Windturbine windmolen subsidie planschade onteigening

Windmolens en planschade

Windmolens en planschade

Begin maart 2011 zijn twee uitspraken van de rechtbank Middelburg gepubliceerd waarbij werd geoordeeld dat eigenaren-omwonenden van planologisch mogelijk gemaakte windmolens recht hebben op planschade. Het betreft uitspraken van 23 december 2010 (LJN: BP 6859 en LJN: BP 6682). Bestemmingsplan De raad van de gemeente Sluis heeft het planologisch mogelijk gemaakt dat in de Hoofdplaatpolder … Lees verder

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht

Claimen pachtovereenkomst is niet altijd redelijk en billijk

Claimen pachtovereenkomst is niet altijd redelijk en billijk

Oude praktijk: pachtclaim toewijzen Het gebeurt regelmatig dat gebruikers van grond en/of opstallen bij de pachtkamer een pachtovereenkomst “claimen”. Daarbij vordert de gebruiker dan de schriftelijke vastlegging van een met de gebruikgever bestaande pachtrelatie. Tot voor kort gold als vuistregel dat zo’n claim werd toegewezen als de gebruiker de onroerende zaak van de gebruikgever in … Lees verder

pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond

Het begrip belastingschade: altijd anders

Het begrip belastingschade: altijd anders

Belastingschade is een ruim begrip. Bij verkoop van grond van een agrariër aan een gemeente spreken partijen vaak af dat de gemeente de belastingschade aan de agrariër vergoedt. Hiermee is nog niet alles gezegd, want wat valt onder de belastingschade? Dit kwam ook aan de orde in de volgende zaak. Situatie Een agrariër verkoopt in … Lees verder

gedoogplicht milieu effect rapport MER omgevingsvergunning landbouw

Overdracht toeslagrechten in strijd met Europees recht?

Overdracht toeslagrechten in strijd met Europees recht?

Overdracht van toeslagrechten komt in de agrarische praktijk veel voor. Partijen hebben in principe contractsvrijheid over de voorwaarden van de overdracht. Hierbij geldt wel een beperking. De overeenkomst mag niet indruisen tegen de doelstellingen van het Europees recht. In mei 2010 heeft het Hof van Justitie van de EG uitspraak hierover gedaan. Het standpunt Hof … Lees verder

ruimtelijke ordening planschade natura 2000 openbare weg

Uitbreiding veehouderijen bij Natura 2000-gebieden

Uitbreiding veehouderijen bij Natura 2000-gebieden

De Natuurbeschermingswet 1998 wil natuur beschermen in Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn inmiddels bijna allemaal definitief aangewezen. Veehouderijen bij deze gebieden – met name intensieve – kunnen vaak niet meer uitbreiden, omdat daardoor teveel ammoniakdepositie op het Natura 2000-gebied zou plaatsvinden. Wettelijk kader De Nbw-1998 bepaalt dat voor projecten of handelingen die Natura 2000-gebieden kunnen … Lees verder

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht

Geen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

Geen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

Veehouders in en bij zeer kwetsbare gebieden maken geen aanspraak op schadevergoeding bij aanwijzing daarvan. Dit bepaalde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 oktober 2010. Wettelijk kader De Wet ammoniak en veehouderij wil de natuur in en binnen 250 meter rondom voor verzuring gevoelige gebieden extra beschermen. Deze gebieden zijn de … Lees verder

waterschap zorgplicht

Handelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt?

Handelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt?

Situatie Door regenval stijgt het waterpeil in een polder zodanig dat een perceel onder water loopt. De eigenaar van het perceel geeft als oorzaak aan dat de waterdoorgangen waren dichtgeslibd. Hij heeft dit twee weken voor de zeer zware regenval gemeld bij het waterschap. Ook tijdens deze regenval heeft hij dit gemeld. Het waterschap heeft … Lees verder

pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond

Pachtovereenkomst blijkt huur

Pachtovereenkomst blijkt huur

Pachtovereenkomsten van vóór de wetswijziging van 1 september 2007, waar toen geen sprake was van bedrijfsmatige landbouw, vallen nu onder het huurrecht. Deze zijn dus makkelijker opzegbaar. Dit volgt uit het baanbrekende arrest van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem van 15 februari 2011. Situatie Verpachter en pachter zijn in 1988 een schriftelijke pachtovereenkomst aangegaan … Lees verder

gedoogplicht milieu effect rapport MER omgevingsvergunning landbouw

Toeslagrechten komen aan pachter toe

Toeslagrechten komen aan pachter toe

Op 22 juni 2010 heeft de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem (het Hof) uitgemaakt dat de toeslagrechten bij het einde van de pacht volledig toekomen aan de pachter. Eerder was in eerdere procedure bepaald dat de pachter en verpachter ieder voor 50% recht hadden op de toeslagrechten. De verpachter maakt volgens het Hof geen aanspraak … Lees verder

bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri

Arbitrage en het einde van de maatschap

Arbitrage en het einde van de maatschap

Veel agrarische bedrijven worden gedreven in de vorm van een maatschap of vennootschap onder firma. Helaas komt het soms voor dat na verloop van tijd blijkt dat de maten/vennoten niet meer door één deur kunnen. Dat kan te maken hebben met een zakelijk verschil van inzicht, maar ook met wrijvingen in de persoonlijke sfeer. In … Lees verder