bouw bouwplan omgeving

Crisis- en herstelwet en relativiteitsvereiste

Crisis- en herstelwet en relativiteitsvereiste

In 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet regelt dat in nader aangeduide gevallen, een aantal specifieke procesregels gelden ten aanzien van ruimtelijke besluitvorming. Doel van deze specifieke regels is om te komen tot een versnelde ontwikkeling van bepaalde en nader omschreven ruimtelijke en infrastructurele projecten. Zo is onder meer … Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Planschadejurisprudentie “normaal maatschappelijk risico”

Planschadejurisprudentie “normaal maatschappelijk risico”

De rechtbank Utrecht zet de door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) ingezette lijn ter zake van de uitleg van het begrip “normaal maatschappelijk risico” voort. In haar uitspraak van 29 februari 2012 oordeelde de Afdeling dat eventuele schade die voortvloeit uit een planologische wijziging die kwalificeert als een normale maatschappelijk … Lees verder

belanghebbende voorkeursrecht omgevingsvergunning bouwrecht bestemmingsplan

Het omgevingsrecht (weer) op de schop?

Het omgevingsrecht (weer) op de schop?

Hoewel het stof dat de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht deed opwaaien nog niet is neergedaald, is de volgende vernieuwingsslag al aangekondigd. Einde bestemmingsplan? De minister van Infrastructuur & Milieu werkt aan een Omgevingswet, waarin het omgevingsrecht vereenvoudigd en gebundeld wordt. Het is de bedoeling dat de wet “de knelpunten van … Lees verder

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving

Nieuwe zaaksbehandeling bestuursrecht

Nieuwe zaaksbehandeling bestuursrecht

In het bestuursrecht wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan een verandering in de wijze van procederen. Deze wordt meestal aangeduid als de nieuwe zaaksbehandeling. De sector bestuursrecht van de rechtbank Arnhem zal daar vanaf 1 juni 2012 mee gaan werken. Belangrijkste aanpassing in inhoudelijke zin is het streven om voorgelegde geschillen finaal te … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid

Planschade: nieuwe uitleg “normaal maatschappelijk risico”

Planschade: nieuwe uitleg “normaal maatschappelijk risico”

Inleiding Planschade is voor rekening van de aanvrager als deze binnen het normaal maatschappelijk risico valt (Art. 6.2 Wro, lid 1). Het tweede lid bij art. 6.2 bepaalt dat in elk geval een gedeelte gelijk aan 2% van de waarde van de onroerende zaak (of van het inkomen) voor rekening van de aanvrager blijft. In … Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Verplichte bestemmingsplanherziening: niet vrijblijvend

Verplichte bestemmingsplanherziening: niet vrijblijvend

Bestemmingsplannen moeten eens in de tien jaar worden herzien. Als dat niet gebeurt, kan dat voor burgers en bedrijven zowel voor- als nadelen hebben. 10-jarige planperiode Tien jaar na vaststelling van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan hebben vastgesteld. Zo heeft de wetgever vorm gegeven aan het idee dat bestemmingsplannen een actueel beeld … Lees verder

genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening

Raad van State: eenduidig oordeel voorzienbaarheid van planschade

Raad van State: eenduidig oordeel voorzienbaarheid van planschade

Bij de beoordeling of schade door de wijziging van een bestemmingsplan moet worden vergoed, is van belang of de schade voorzienbaar was (artikel 6.3 Wro). Van tijd tot tijd leeft de discussie op of deze voorzienbaarheid moet worden afgemeten naar het direct voorafgaande bestemmingsplan, of het bestemmingsplan ten tijde van de aankoop. Het probleem doet … Lees verder

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht

Geen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

Geen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

Veehouders in en bij zeer kwetsbare gebieden maken geen aanspraak op schadevergoeding bij aanwijzing daarvan. Dit bepaalde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 oktober 2010. Wettelijk kader De Wet ammoniak en veehouderij wil de natuur in en binnen 250 meter rondom voor verzuring gevoelige gebieden extra beschermen. Deze gebieden zijn de … Lees verder

mediation

Ook mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

Ook mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

Mediation wordt als alternatieve geschillenoplossing met name gebruikt in het familie- en arbeidsrecht. Toch is mediation ook geschikt om bestuursrechtelijke geschillen op te lossen. Wilma de Jongh, mediation-specialist bij A&S advocaten vertelt: Als mediator heb je een bepaalde rol in het proces en daarin spelen vaak lastige afwegingen. In het proces dat zich gaandeweg voltrok tijdens … Lees verder

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving

Naschrift bij Schultz-arrest

Naschrift bij Schultz-arrest

In het Schultz- arrest van het Europese Hof is geoordeeld dat de Nederlandse wetgeving over de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte strijdig is met de Europese Richtlijn ( zie mijn artikel van juli 2009). De Europese Richtlijn is door Nederland verkeerd doorgevoerd in de wet. De vraag is nu: waar hebben zieke werknemers recht op? … Lees verder