Vaststellen bestemmingsplan bevoegdheid van de gemeenteraad

paardenhouderij paard in tuin overlast
Vaststellen bestemmingsplan bevoegdheid van de gemeenteraad

Een beroep op het vertrouwensbeginsel kan alleen slagen als de toezegging is gedaan door beslissingsbevoegden of als de toezegging hun kan worden toegerekend. De gemeenteraad is bevoegd tot vaststelling van het bestemmingsplan. Appellant kan geen gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen aan uitspraken van het college van burgemeester en wethouders hierover. Situatie De gemeenteraad van Valkenburg aan de … Meer lezenVaststellen bestemmingsplan bevoegdheid van de gemeenteraad

Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

melkveefosfaat fosfaatrecht foasfaatreductie
Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in meerdere uitspraken de Nbw 1998-vergunningen geschorst. Het ammoniakbeleid op basis waarvan deze vergunningen waren verleend, waren geen goede uitwerking van de Habitatrichtlijn. Hoewel het om veel uitspraken gaat, staat in dit artikel slechts de uitspraak van 2 oktober 2013 centraal. Deze ging … Meer lezenRaad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

Vestiging agrarisch bedrijf bij bebouwde kom; aantal te houden dieren planologisch beperkt

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij
Vestiging agrarisch bedrijf bij bebouwde kom; aantal te houden dieren planologisch beperkt

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een aantal uitspraken het maximaal aantal en soort te houden dieren vastgesteld. De uitspraak trad op dat punt in de plaats van het vernietigde bestemmingsplan. Zo kon feitelijk wel uitvoering worden gegeven aan de gewenste planologische wijziging, omdat de geurcirkel planologisch was beperkt. Situatie … Meer lezenVestiging agrarisch bedrijf bij bebouwde kom; aantal te houden dieren planologisch beperkt

MER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

MER m.e.r. varkens geurbelasting
MER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

De Wet milieubeheer schrijft voor in welke gevallen het maken van een milieu-effectrapport (MER) verplicht is. Zo is onder meer een MER verplicht bij de voorbereiding van een plan waarvoor een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verplicht is. In dat geval kan een veehouderij dan toch MER-plichtig worden, ook al is dat … Meer lezenMER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

Het omgevingsrecht (weer) op de schop?

belanghebbende voorkeursrecht omgevingsvergunning bouwrecht bestemmingsplan
Het omgevingsrecht (weer) op de schop?

Hoewel het stof dat de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht deed opwaaien nog niet is neergedaald, is de volgende vernieuwingsslag al aangekondigd. Einde bestemmingsplan? De minister van Infrastructuur & Milieu werkt aan een Omgevingswet, waarin het omgevingsrecht vereenvoudigd en gebundeld wordt. Het is de bedoeling dat de wet “de knelpunten van … Meer lezenHet omgevingsrecht (weer) op de schop?

Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij
Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

De GGD vindt wonen bij megastallen ongezond. Daarom wil zij burgers beschermen tegen schadelijke ziekteverwekkers uit megastallen. Volgens de GGD moeten er wettelijke minimumafstanden komen tot nieuwe stallen. Naar verwachting is dit nog niet zo snel werkelijkheid. Wettelijk kader vergunning Wie een megastal wil bouwen moet beschikken over een omgevingsvergunning voor bouwen en mliieu (voorheen … Meer lezenVolksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal