Bodemverontreiniging leidt niet altijd tot lagere WOZ-waarde

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Bodemverontreiniging leidt niet altijd tot lagere WOZ-waarde

Bodemverontreiniging kan leiden tot een lagere WOZ-waarde. Dit is niet altijd het geval. Dit oordeelde de rechtbank in onderstaande situatie. Situatie E is eigenaar van een woning waaronder vervuilde grond is aangetroffen. Voor een woning wordt al sinds 1997 de WOZ-waarde lager vastgesteld vanwege deze vervuiling. Tegen waardepeildatum 1 januari 2008 is de waarde niet … Meer lezenBodemverontreiniging leidt niet altijd tot lagere WOZ-waarde

Geen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht
Geen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

Veehouders in en bij zeer kwetsbare gebieden maken geen aanspraak op schadevergoeding bij aanwijzing daarvan. Dit bepaalde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 oktober 2010. Wettelijk kader De Wet ammoniak en veehouderij wil de natuur in en binnen 250 meter rondom voor verzuring gevoelige gebieden extra beschermen. Deze gebieden zijn de … Meer lezenGeen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

Handelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt?

waterschap zorgplicht
Handelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt?

Situatie Door regenval stijgt het waterpeil in een polder zodanig dat een perceel onder water loopt. De eigenaar van het perceel geeft als oorzaak aan dat de waterdoorgangen waren dichtgeslibd. Hij heeft dit twee weken voor de zeer zware regenval gemeld bij het waterschap. Ook tijdens deze regenval heeft hij dit gemeld. Het waterschap heeft … Meer lezenHandelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt?

Ook mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

mediation
Ook mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

Mediation wordt als alternatieve geschillenoplossing met name gebruikt in het familie- en arbeidsrecht. Toch is mediation ook geschikt om bestuursrechtelijke geschillen op te lossen. Wilma de Jongh, mediation-specialist bij A&S advocaten vertelt: Als mediator heb je een bepaalde rol in het proces en daarin spelen vaak lastige afwegingen. In het proces dat zich gaandeweg voltrok tijdens … Meer lezenOok mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

De Crisis- en herstelwet geeft ruimte aan kleine en grote projecten

bouw bouwplan omgeving
De Crisis- en herstelwet geeft ruimte aan kleine en grote projecten

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Het doel van deze wet is om meer werkgelegenheid te creëren en zodoende de crisis te lijf te gaan. De werkgelegenheid wordt gecreëerd door de ontwikkeling van ruimtelijke projecten te stimuleren en te versnellen. Hierbij gaat het niet alleen om grote projecten. Ook … Meer lezenDe Crisis- en herstelwet geeft ruimte aan kleine en grote projecten

Naschrift bij Schultz-arrest

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Naschrift bij Schultz-arrest

In het Schultz- arrest van het Europese Hof is geoordeeld dat de Nederlandse wetgeving over de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte strijdig is met de Europese Richtlijn ( zie mijn artikel van juli 2009). De Europese Richtlijn is door Nederland verkeerd doorgevoerd in de wet. De vraag is nu: waar hebben zieke werknemers recht op? … Meer lezenNaschrift bij Schultz-arrest

Dwangsom en de te trage overheid (december 2009)

dwangsom boete kinderallimentatie
Dwangsom en de te trage overheid (december 2009)

In het bestuursrecht wordt vaak gewerkt met vaste termijnen. In veel wettelijke regelingen staan bepalingen inzake beslistermijnen. Daarnaast is er nog de algemene bepaling van artikel 4:13 AWB, waarin staat dat bij gebreke van wettelijke voorschriften in beginsel binnen acht weken na het indienen van de aanvraag een beslissing moet worden genomen. In de praktijk … Meer lezenDwangsom en de te trage overheid (december 2009)

Bouwgeschillen: voorkomen is beter dan genezen

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding
Bouwgeschillen: voorkomen is beter dan genezen

Bij de bouw van gebouwen ontstaan vaak geschillen. Oorzaak daarvan kan zijn het afwerkingsniveau van de aannemer. Vaak hebben opdrachtgever en aannemer andere verwachtingen of worden afspraken niet goed vastgelegd. Als de opdrachtgever dan een fout ziet dan zal hij als de relatie met de aannemer niet meer goed is op alle slakken zout leggen … Meer lezenBouwgeschillen: voorkomen is beter dan genezen

Minder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht
Minder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

Sinds 1 juli 2005 zijn de regels om op te komen tegen overheidsbesluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu op cruciale punten gewijzigd. De procedures voor deze besluiten staan niet altijd meer open voor iedereen, maar slechts voor belanghebbenden. Verder is de voorbereidingsprocedure vereenvoudigd en geldt deze voor meer besluiten. Tot 1 juli … Meer lezenMinder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

Onjuiste implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn nekt ontwikkelaar

bouw bouwplan omgeving
Onjuiste implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn nekt ontwikkelaar

Europa houdt van haar beschermde diersoorten. Daarom is het op grond van de Vogelrichtlijn (VRL) en Habitatrichtlijn (HRL) verboden om beschermde diersoorten of hun leefomgeving te verontrusten of te schaden. Hierop geldt een aantal uitzonderingen. Zo zijn in de VRL en HRL regels opgenomen om van dit verbod af te wijken in het belang van … Meer lezenOnjuiste implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn nekt ontwikkelaar