Dwangsom en de te trage overheid (december 2009)

In het bestuursrecht wordt vaak gewerkt met vaste termijnen. In veel wettelijke regelingen staan bepalingen inzake beslistermijnen. Daarnaast is er nog de algemene bepaling van artikel 4:13 AWB, waarin staat dat bij gebreke van wettelijke voorschriften in beginsel binnen acht weken na het indienen van de aanvraag een beslissing moet worden genomen. In de praktijk komt het helaas regelmatig voor dat deze termijnen (bij lange na) niet worden gehaald.

Tot voor kort was de enige remedie hiertegen dat de burger zich op het standpunt kon stellen dat er sprake was van een zogenaamde “fictieve weigering”, en een bezwaarschrift kon indienen, al dan niet gecombineerd met het vragen van een voorlopige voorziening. Dergelijke procedures kunnen al gauw enkele maanden in beslag nemen en dragen niet bij tot een spoedige besluitvorming.

Sinds 1 oktober 2009 heeft de burger een nieuw instrument in handen om de trage overheid aan te pakken. Aan de Algemene Wet Bestuursrecht zijn toegevoegd de artikelen 4:17 tot en met 4:20. Deze bepalingen voorzien erin dat een overheid die te traag beslist een dwangsom verbeurt aan de aanvrager. Het gaat daarbij overigens niet om grote bedragen, de dwangsom kan oplopen tot maximaal € 1.260,–. Wil de burger voor vergoeding van een dwangsom in aanmerking komen, dan moet hij het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke hebben gesteld en verder moet het bestuursorgaan de beslistermijn met tenminste twee weken hebben overschreden. Als aan deze vereisten is voldaan dan verbeurt het bestuursorgaan een dwangsom van € 20,– per dag gedurende de eerste veertien dagen, een bedrag van € 30,– per dag voor de volgende veertien dagen en € 40,– per dag voor de daarop volgende veertien dagen.

De dwangsom is duidelijk bedoeld als “prikkel” voor de overheid om zich aan de wettelijke beslistermijnen te houden. De advocaten van A & S Advocaten kunnen u behulpzaam zijn bij het aanpakken van de “te trage overheid”.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl