Toekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht
Toekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Na een storm van kritiek op een wetsvoorstel heeft de minister van I&M aan de kamer geschreven dat onteigeningen op basis van de ontwerp-Omgevingswet, net als nu, niet doorgaan tenzij de rechter de onteigening toestaat. De wetgever heeft de Omgevingswet aangenomen. Die wet is nog niet helemaal compleet, op bepaalde onderdelen moeten er aanvullende wetten … Meer lezenToekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Jurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Jurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsrecht uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade, landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue. 1. Schadeloosstelling per peildatum Rechtbank Den Haag 17 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4585 (Provincie Zuid-Holland / X). Als gevolg van onteigening verloor een perceel een van de twee ontsluitingen. Nadat … Meer lezenJurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

Inlaatvoorzieining bepaalt het waterpeil niet

Telecommunicatiekabel Belemmeringenwet privaatrecht inlaatvoorziening bodemverontreiniging
Inlaatvoorzieining bepaalt het waterpeil niet

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard had een vergunning verleend voor het vervangen van twee inlaatvoorzieningen door een nieuwe inlaatvoorziening. Met die voorziening wordt water vanuit de Rotte de Vliet ingelaten. In een procedure tegen dat besluit mag echter niet worden geklaagd over de hoogte van het waterpeil dat feitelijk met die inlaatvoorziening wordt … Meer lezenInlaatvoorzieining bepaalt het waterpeil niet

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding
Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Dat de begrippen “normaal maatschappelijk risico” en “risicioaanvaarding” niet hetzelfde zijn was al langer bekend. In recente jurisprudentie legt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) nog eens uit hoe het zit. Normaal maatschappelijk risicio Iemand die planschade lijdt, moet dit dulden wanneer de schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Anders … Meer lezenPlanschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

Alleen een belanghebbende kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpbestemmingsplan. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat degene die belanghebbende zou zijn, indien het ter inzage gelegde bestemmingsplan zou worden vastgesteld, ook kan opkomen tegen het niet tijdig vaststellen van een bestemmingsplan. Juridisch kader Ons bestuursrecht kent de figuur van de fictieve weigering. … Meer lezenBeroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

Nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

dwangsom boete kinderallimentatie
Nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

Het hotel-restaurant Wouwse Tol drijft een restaurant dat ligt aan de A58. Door groot onderhoud aan diverse snelwegen is het hotel-restaurant enige tijd onbereikbaar gebleven. Het restaurant vordert schade van het Rijk. Van toepassing is de Regeling nadeelcompensatie verkeer en waterstaat 1999. Volgens deze regeling komt schade, die binnen het normale ondernemingsrisico valt, niet voor … Meer lezenNadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

Advies welstandscommissie niet meer verplicht

bouw bouwplan omgeving
Advies welstandscommissie niet meer verplicht

Naar alle verwachting is het op zeer korte termijn niet meer nodig dat een college van burgemeester en wethouders een bouwplan aan haar welstandscommissie voorlegt. Wijziging besluit omgevingsrecht Begin 2013, mogelijk nog in januari, zal het Besluit omgevingsrecht (artikel 6.2) op zodanige wijze worden gewijzigd dat het college een bouwplan alleen aan de welstandscommissie moet … Meer lezenAdvies welstandscommissie niet meer verplicht

Planschadejurisprudentie passieve risico-aanvaarding

planschade bestemmingsplan, ruimtelijke ordening milieuzonering
Planschadejurisprudentie passieve risico-aanvaarding

Een persoon komt niet voor vergoeding van planschade in aanmerking als hij het risico van het vervallen van bestaande bouwmogelijkheden heeft aanvaard. In voorkomende zaken toetst de rechter uitdrukkelijk of de aanvrager redelijkerwijs kon voorzien of een voor hem negatieve bestemmingsplanwijziging op handen was. Situatie Verzoeker is eigenaar van enkele percelen. In het bestemmingsplan “Landelijk … Meer lezenPlanschadejurisprudentie passieve risico-aanvaarding

Planschade: normaal maatschappelijk risico verder beschouwd

planschade bestemmingsplan, ruimtelijke ordening milieuzonering
Planschade: normaal maatschappelijk risico verder beschouwd

Inleiding In mijn artikel van 22 mei 2012 wees ik al op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 februari 2012. Daarin overwoog de Raad van State dat als op grond van het wettelijk overgangsrecht het risicoforfait van 2% van artikel 6.2 lid 2 van de Wet op de … Meer lezenPlanschade: normaal maatschappelijk risico verder beschouwd

Eén overtreding, twee overtreders en twee dwangsommen om te innen

Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht
Eén overtreding, twee overtreders en twee dwangsommen om te innen

Een bestuursorgaan kan een last onder dwangsom opleggen aan zowel de overtreder als de persoon die het in zijn macht heeft de overtreding te (doen) beëindigen. Dit kan tegelijkertijd. Als de dwangsommen zijn verbeurd, kan het bestuursorgaan deze dwangsommen bij beide personen innen. Situatie Moeder is eigenaresse van een perceel grond. De zoon heeft daarop … Meer lezenEén overtreding, twee overtreders en twee dwangsommen om te innen