belanghebbende voorkeursrecht omgevingsvergunning bouwrecht bestemmingsplan

Het belang om belanghebbende te zijn

Het belang om belanghebbende te zijn

Een belanghebbende kan opkomen tegen besluiten van bestuursorganen. Zo kan een belanghebbende opkomen tegen de verlening van een omgevingsvergunning aan een derde of kan hij opkomen tegen wijziging van het bestemmingsplan. De Algemene wet bestuursrecht artikel (1:2 Awb) verstaat onder belanghebbende: “degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”. De jurisprudentie over het begrip … Lees verder

paardenhouderij paard in tuin overlast

Vaststellen bestemmingsplan bevoegdheid van de gemeenteraad

Vaststellen bestemmingsplan bevoegdheid van de gemeenteraad

Een beroep op het vertrouwensbeginsel kan alleen slagen als de toezegging is gedaan door beslissingsbevoegden of als de toezegging hun kan worden toegerekend. De gemeenteraad is bevoegd tot vaststelling van het bestemmingsplan. Appellant kan geen gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen aan uitspraken van het college van burgemeester en wethouders hierover. Situatie De gemeenteraad van Valkenburg aan de … Lees verder

verkoop koop verkoopbemiddeling overlijden erfgenamen

Beheersverordening en illegaal gebruik

Beheersverordening en illegaal gebruik

Een beheersverordening kan niet worden gebruikt om tegen illegaal gebruik op te treden. Een beheersverordening is een alternatief voor het bestemmingsplan, en kan worden gebruikt sinds de in werking treding van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 (artikel 3.38 Wro). Een beheersverordening kan worden vastgesteld als het betreffende gebied “af” is en er … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid omgevingswet

Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

Alleen een belanghebbende kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpbestemmingsplan. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat degene die belanghebbende zou zijn, indien het ter inzage gelegde bestemmingsplan zou worden vastgesteld, ook kan opkomen tegen het niet tijdig vaststellen van een bestemmingsplan. Juridisch kader Ons bestuursrecht kent de figuur van de fictieve weigering. … Lees verder

bouw bouwplan omgeving omgevingswet procedeerverbod

Advies welstandscommissie niet meer verplicht

Advies welstandscommissie niet meer verplicht

Naar alle verwachting is het op zeer korte termijn niet meer nodig dat een college van burgemeester en wethouders een bouwplan aan haar welstandscommissie voorlegt. Wijziging besluit omgevingsrecht Begin 2013, mogelijk nog in januari, zal het Besluit omgevingsrecht (artikel 6.2) op zodanige wijze worden gewijzigd dat het college een bouwplan alleen aan de welstandscommissie moet … Lees verder

verwachtingswaarde planschade bestemmingsplan, ruimtelijke ordening milieuzonering

Planschadejurisprudentie passieve risico-aanvaarding

Planschadejurisprudentie passieve risico-aanvaarding

Een persoon komt niet voor vergoeding van planschade in aanmerking als hij het risico van het vervallen van bestaande bouwmogelijkheden heeft aanvaard. In voorkomende zaken toetst de rechter uitdrukkelijk of de aanvrager redelijkerwijs kon voorzien of een voor hem negatieve bestemmingsplanwijziging op handen was. Situatie Verzoeker is eigenaar van enkele percelen. In het bestemmingsplan “Landelijk … Lees verder

bouw bouwplan omgeving omgevingswet procedeerverbod

Crisis- en herstelwet en relativiteitsvereiste

Crisis- en herstelwet en relativiteitsvereiste

In 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet regelt dat in nader aangeduide gevallen, een aantal specifieke procesregels gelden ten aanzien van ruimtelijke besluitvorming. Doel van deze specifieke regels is om te komen tot een versnelde ontwikkeling van bepaalde en nader omschreven ruimtelijke en infrastructurele projecten. Zo is onder meer … Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding belastingschade vergunning landschapsontwikkelingsplan

Planschadejurisprudentie “normaal maatschappelijk risico”

Planschadejurisprudentie “normaal maatschappelijk risico”

De rechtbank Utrecht zet de door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) ingezette lijn ter zake van de uitleg van het begrip “normaal maatschappelijk risico” voort. In haar uitspraak van 29 februari 2012 oordeelde de Afdeling dat eventuele schade die voortvloeit uit een planologische wijziging die kwalificeert als een normale maatschappelijk … Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding belastingschade vergunning landschapsontwikkelingsplan

Verplichte bestemmingsplanherziening: niet vrijblijvend

Verplichte bestemmingsplanherziening: niet vrijblijvend

Bestemmingsplannen moeten eens in de tien jaar worden herzien. Als dat niet gebeurt, kan dat voor burgers en bedrijven zowel voor- als nadelen hebben. 10-jarige planperiode Tien jaar na vaststelling van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan hebben vastgesteld. Zo heeft de wetgever vorm gegeven aan het idee dat bestemmingsplannen een actueel beeld … Lees verder

verontreiniging bedrijfsgrond bouwrijp werkzaamheden gedoogwet

Het Rijk mengt zich in lokale bestemmingsplannen

Het Rijk mengt zich in lokale bestemmingsplannen

Gemeenten moeten binnenkort bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen rekening houden met plannen van het rijk. Onder die plannen vallen onderwerpen als de uitbreiding van de Rotterdamse haven, het stroomgebied van de grote rivieren, militaire terreinen, werelderfgoederen (waaronder de Romeinse limes), (spoor)wegen, elektriciteits- en buisleidingen, etc. Het Rijk verplicht gemeenten met die onderwerpen rekening te … Lees verder