planschade bestemmingsplan, ruimtelijke ordening milieuzonering

Planschade: normaal maatschappelijk risico verder beschouwd

Planschade: normaal maatschappelijk risico verder beschouwd

Inleiding In mijn artikel van 22 mei 2012 wees ik al op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 februari 2012. Daarin overwoog de Raad van State dat als op grond van het wettelijk overgangsrecht het risicoforfait van 2% van artikel 6.2 lid 2 van de Wet op de … Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Planschadejurisprudentie “normaal maatschappelijk risico”

Planschadejurisprudentie “normaal maatschappelijk risico”

De rechtbank Utrecht zet de door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) ingezette lijn ter zake van de uitleg van het begrip “normaal maatschappelijk risico” voort. In haar uitspraak van 29 februari 2012 oordeelde de Afdeling dat eventuele schade die voortvloeit uit een planologische wijziging die kwalificeert als een normale maatschappelijk … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid

Planschade: nieuwe uitleg “normaal maatschappelijk risico”

Planschade: nieuwe uitleg “normaal maatschappelijk risico”

Inleiding Planschade is voor rekening van de aanvrager als deze binnen het normaal maatschappelijk risico valt (Art. 6.2 Wro, lid 1). Het tweede lid bij art. 6.2 bepaalt dat in elk geval een gedeelte gelijk aan 2% van de waarde van de onroerende zaak (of van het inkomen) voor rekening van de aanvrager blijft. In … Lees verder

genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening

Raad van State: eenduidig oordeel voorzienbaarheid van planschade

Raad van State: eenduidig oordeel voorzienbaarheid van planschade

Bij de beoordeling of schade door de wijziging van een bestemmingsplan moet worden vergoed, is van belang of de schade voorzienbaar was (artikel 6.3 Wro). Van tijd tot tijd leeft de discussie op of deze voorzienbaarheid moet worden afgemeten naar het direct voorafgaande bestemmingsplan, of het bestemmingsplan ten tijde van de aankoop. Het probleem doet … Lees verder

Windturbine windmolen subsidie planschade onteigening

Windmolens en planschade

Windmolens en planschade

Begin maart 2011 zijn twee uitspraken van de rechtbank Middelburg gepubliceerd waarbij werd geoordeeld dat eigenaren-omwonenden van planologisch mogelijk gemaakte windmolens recht hebben op planschade. Het betreft uitspraken van 23 december 2010 (LJN: BP 6859 en LJN: BP 6682). Bestemmingsplan De raad van de gemeente Sluis heeft het planologisch mogelijk gemaakt dat in de Hoofdplaatpolder … Lees verder