Milieu-effectrapport verplicht bij conserverend bestemmingsplan?

gedoogplicht milieu effect rapport MER omgevingsvergunning landbouw
Milieu-effectrapport verplicht bij conserverend bestemmingsplan?

Ook bij een conserverend bestemmingsplan kan een Milieu-effectrapport met een nieuwe passende beoordeling verplicht zijn. Gemeenten die voor hun buitengebied een nieuw conserverend bestemmingsplan willen vaststellen, moeten in een aantal gevallen toch een passende beoordeling laten opstellen. De feitelijke uitbreidingen, die het conserverend bestemmingsplan mogelijk maakt, kunnen mogelijk significant nadelige effecten hebben voor Natura 2000-gebieden. … Meer lezenMilieu-effectrapport verplicht bij conserverend bestemmingsplan?

Samenhang tussen vergunningverlening en intrekking andere vergunning

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij
Samenhang tussen vergunningverlening en intrekking andere vergunning

Vergunningverlening op grond van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 is mogelijk indien in directe samenhang daarmee een vergunning wordt ingetrokken die op hetzelfde Natura 2000-gebied stikstofdepositie veroorzaakt (saldering). De intrekking is een mitigerende maatregel. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 22 mei 2013. Situatie Bij besluit van 13 december 2010 hebben … Meer lezenSamenhang tussen vergunningverlening en intrekking andere vergunning

Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

melkveefosfaat fosfaatrecht foasfaatreductie
Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in meerdere uitspraken de Nbw 1998-vergunningen geschorst. Het ammoniakbeleid op basis waarvan deze vergunningen waren verleend, waren geen goede uitwerking van de Habitatrichtlijn. Hoewel het om veel uitspraken gaat, staat in dit artikel slechts de uitspraak van 2 oktober 2013 centraal. Deze ging … Meer lezenRaad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

Spuitzone van minder dan 50 meter

spuitzone gewasbescherming
Spuitzone van minder dan 50 meter

In de praktijk wordt als vuistregel wel een spuitzone van vijftig meter gehanteerd. Deze afstand kan onder voorwaarden echter ook (fors) worden verkleind. Wat is een spuitzone? Een spuitzone kan worden omschreven als een buffer tussen (meestal) een boomgaard en een gevoelig object, bijvoorbeeld een woning. In een boomgaard worden bestrijdingsmiddelen toegepast die schadelijke gevolgen … Meer lezenSpuitzone van minder dan 50 meter

MER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

MER m.e.r. varkens geurbelasting
MER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

De Wet milieubeheer schrijft voor in welke gevallen het maken van een milieu-effectrapport (MER) verplicht is. Zo is onder meer een MER verplicht bij de voorbereiding van een plan waarvoor een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verplicht is. In dat geval kan een veehouderij dan toch MER-plichtig worden, ook al is dat … Meer lezenMER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

Programmatische Aanpak Stikstof voldoet (nog) niet

Programmatische Aanpak Stikstof voldoet (nog) niet

De Crisis- en herstelwet bepaalt dat er een plan moet komen om de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden te beperken. Een concept voor dit plan, de zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), is op 9 februari 2012 aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegd. Die moet kijken of het plan niet in … Meer lezenProgrammatische Aanpak Stikstof voldoet (nog) niet

Gelijkheid voor natuurbehouders

Gelijkheid voor natuurbehouders

Particuliere natuurbehouders kunnen waarschijnlijk op termijn aanspraak maken op een subsidie voor de verwerving van gronden ten behoeve van duurzaam natuurbehoud. Organisaties als zoals Natuurmonumenten en de 12 Landschappen (bijvoorbeeld het Geldersch Landschap en het Utrechts Landschap) konden dat al langer. De ongelijkheid verdwijnt. Dit is het gevolg van de goedkeuring door de Europese Commissie … Meer lezenGelijkheid voor natuurbehouders

Uitbreiding veehouderijen bij Natura 2000-gebieden

ruimtelijke ordening planschade natura 2000
Uitbreiding veehouderijen bij Natura 2000-gebieden

De Natuurbeschermingswet 1998 wil natuur beschermen in Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn inmiddels bijna allemaal definitief aangewezen. Veehouderijen bij deze gebieden – met name intensieve – kunnen vaak niet meer uitbreiden, omdat daardoor teveel ammoniakdepositie op het Natura 2000-gebied zou plaatsvinden. Wettelijk kader De Nbw-1998 bepaalt dat voor projecten of handelingen die Natura 2000-gebieden kunnen … Meer lezenUitbreiding veehouderijen bij Natura 2000-gebieden

Geen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht
Geen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

Veehouders in en bij zeer kwetsbare gebieden maken geen aanspraak op schadevergoeding bij aanwijzing daarvan. Dit bepaalde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 oktober 2010. Wettelijk kader De Wet ammoniak en veehouderij wil de natuur in en binnen 250 meter rondom voor verzuring gevoelige gebieden extra beschermen. Deze gebieden zijn de … Meer lezenGeen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

Handelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt?

waterschap zorgplicht
Handelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt?

Situatie Door regenval stijgt het waterpeil in een polder zodanig dat een perceel onder water loopt. De eigenaar van het perceel geeft als oorzaak aan dat de waterdoorgangen waren dichtgeslibd. Hij heeft dit twee weken voor de zeer zware regenval gemeld bij het waterschap. Ook tijdens deze regenval heeft hij dit gemeld. Het waterschap heeft … Meer lezenHandelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt?