ruilplan pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond omgevingswet toestemmingsvereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming huur en pacht

Onteigening doorkruist overeenkomst tussen gemeente en private persoon

Onteigening doorkruist overeenkomst tussen gemeente en private persoon

Een gemeente maakt gebruik van haar bevoegdheid tot onteigening. Zij is in casu niet gebonden aan privaatrechtelijke afspraken met wederpartij tot wederbeschikbaarstelling en schadevergoeding. Volgens de Hoge Raad is het niet de bedoeling van partijen geweest de bevoegdheid van onteigening uit te sluiten. Dit blijkt uit onderstaande uitspraak van de Hoge Raad. Situatie Een gemeente … Lees verder

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie

Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

De GGD vindt wonen bij megastallen ongezond. Daarom wil zij burgers beschermen tegen schadelijke ziekteverwekkers uit megastallen. Volgens de GGD moeten er wettelijke minimumafstanden komen tot nieuwe stallen. Naar verwachting is dit nog niet zo snel werkelijkheid. Wettelijk kader vergunning Wie een megastal wil bouwen moet beschikken over een omgevingsvergunning voor bouwen en mliieu (voorheen … Lees verder

natuurvergunning

Gelijkheid voor natuurbehouders

Gelijkheid voor natuurbehouders

Particuliere natuurbehouders kunnen waarschijnlijk op termijn aanspraak maken op een subsidie voor de verwerving van gronden ten behoeve van duurzaam natuurbehoud. Organisaties als zoals Natuurmonumenten en de 12 Landschappen (bijvoorbeeld het Geldersch Landschap en het Utrechts Landschap) konden dat al langer. De ongelijkheid verdwijnt. Dit is het gevolg van de goedkeuring door de Europese Commissie … Lees verder

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond

Strijd met het bestemmingsplan als juridisch gebrek aan woning

Strijd met het bestemmingsplan als juridisch gebrek aan woning

Als een verkoper een woning met burgerbestemming garandeert, terwijl het gaat om een (agrarische) bedrijfswoning, is sprake van een juridisch gebrek. Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden onlangs bevestigd. Een koper die (lang) na de levering ontdekt dat het gekochte niet voldoet aan het bestemmingsplan kan de verkoper daarvoor aansprakelijk houden. De koper heeft dan geen … Lees verder

Windturbine windmolen subsidie planschade onteigening

Windmolens en planschade

Windmolens en planschade

Begin maart 2011 zijn twee uitspraken van de rechtbank Middelburg gepubliceerd waarbij werd geoordeeld dat eigenaren-omwonenden van planologisch mogelijk gemaakte windmolens recht hebben op planschade. Het betreft uitspraken van 23 december 2010 (LJN: BP 6859 en LJN: BP 6682). Bestemmingsplan De raad van de gemeente Sluis heeft het planologisch mogelijk gemaakt dat in de Hoofdplaatpolder … Lees verder

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht ruilverkaveling

Claimen pachtovereenkomst is niet altijd redelijk en billijk

Claimen pachtovereenkomst is niet altijd redelijk en billijk

Oude praktijk: pachtclaim toewijzen Het gebeurt regelmatig dat gebruikers van grond en/of opstallen bij de pachtkamer een pachtovereenkomst “claimen”. Daarbij vordert de gebruiker dan de schriftelijke vastlegging van een met de gebruikgever bestaande pachtrelatie. Tot voor kort gold als vuistregel dat zo’n claim werd toegewezen als de gebruiker de onroerende zaak van de gebruikgever in … Lees verder

ruilplan pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond omgevingswet toestemmingsvereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming huur en pacht

Het begrip belastingschade: altijd anders

Het begrip belastingschade: altijd anders

Belastingschade is een ruim begrip. Bij verkoop van grond van een agrariër aan een gemeente spreken partijen vaak af dat de gemeente de belastingschade aan de agrariër vergoedt. Hiermee is nog niet alles gezegd, want wat valt onder de belastingschade? Dit kwam ook aan de orde in de volgende zaak. Situatie Een agrariër verkoopt in … Lees verder

gedoogplicht milieu effect rapport MER omgevingsvergunning landbouw

Overdracht toeslagrechten in strijd met Europees recht?

Overdracht toeslagrechten in strijd met Europees recht?

Overdracht van toeslagrechten komt in de agrarische praktijk veel voor. Partijen hebben in principe contractsvrijheid over de voorwaarden van de overdracht. Hierbij geldt wel een beperking. De overeenkomst mag niet indruisen tegen de doelstellingen van het Europees recht. In mei 2010 heeft het Hof van Justitie van de EG uitspraak hierover gedaan. Het standpunt Hof … Lees verder

ruimtelijke ordening planschade natura 2000 openbare weg

Uitbreiding veehouderijen bij Natura 2000-gebieden

Uitbreiding veehouderijen bij Natura 2000-gebieden

De Natuurbeschermingswet 1998 wil natuur beschermen in Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn inmiddels bijna allemaal definitief aangewezen. Veehouderijen bij deze gebieden – met name intensieve – kunnen vaak niet meer uitbreiden, omdat daardoor teveel ammoniakdepositie op het Natura 2000-gebied zou plaatsvinden. Wettelijk kader De Nbw-1998 bepaalt dat voor projecten of handelingen die Natura 2000-gebieden kunnen … Lees verder