bouw bouwplan omgeving omgevingswet

Advies welstandscommissie niet meer verplicht

Advies welstandscommissie niet meer verplicht

Naar alle verwachting is het op zeer korte termijn niet meer nodig dat een college van burgemeester en wethouders een bouwplan aan haar welstandscommissie voorlegt. Wijziging besluit omgevingsrecht Begin 2013, mogelijk nog in januari, zal het Besluit omgevingsrecht (artikel 6.2) op zodanige wijze worden gewijzigd dat het college een bouwplan alleen aan de welstandscommissie moet … Lees verder

Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht bestanddeelvorming

Eén overtreding, twee overtreders en twee dwangsommen om te innen

Eén overtreding, twee overtreders en twee dwangsommen om te innen

Een bestuursorgaan kan een last onder dwangsom opleggen aan zowel de overtreder als de persoon die het in zijn macht heeft de overtreding te (doen) beëindigen. Dit kan tegelijkertijd. Als de dwangsommen zijn verbeurd, kan het bestuursorgaan deze dwangsommen bij beide personen innen. Situatie Moeder is eigenaresse van een perceel grond. De zoon heeft daarop … Lees verder

bouw bouwplan omgeving omgevingswet

Crisis- en herstelwet en relativiteitsvereiste

Crisis- en herstelwet en relativiteitsvereiste

In 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet regelt dat in nader aangeduide gevallen, een aantal specifieke procesregels gelden ten aanzien van ruimtelijke besluitvorming. Doel van deze specifieke regels is om te komen tot een versnelde ontwikkeling van bepaalde en nader omschreven ruimtelijke en infrastructurele projecten. Zo is onder meer … Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding belastingschade vergunning landschapsontwikkelingsplan

Geen handhaving bij zicht op legalisatie

Geen handhaving bij zicht op legalisatie

Wie bouwt in strijd met de vergunning, riskeert handhaving. Alles wat buiten de vergunning valt, moet weg of worden aangepast, tenzij legalisatie mogelijk is. Situatie Een burger krijgt een bouwvergunning verleend voor de oprichting van een garage. Volgens de vergunning mag de goothoogte van deze garage 2,90 m zijn. De goothoogte blijkt echter gemiddeld 2,98 … Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding belastingschade vergunning landschapsontwikkelingsplan

Bouwgeschillen: voorkomen is beter dan genezen

Bouwgeschillen: voorkomen is beter dan genezen

Bij de bouw van gebouwen ontstaan vaak geschillen. Oorzaak daarvan kan zijn het afwerkingsniveau van de aannemer. Vaak hebben opdrachtgever en aannemer andere verwachtingen of worden afspraken niet goed vastgelegd. Als de opdrachtgever dan een fout ziet dan zal hij als de relatie met de aannemer niet meer goed is op alle slakken zout leggen … Lees verder