dutch-landscape-3558566_960_720

onteigening onteigeningsrecht Verjaring vordering

Ewa Koryzna

Auteur: Ewa Koryzna

mr E.I. (Ewa) Koryzna

E: ekoryzna@aens.nl

T: 085 – 48 77 410