ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving legaat

Weigering passende arbeid bij ziekte: loonstopsanctie

Weigering passende arbeid bij ziekte: loonstopsanctie

Inleiding Wanneer een werknemer ziek wordt, ontstaan er voor zowel de werkgever als de werknemer diverse verplichtingen. Een werkgever is bijvoorbeeld gehouden het loon door te betalen aan de zieke werknemer en hij moet proberen om de werknemer zo spoedig mogelijk te laten re-integreren. Een werknemer is ook verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. … Lees verder

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving legaat

Wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

Wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

Na het verschijnen van mijn artikel “Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014” heeft de Eerste Kamer op 10 juni 2014 het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Daarbij is wel de motie van de senator Backer c.s. aangenomen. Middels deze motie is voorgesteld om de ingangsdatum van de wetswijzigingen die gepland stonden voor … Lees verder

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch natuurvergunning

Inbreng tegen de verpachte waarde is géén gift

Inbreng tegen de verpachte waarde is géén gift

Inleiding Giften zijn handelingen die ertoe strekken dat de schenker wordt verarmd en de verkrijger verrijkt. Is de inbreng van grond tegen verpachte waarde in een maatschap een gift? Hierover oordeelde het hof ’s-Hertogenbosch op 13 augustus 2013. De casus Vader heeft zijn agrarisch bedrijf tegen de verpachte waarde ingebracht in een maatschap met dochter … Lees verder

huwelijkse voorwaarden Arbeidsovereenkomst onbepaalde bepaalde tijd Ragetlieregel echtscheiding lijfrente

De Ragetlieregel uitgelegd

De Ragetlieregel uitgelegd

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd wordt voortgezet door overeenkomst bepaalde tijd: opzegging vereist? Inleiding De hoofdregel is dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege eindigen wanneer de overeengekomen duur is verstreken. Er is dus geen opzegging vereist voor het laten eindigen van de arbeidsovereenkomst. Een uitzondering hierop is de zogenaamde Ragetlieregel, die in artikel 7:667 lid 4 … Lees verder

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht monddoodclausule

Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014

Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014

In het verleden zijn al vele pogingen ondernomen om het ontslagrecht gewijzigd te krijgen, maar steeds tevergeefs. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Eind november 2013 is het wetsvoorstel  “Wet Werk en Zekerheid”  ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen voorgesteld in het arbeidsrecht. Mensen met een flexibele arbeidsrelatie moeten … Lees verder

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie

Wijziging regeling partneralimentatie

Wijziging regeling partneralimentatie

Het plan De VVD, PvdA en D66 hebben op 20 juni 2012 een initiatiefnota ingediend om de regeling voor partneralimentatie te wijzigen. Zij willen dat de grondslag, de berekeningsmethode en de duur verandert. De nieuwe grondslag De huidige grondslag voor de betaling van partneralimentatie is de lotsverbondenheid tussen partijen die is ontstaan door het huwelijk … Lees verder

DNA-onderzoek

Verhuizen met kinderen na scheiding

Verhuizen met kinderen na scheiding

Wanneer kan een ouder met minderjarige kinderen verhuizen? Op 14 november 2012 en op 12 februari 2013 heeft de voorzieningenrechter twee uitspraken gedaan over dit onderwerp. Situatie Regelmatig komt het voor dat een ouder na een echtscheiding met zijn/haar kinderen verhuist of wil verhuizen naar een andere stad of zelfs een ander land. De achterblijvende … Lees verder

dwangsom boete kinderallimentatie WHOA beslag

Nieuwe kinderalimentatienormen 2013

Nieuwe kinderalimentatienormen 2013

Op 1 april 2013 treden de nieuwe kinderalimentatienormen in werking. Deze nieuwe richtlijnen zijn opgesteld door de werkgroep alimentatienormen. Dit is een werkgroep van rechters die zich bezighoudt met de uniformering van de alimentatieregels. Invoering draagkrachttabel De belangrijkste verandering is de invoering van een draagkrachttabel. Aan de hand hiervan kan eenvoudig berekend worden hoeveel de … Lees verder

vergunning boot waterschappen

Vergoeding naast vergunning

Vergoeding naast vergunning

Waterschappen mogen een vergoeding vragen voor het gebruik van hun eigendommen. Dit mag ook als het waterschap een vergunning heeft verleend voor het hebben van een steiger of een dam. Situatie De eigenaar van een bootje beschikte op grond van de keur over een vergunning om een steiger te hebben in de ringvaart van het … Lees verder

Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht bestanddeelvorming

Gevolgen ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract

Gevolgen ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract

Kan uit het gedrag van ongehuwd samenwonenden zonder samenlevingscontract een overeenkomst worden afgeleid? Op 8 juni 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over dit onderwerp. Situatie Partijen hebben in de periode 1992-2005 een affectieve relatie gehad en zij zijn op 1 juni 1993 gaan samenwonen. In 1996 hebben zij samen een huis … Lees verder