd vertrouwen en schadevergoeding

Bij het schenden van het vertrouwensbeginsel moet het bevoegd gezag onderzoeken of de benadeelde in aanmerking komt voor compensatie of schadevergoeding. Deze compensatieplicht ontstaat op het moment dat het bevoegd gezag het vertrouwensbeginsel heeft geschonden. Deze compensatie ziet ook op de kosten die de benadeelde heeft gemaakt in aanloop op de besluiten waarin het vertrouwensbeginsel … Lees verder

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie

Melkveehouderij verkocht na 2014, van wie zijn de fosfaatrechten?

Melkveehouderij verkocht na 2014, van wie zijn de fosfaatrechten?

De staatssecretaris van economische zaken heeft op 2 juli 2015 een stelsel van fosfaatrechten aangekondigd. Daarbij heeft zij aangegeven dat het uitgangspunt bij de toekenning van het aantal fosfaatrechten het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee in het referentiejaar 2014 is en de peildatum van 2 juli 2015. Er zijn melkveehouders die hun melkrundveehouderij hebben verkocht … Lees verder

Blogs

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Planschade onder hoogspanning

Het rijksbeleid om uit voorzorg gezondheidsschade door hoogspanning te voorkomen werkt niet rechtstreeks door in bestemmingsplannen. Bij planschadeverzoeken moeten rekening worden gehouden met een ‘worst case scenario’, ook wel planmaximalisatie…

Sorry, no posts were found.

[display-posts author_id="14" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]
[display-posts author_id="5" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]