onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid omgevingswet

Onteigening: algemene ruimtelijke beleidsvisies relevant bij waardebepaling

Onteigening: algemene ruimtelijke beleidsvisies relevant bij waardebepaling

Als er grond wordt onteigend, moet de marktwaarde daarvan worden vergoed. Bij het bepalen daarvan moet rekening worden gehouden met (door de overheid gemaakte) plannen die slechts bestaan in algemene ruimtelijke beleidsvisies. Dat is ook het geval als nadien vastgestelde bestemmingsplannen/inpassingsplannen die passen binnen dat algemene ruimtelijke beleid, wél buiten beschouwing moeten blijven. Elimineren Eliminatiekwesties … Lees verder

bestemmingsplanonteigening onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2016)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2016)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsjurisprudentie uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade, landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue. 1.            Onterechte inschrijving onteigeningsvonnis Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:210 (X / De hoofdbewaarder van het Kadaster en de openbare registers). X vond … Lees verder

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht grensoverschrijdend

Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2016)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2016)

1. Arrest Hoge Raad van 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3302 (X/provincie Noord-Holland) Liquiditeitsproblemen niet toetsbaar bij onteigeningsbeschikking De Hoge Raad verwerpt het beroep zonder inhoudelijke motivering; de Advocaat-Generaal gaat inhoudelijk op de kwestie in (ECLI:NL:PHR:2015:2015). Hij citeert dat de onteigenende partij bij de onderhandelingen niet te werk mag gaan als ware de onderhandelingsverplichting (artikel 17 Ow) een te verwaarlozen … Lees verder

bestemmingsplanonteigening onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2015)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2015)

1. Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1991 (X / Waterschap Vallei en Veluwe Gedoogplicht in stand: beperkt werkterrein Voor de dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei was dermate weinig (werk)terrein benodigd, dat de eigenaarsbelangen geen onteigening vergen. Zie ook mijn uitgebreidere memo. 2. Uitspraak Afdeling van 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2075 … Lees verder

gedoogplicht milieu effect rapport MER omgevingsvergunning landbouw

Tijdsduur werkzaamheden van belang bij gedoogplicht

Tijdsduur werkzaamheden van belang bij gedoogplicht

Of een gedoogplicht terecht is opgelegd, is mede afhankelijk van de tijdsduur van tijdelijke werkzaamheden.   Dit kan worden afgeleid uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) van 16 september 2015, (zaaknummers ECLI:NL:RVS:2015:2894 en ECLI:NL:RVS:2015:2895). In beide zaken stond een door het college van Dijkgraaf en Heemraden van … Lees verder

bestemmingsplanonteigening onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Verbod op minnelijke onteigening

Verbod op minnelijke onteigening

Bij een vrijwillige grondverkoop aan de overheid kan de koopsom in beginsel niet worden berekend als ware het een onteigeningsschadeloosstelling, als de betreffende overheid niet van plan is om het betreffende object desnoods te onteigenen. Althans, dat kan uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 1 juli 2015 worden afgeleid. Situatieschets De in Harlingen … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid omgevingswet

Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2015)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2015)

1.   Arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:250 (X / Gemeente Weert) Vergoeding deskundigenbijstand in kroonfase. Op grond van artikel 50 Ow komen kosten van een onteigeningsprocedure voor vergoeding in aanmerking (conform de dubbele redelijkheidstoets). In dit arrest is – de bestaande praktijk – bevestigd dat ook de kosten van de administratiefrechtelijke kroonfase … Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding belastingschade vergunning landschapsontwikkelingsplan

Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2015)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2015)

Onteigeningsjurisprudentie: met onderwerpen zoals planschade , landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht. 1.    Vonnis rechtbank Noord Nederland 17 september 2014, zaaknummer: C/19/927998 / HA ZA 12-132 (Landinrichting Laaghalen) Stigmaschade De rechtbank meent met de rechtbankdeskundige dat een tweetal niet in het inrichtingsplan opgenomen percelen landbouwgrond vanwege dat plan in waarde dalen. Want hoewel de percelen niet aan … Lees verder

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht grensoverschrijdend

Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2014)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2014)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsjurisprudentie uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade , landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue. 1.    Uitspraak rechtbank Rotterdam 18 juni 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:4914 (BBL / X) Eliminatie diverse bestemmingsplannen Onteigend werden percelen weiland met mogelijkheid tot realisatie van kassen. Bestemmingsplan “Groenzone Berkel-Pijnacker” … Lees verder

genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening

Jurisprudentie onteigeningrecht (Juni 2014)

Jurisprudentie onteigeningrecht (Juni 2014)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsjurisprudentie uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade , landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue. 1. Hoge Raad 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:897 (Van Waes / Gemeente Terneuzen) Geen sanctie op weglaten depotdatum in vonnis Als de rechtbank (anders dan de wet voorschrijft) … Lees verder