bouw bouwplan omgeving

Complexwaarde en voorstrook

Complexwaarde en voorstrook

Inleiding In artikel 40d Onteigeningswet is de egalisatieregel neergelegd, ook wel aangeduid als de complexwaardebenadering. Deze regel is door de wetgever opgenomen om te voorkomen dat bij de verwerving/onteigening ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan eigenaren worden geconfronteerd met een hogere of lagere waarde van de grond ten gevolge van de op hun grond rustende … Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Geen handhaving bij zicht op legalisatie

Geen handhaving bij zicht op legalisatie

Wie bouwt in strijd met de vergunning, riskeert handhaving. Alles wat buiten de vergunning valt, moet weg of worden aangepast, tenzij legalisatie mogelijk is. Situatie Een burger krijgt een bouwvergunning verleend voor de oprichting van een garage. Volgens de vergunning mag de goothoogte van deze garage 2,90 m zijn. De goothoogte blijkt echter gemiddeld 2,98 … Lees verder

tuinbouw pacht kas

Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan alleen bij tijdelijke behoefte

Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan alleen bij tijdelijke behoefte

Burgemeester en wethouders kunnen voor een bepaalde termijn ontheffing verlenen van een bestemmingsplan. Dit kan alleen wanneer het voorziet in een tijdelijke behoefte. De ontheffing duurt maximaal 5 jaar. Na verloop van de termijn moet de ontheffinghouder de met het bestemmingsplan strijdige situatie ongedaan maken. Dat het echt moet gaan om een tijdelijke behoefte blijkt … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid

Bodemverontreiniging leidt niet altijd tot lagere WOZ-waarde

Bodemverontreiniging leidt niet altijd tot lagere WOZ-waarde

Bodemverontreiniging kan leiden tot een lagere WOZ-waarde. Dit is niet altijd het geval. Dit oordeelde de rechtbank in onderstaande situatie. Situatie E is eigenaar van een woning waaronder vervuilde grond is aangetroffen. Voor een woning wordt al sinds 1997 de WOZ-waarde lager vastgesteld vanwege deze vervuiling. Tegen waardepeildatum 1 januari 2008 is de waarde niet … Lees verder

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht

Geen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

Geen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

Veehouders in en bij zeer kwetsbare gebieden maken geen aanspraak op schadevergoeding bij aanwijzing daarvan. Dit bepaalde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 oktober 2010. Wettelijk kader De Wet ammoniak en veehouderij wil de natuur in en binnen 250 meter rondom voor verzuring gevoelige gebieden extra beschermen. Deze gebieden zijn de … Lees verder

waterschap zorgplicht

Handelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt?

Handelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt?

Situatie Door regenval stijgt het waterpeil in een polder zodanig dat een perceel onder water loopt. De eigenaar van het perceel geeft als oorzaak aan dat de waterdoorgangen waren dichtgeslibd. Hij heeft dit twee weken voor de zeer zware regenval gemeld bij het waterschap. Ook tijdens deze regenval heeft hij dit gemeld. Het waterschap heeft … Lees verder

mediation

Ook mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

Ook mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

Mediation wordt als alternatieve geschillenoplossing met name gebruikt in het familie- en arbeidsrecht. Toch is mediation ook geschikt om bestuursrechtelijke geschillen op te lossen. Wilma de Jongh, mediation-specialist bij A&S advocaten vertelt: Als mediator heb je een bepaalde rol in het proces en daarin spelen vaak lastige afwegingen. In het proces dat zich gaandeweg voltrok tijdens … Lees verder

bouw bouwplan omgeving

De Crisis- en herstelwet geeft ruimte aan kleine en grote projecten

De Crisis- en herstelwet geeft ruimte aan kleine en grote projecten

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Het doel van deze wet is om meer werkgelegenheid te creëren en zodoende de crisis te lijf te gaan. De werkgelegenheid wordt gecreëerd door de ontwikkeling van ruimtelijke projecten te stimuleren en te versnellen. Hierbij gaat het niet alleen om grote projecten. Ook … Lees verder

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving

Naschrift bij Schultz-arrest

Naschrift bij Schultz-arrest

In het Schultz- arrest van het Europese Hof is geoordeeld dat de Nederlandse wetgeving over de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte strijdig is met de Europese Richtlijn ( zie mijn artikel van juli 2009). De Europese Richtlijn is door Nederland verkeerd doorgevoerd in de wet. De vraag is nu: waar hebben zieke werknemers recht op? … Lees verder

dwangsom boete kinderallimentatie

Dwangsom en de te trage overheid (december 2009)

Dwangsom en de te trage overheid (december 2009)

In het bestuursrecht wordt vaak gewerkt met vaste termijnen. In veel wettelijke regelingen staan bepalingen inzake beslistermijnen. Daarnaast is er nog de algemene bepaling van artikel 4:13 AWB, waarin staat dat bij gebreke van wettelijke voorschriften in beginsel binnen acht weken na het indienen van de aanvraag een beslissing moet worden genomen. In de praktijk … Lees verder