erf erven erfgenaam schuld

Bescherming erfgenamen tegen schulden verbeterd per 1 sept. 2016

Bescherming erfgenamen tegen schulden verbeterd per 1 sept. 2016

Deze nieuwe wet verbetert de bescherming van erfgenamen tegen nalatenschapsschulden. Dit gebeurt door de regeling voor zuivere aanvaarding te verduidelijken. Onder nieuw recht is er pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Verder komt er een uitzonderingsclausule voor gevallen, waarin de … Lees verder

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving

Ontslag: voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst (on)mogelijk?

Ontslag: voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst (on)mogelijk?

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst (on)mogelijk? Bij ontslag op staande voet zijn de gevolgen voor een werknemer groot. Per direct ontvangt hij geen loon meer en een WW- uitkering kan de werknemer ook vergeten. Daarom zijn aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet  strenge voorwaarden gesteld. Zo moet er sprake zijn van een (objectief en subjectief) dringende … Lees verder

beperkte huwelijksgemeenschap

Nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap

Nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap

Beperkte huwelijksgemeenschap: Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 ingestemd met het wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap. De beoogde inwerkingtreding van deze ingrijpende wijziging is 1 januari 2017. Het huidige wettelijke stelsel van de algehele gemeenschap van goederen is een stelsel … Lees verder

kinderalimentatie Familieprocesrecht stuiting verjaring vaststellingsovereenkomst

Familieprocesrecht: stuiting verjaring

Familieprocesrecht: stuiting verjaring

Inleiding: stuiting verjaring Ex-partners die in een gerechtelijke procedure de getroffen schikking laten vastleggen in een proces-verbaal moeten zich realiseren dat een verjaringstermijn van 5 jaar geldt. Geen 20 jaar zoals de vrouw van mening was. Een proces-verbaal dat tijdens de zitting wordt opgesteld kan niet op een lijn worden gesteld met een rechterlijk vonnis heeft … Lees verder

echtscheiding afstorting pensioen DGA erfrecht lijfrente mediation

Geen afstorting pensioen bij scheiding DGA

Geen afstorting pensioen bij scheiding DGA

Geen afstorting pensioen bij scheiding DGA Bij scheiding heeft de ex-echtgenoot van een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Verder had de ex-echtgenoot in beginsel recht op afstorting van haar aandeel bij een externe pensioenverzekeraar. Hierin is verandering gekomen. Veel afstortingsverzoeken worden nu afgewezen. Afstorting lijkt … Lees verder

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch

Erfpachter kan achteraf een beroep doen op Europese consumentenbescherming

Erfpachter kan achteraf een beroep doen op Europese consumentenbescherming

Regels in erfpacht voorwaarden kunnen worden getoetst aan de Europese consumenten beschermingsregels zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hoewel deze regels zich richten op het overeenkomstenrecht (koop en diensten) gelden deze ook voor in notariële akten vastgelegde voorwaarden van een erfpachtrecht. Dat is opmerkelijk omdat die regels automatisch overgaan op de … Lees verder

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht

Aanzegging via WhattsApp geldig?

Aanzegging via WhattsApp geldig?

Sinds 1 januari 2015 moeten werkgevers werknemers met een contract voor bepaalde tijd tijdig informeren over een eventuele verlenging. Deze zogenaamde aanzegverplichting is minimaal een maand voordat een contract voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) afloopt. De kortgeding rechter te Amsterdam moest oordelen of een werkgever aan deze aanzegverplichting had voldaan door in … Lees verder

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht

Makelaar geweigerd als partijdige deskundige bij een taxatie

Makelaar geweigerd als partijdige deskundige bij een taxatie

De gemeente ’s-Gravenhage heeft een makelaar terecht mogen weigeren als deskundige bij de taxatie van een woning. Zo luidde het vonnis van de rechtbank. Deze taxatie was nodig voor de heruitgifte van grond in erfpacht. Volgens de algemene voorwaarden moeten de gemeente en de erfpachter overeenstemming bereiken over de persoon van de deskundigen. De gemeente … Lees verder

huwelijkse voorwaarden Arbeidsovereenkomst onbepaalde bepaalde tijd Ragetlieregel echtscheiding lijfrente

Wat is waarde bij een verdeling van een agrarische onderneming?

Wat is waarde bij een verdeling van een agrarische onderneming?

Inleiding Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij de vraag wordt gesteld: ‘Wat is de waarde van de onderneming?’ Bij beëindiging van het huwelijk moet de vermogenspositie van de beide echtgenoten worden vastgesteld. Voor agrariërs kan beëindiging van het huwelijk gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming. De wet geeft geen richtlijnen voor de waardebepaling … Lees verder

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht

Eerste rechterlijke oordelen over de Wet Werk en Zekerheid

Eerste rechterlijke oordelen over de Wet Werk en Zekerheid

Met ingang van 1 januari 2015 is een aantal bepalingen van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Een onderdeel daarvan is de zogenaamde aanzegplicht bij contracten voor bepaalde tijd. De eerste uitspraken over dit onderwerp zijn op 13 mei 2015 gewezen door een kantonrechter uit Den Haag en uit Leeuwarden. Deze uitspraken luiden … Lees verder