belanghebbende voorkeursrecht omgevingsvergunning bouwrecht bestemmingsplan

Het belang om belanghebbende te zijn

Het belang om belanghebbende te zijn

Een belanghebbende kan opkomen tegen besluiten van bestuursorganen. Zo kan een belanghebbende opkomen tegen de verlening van een omgevingsvergunning aan een derde of kan hij opkomen tegen wijziging van het bestemmingsplan. De Algemene wet bestuursrecht artikel (1:2 Awb) verstaat onder belanghebbende: “degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”. De jurisprudentie over het begrip … Lees verder

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie

Samenhang tussen vergunningverlening en intrekking andere vergunning

Samenhang tussen vergunningverlening en intrekking andere vergunning

Vergunningverlening op grond van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 is mogelijk indien in directe samenhang daarmee een vergunning wordt ingetrokken die op hetzelfde Natura 2000-gebied stikstofdepositie veroorzaakt (saldering). De intrekking is een mitigerende maatregel. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 22 mei 2013. Situatie Bij besluit van 13 december 2010 hebben … Lees verder

paardenhouderij paard in tuin overlast

Vaststellen bestemmingsplan bevoegdheid van de gemeenteraad

Vaststellen bestemmingsplan bevoegdheid van de gemeenteraad

Een beroep op het vertrouwensbeginsel kan alleen slagen als de toezegging is gedaan door beslissingsbevoegden of als de toezegging hun kan worden toegerekend. De gemeenteraad is bevoegd tot vaststelling van het bestemmingsplan. Appellant kan geen gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen aan uitspraken van het college van burgemeester en wethouders hierover. Situatie De gemeenteraad van Valkenburg aan de … Lees verder

melkveefosfaat fosfaatrecht foasfaatreductie

Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in meerdere uitspraken de Nbw 1998-vergunningen geschorst. Het ammoniakbeleid op basis waarvan deze vergunningen waren verleend, waren geen goede uitwerking van de Habitatrichtlijn. Hoewel het om veel uitspraken gaat, staat in dit artikel slechts de uitspraak van 2 oktober 2013 centraal. Deze ging … Lees verder

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie

Vestiging agrarisch bedrijf bij bebouwde kom; aantal te houden dieren planologisch beperkt

Vestiging agrarisch bedrijf bij bebouwde kom; aantal te houden dieren planologisch beperkt

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een aantal uitspraken het maximaal aantal en soort te houden dieren vastgesteld. De uitspraak trad op dat punt in de plaats van het vernietigde bestemmingsplan. Zo kon feitelijk wel uitvoering worden gegeven aan de gewenste planologische wijziging, omdat de geurcirkel planologisch was beperkt. Situatie … Lees verder

MER m.e.r. varkens geurbelasting Varkens in Nood-arrest

MER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

MER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

De Wet milieubeheer schrijft voor in welke gevallen het maken van een milieu-effectrapport (MER) verplicht is. Zo is onder meer een MER verplicht bij de voorbereiding van een plan waarvoor een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verplicht is. In dat geval kan een veehouderij dan toch MER-plichtig worden, ook al is dat … Lees verder

belanghebbende voorkeursrecht omgevingsvergunning bouwrecht bestemmingsplan

Het omgevingsrecht (weer) op de schop?

Het omgevingsrecht (weer) op de schop?

Hoewel het stof dat de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht deed opwaaien nog niet is neergedaald, is de volgende vernieuwingsslag al aangekondigd. Einde bestemmingsplan? De minister van Infrastructuur & Milieu werkt aan een Omgevingswet, waarin het omgevingsrecht vereenvoudigd en gebundeld wordt. Het is de bedoeling dat de wet “de knelpunten van … Lees verder

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie

Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

De GGD vindt wonen bij megastallen ongezond. Daarom wil zij burgers beschermen tegen schadelijke ziekteverwekkers uit megastallen. Volgens de GGD moeten er wettelijke minimumafstanden komen tot nieuwe stallen. Naar verwachting is dit nog niet zo snel werkelijkheid. Wettelijk kader vergunning Wie een megastal wil bouwen moet beschikken over een omgevingsvergunning voor bouwen en mliieu (voorheen … Lees verder