onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid

Koop en boete: 10 procent ineens en/of 3 promille per dag?

Koop en boete: 10 procent ineens en/of 3 promille per dag?

In het geval een partij bij een koop na een sommatie niet nakomt, dan kan de andere partij nakoming én 3 promille van de koopsom per dag als boete opeisen. Als de andere partij daarna ook nog de koop ontbindt, dan kan hij niet daarbovenop nog eens 10% boete opeisen, aldus de rechtbank Rotterdam. De … Lees verder

genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening

Raad van State: eenduidig oordeel voorzienbaarheid van planschade

Raad van State: eenduidig oordeel voorzienbaarheid van planschade

Bij de beoordeling of schade door de wijziging van een bestemmingsplan moet worden vergoed, is van belang of de schade voorzienbaar was (artikel 6.3 Wro). Van tijd tot tijd leeft de discussie op of deze voorzienbaarheid moet worden afgemeten naar het direct voorafgaande bestemmingsplan, of het bestemmingsplan ten tijde van de aankoop. Het probleem doet … Lees verder

verkoop koop verkoopbemiddeling overlijden erfgenamen

Tijdelijke verhuur van woningen eenvoudiger

Tijdelijke verhuur van woningen eenvoudiger

Verhuur van woonruimten voor bepaalde tijd is een lastige zaak. Wettelijk uitgangspunt is dat dit niet kan, behalve in specifiek genoemde situaties. Klassiek zijn de verhuur van vakantiehuisjes en de expat- regeling. Die laatste maakt het mogelijk om bij tijdelijk verblijf in het buitenland de eigen woning voor die periode te verhuren. Voor (studenten)kamers is … Lees verder

pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond

Onteigening doorkruist overeenkomst tussen gemeente en private persoon

Onteigening doorkruist overeenkomst tussen gemeente en private persoon

Een gemeente maakt gebruik van haar bevoegdheid tot onteigening. Zij is in casu niet gebonden aan privaatrechtelijke afspraken met wederpartij tot wederbeschikbaarstelling en schadevergoeding. Volgens de Hoge Raad is het niet de bedoeling van partijen geweest de bevoegdheid van onteigening uit te sluiten. Dit blijkt uit onderstaande uitspraak van de Hoge Raad. Situatie Een gemeente … Lees verder

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond

Verkoper moet instaan voor naleving bouwbesluit

Verkoper moet instaan voor naleving bouwbesluit

Een koper van een mag ervan uit gaan dat de bouw van de woning of een verbouwing daarvan is geschied met inachtneming van de destijds geldende voorschriften. Dit geldt ook als die voorschriften niet direct te maken hebben met het gebruik van de woning of de veiligheid daarvan (HR 25 februari 2005, LJN AR5383, JOR … Lees verder

verontreiniging bedrijfsgrond bouwrijp werkzaamheden gedoogwet

Het Rijk mengt zich in lokale bestemmingsplannen

Het Rijk mengt zich in lokale bestemmingsplannen

Gemeenten moeten binnenkort bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen rekening houden met plannen van het rijk. Onder die plannen vallen onderwerpen als de uitbreiding van de Rotterdamse haven, het stroomgebied van de grote rivieren, militaire terreinen, werelderfgoederen (waaronder de Romeinse limes), (spoor)wegen, elektriciteits- en buisleidingen, etc. Het Rijk verplicht gemeenten met die onderwerpen rekening te … Lees verder

bouw bouwplan omgeving

Zelfrealisatie en exploitatieplan

Zelfrealisatie en exploitatieplan

Op 30 mei 2011 heeft de Kroon op verzoek van de gemeenteraad van Gorinchem een onteigeningsbesluit genomen. De overwegingen waaronder de Kroon het besluit heeft genomen, zijn interessant. Aan de orde was de onteigening van het bestemmingsplan Hoog Dalem. Het bestemmingsplan is op 28 januari 2011 door de raad van de gemeente Gorinchem vastgesteld, evenals … Lees verder

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond

Strijd met het bestemmingsplan als juridisch gebrek aan woning

Strijd met het bestemmingsplan als juridisch gebrek aan woning

Als een verkoper een woning met burgerbestemming garandeert, terwijl het gaat om een (agrarische) bedrijfswoning, is sprake van een juridisch gebrek. Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden onlangs bevestigd. Een koper die (lang) na de levering ontdekt dat het gekochte niet voldoet aan het bestemmingsplan kan de verkoper daarvoor aansprakelijk houden. De koper heeft dan geen … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid

Geen behoefte aan woningen; bestemmingsplan vernietigd

Geen behoefte aan woningen; bestemmingsplan vernietigd

Dit is de uitkomst van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het bestemmingsplan Zuidoevers Broekveldt in Tynaarlo. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 16 februari 2010 voornoemd bestemmingsplan vastgesteld. Het plan voorziet onder meer in de bouw van 17 nieuwe woningen in de kern van De Groeve in directe … Lees verder

Windturbine windmolen subsidie planschade onteigening

Windmolens en planschade

Windmolens en planschade

Begin maart 2011 zijn twee uitspraken van de rechtbank Middelburg gepubliceerd waarbij werd geoordeeld dat eigenaren-omwonenden van planologisch mogelijk gemaakte windmolens recht hebben op planschade. Het betreft uitspraken van 23 december 2010 (LJN: BP 6859 en LJN: BP 6682). Bestemmingsplan De raad van de gemeente Sluis heeft het planologisch mogelijk gemaakt dat in de Hoofdplaatpolder … Lees verder