Arbitrage in de landbouw

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Arbitrage in de landbouw

Binnen een agrarische- of landbouw maatschap kunnen geschillen hoog oplopen. Bij een maatschapsgeschil kan arbitrage als geschillenregeling meestal sneller voor een uitspraak zorgen dan ingeval de zaak aan de gewone rechter wordt voorgelegd, terwijl arbitrage meestal ook goedkoper is. Binnen een maatschap kunnen geschillen hoog oplopen. Partijen zullen dan doorgaans advies van anderen inwinnen. Daarmee … Meer lezenArbitrage in de landbouw

Sociaal akkoord: wijzigingen inzake bepaalde tijd contracten

ontslagrecht arbeidsrecht
Sociaal akkoord: wijzigingen inzake bepaalde tijd contracten

Het sociaal akkoord dat 11 april 2013 is gesloten, bevat niet alleen voorgenomen wijzigingen inzake het ontslagrecht. Ook op andere vlakken zou het arbeidsrecht moeten wijzigen. Zo zouden bijvoorbeeld de regels inzake bepaalde tijd contracten moeten veranderen. Hoewel het kabinet en de sociale partners het belang van flexarbeid voor de economie wel inzien, menen zij … Meer lezenSociaal akkoord: wijzigingen inzake bepaalde tijd contracten

Sociaal akkoord: hervormingen ontslagrecht

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht
Sociaal akkoord: hervormingen ontslagrecht

Op 11 april 2013 heeft het kabinet met de sociale partners het zogenaamde “sociaal akkoord” bereikt. Het arbeidsmarktbeleid voor de aankomende jaren is hierin uitgestippeld. Onderdeel hiervan is het ontslagrecht. Zoals ook te lezen is in mijn eerdere artikel (“Regeerakkoord: hervormingen ontslagrecht”), was het kabinet van plan om het ontslagrecht aanzienlijk te wijzigen. Daarbij vroeg … Meer lezenSociaal akkoord: hervormingen ontslagrecht

Vermijd ongewenste gevolgen maatschapsakte bij beëindiging

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht
Vermijd ongewenste gevolgen maatschapsakte bij beëindiging

Bij het aangaan van een maatschap moeten partijen ook voorzien in de gevolgen bij beëindiging. Maatschapsakte meestal fiscaal gunstig Voordat partijen samen een agrarisch bedrijf gaan uitoefenen, stellen zij vaak een maatschapsakte op. Ingeval zij een vennootschap onder firma aangaan, is dit een vennootschapsakte. Dit gebeurt meestal op basis van een model dat afkomstig is … Meer lezenVermijd ongewenste gevolgen maatschapsakte bij beëindiging

Beëindiging met wederzijds goedvinden

huwelijkse voorwaarden Arbeidsovereenkomst onbepaalde bepaalde tijd Ragetlieregel echtscheiding lijfrente
Beëindiging met wederzijds goedvinden

Partijen kunnen een overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, als zij ook overeenstemming hebben over de voorwaarden. Sinds oktober 2006 heeft deze manier van beëindigen van arbeidsovereenkomsten een enorme vlucht genomen. Waar voorheen nog formeel ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd gevraagd, de zogenaamde pro-forma ontbindingsprocedures, is dit sinds oktober 2006 niet meer nodig. Dit heeft te … Meer lezenBeëindiging met wederzijds goedvinden

Regeerakkoord: hervormingen ontslagrecht

ontslagrecht arbeidsrecht
Regeerakkoord: hervormingen ontslagrecht

De partijen PvdA en VVD hebben maandag 29 oktober 2012 het regeerakkoord gepresenteerd. Onderdeel van de plannen is een hervorming van het ontslagrecht. Hier wordt al jaren over gesproken, zonder enig resultaat. De vraag is of het nu wel tot een hervorming komt. De regering wil in overleg met de sociale partners overeenstemming bereiken over … Meer lezenRegeerakkoord: hervormingen ontslagrecht

Arbeidsovereenkomst voor de duur van het project

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Arbeidsovereenkomst voor de duur van het project

Het Gerechtshof in Arnhem heeft onlangs bepaald dat een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project een objectief bepaalbare einddatum moet hebben. Anders is het gewoon een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is geen nieuws want zo staat het al decennia in de wet maar het gaat in de praktijk helaas nog vaak fout. In … Meer lezenArbeidsovereenkomst voor de duur van het project

Ook zorgplicht werkgevers voor ingehuurde ZZP’ers bij bedrijfsongeval

bedrijfsongeval zorgplicht zzp
Ook zorgplicht werkgevers voor ingehuurde ZZP’ers bij bedrijfsongeval

Een werkgever die een zzp’er inhuurt, kan bij een bedrijfsongeval aansprakelijk zijn voor de schade. Dit oordeelde de Hoge Raad in zijn uitspraak van 23 maart 2012. De uitspraak zorgde voor enige ophef en verbazing. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en ook anderen vonden de uitspraak “principieel onjuist”. De vraag is of de uitspraak wel verrassend is. Aansprakelijkheid … Meer lezenOok zorgplicht werkgevers voor ingehuurde ZZP’ers bij bedrijfsongeval

Einde arbeidsovereenkomst van rechtswege

ontslagrecht arbeidsrecht
Einde arbeidsovereenkomst van rechtswege

In mijn artikel “Ontslag basis” van 27 januari 2012 heb ik aangekondigd dat in dit artikel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege (niet uitputtend) zal behandelen. Van belang hierbij is om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van arbeidsovereenkomsten qua tijdsduur. Er bestaan namelijk contracten voor bepaalde tijd (half jaar, maand, projectduur) en voor … Meer lezenEinde arbeidsovereenkomst van rechtswege

Ontslag basis

ontslagrecht arbeidsrecht
Ontslag basis

In mijn praktijk krijg ik veel vragen over ontslag. Zowel van werkgevers als van werknemers. Welke mogelijkheden zijn er om werknemers te ontslaan? Mijn werkgever wil mij ontslaan, hoe kan ik mij daartegen verweren? Hieronder zet ik in hoofdlijnen neer welke manieren er zijn om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen. In volgende … Meer lezenOntslag basis