Privatisering openbare weg

Openbare weg geprivatiseerd vanwege weidepremie

Openbare weg geprivatiseerd vanwege weidepremie

Een aantal melkveehouders heeft een – openbaar – pad bij hun bedrijf getrokken, zodat de koeien vanuit de stal het overliggend weiland kunnen betreden. Van de rechter mag de gemeente hier niet tegen optreden, omdat behoud van weidepremie belangrijker is dan het openbare karakter. Huiskavel Drie melkveebedrijven in De Lutte (gemeente Losser) hebben hun huiskavel … Lees verder

Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht bestanddeelvorming

Cameratoezicht en privacy

Cameratoezicht en privacy

Overal zie je tegenwoordig camera’s hangen. Niet alleen opgehangen door lokale overheden, maar ook aangebracht door particulieren. Je kunt stellen dat het beveiligen van eigendommen en percelen middels het aanbrengen van beveiligingscamera’s onderhand gemeengoed is geworden. Maar hoe zit dat juridisch. Mag dat zo maar? De meeste camera’s van particulieren zijn zodanig opgesteld dat deze … Lees verder

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht grensoverschrijdend

Toekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Toekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Na een storm van kritiek op een wetsvoorstel heeft de minister van I&M aan de kamer geschreven dat onteigeningen op basis van de ontwerp-Omgevingswet, net als nu, niet doorgaan tenzij de rechter de onteigening toestaat. De wetgever heeft de Omgevingswet aangenomen. Die wet is nog niet helemaal compleet, op bepaalde onderdelen moeten er aanvullende wetten … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid omgevingswet planschadevergoeding onteigening

Jurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsrecht uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade, landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue. 1. Schadeloosstelling per peildatum Rechtbank Den Haag 17 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4585 (Provincie Zuid-Holland / X). Als gevolg van onteigening verloor een perceel een van de twee ontsluitingen. Nadat … Lees verder

Telecommunicatiekabel Belemmeringenwet privaatrecht inlaatvoorziening bodemverontreiniging Gedoogplicht

Inlaatvoorzieining bepaalt het waterpeil niet

Inlaatvoorzieining bepaalt het waterpeil niet

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard had een vergunning verleend voor het vervangen van twee inlaatvoorzieningen door een nieuwe inlaatvoorziening. Met die voorziening wordt water vanuit de Rotte de Vliet ingelaten. In een procedure tegen dat besluit mag echter niet worden geklaagd over de hoogte van het waterpeil dat feitelijk met die inlaatvoorziening wordt … Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding belastingschade vergunning landschapsontwikkelingsplan

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Dat de begrippen “normaal maatschappelijk risico” en “risicioaanvaarding” niet hetzelfde zijn was al langer bekend. In recente jurisprudentie legt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) nog eens uit hoe het zit. Normaal maatschappelijk risicio Iemand die planschade lijdt, moet dit dulden wanneer de schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Anders … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid omgevingswet planschadevergoeding onteigening

Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

Alleen een belanghebbende kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpbestemmingsplan. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat degene die belanghebbende zou zijn, indien het ter inzage gelegde bestemmingsplan zou worden vastgesteld, ook kan opkomen tegen het niet tijdig vaststellen van een bestemmingsplan. Juridisch kader Ons bestuursrecht kent de figuur van de fictieve weigering. … Lees verder

dwangsom boete kinderallimentatie WHOA beslag vergoedingsrechten

Nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

Nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

Het hotel-restaurant Wouwse Tol drijft een restaurant dat ligt aan de A58. Door groot onderhoud aan diverse snelwegen is het hotel-restaurant enige tijd onbereikbaar gebleven. Het restaurant vordert schade van het Rijk. Van toepassing is de Regeling nadeelcompensatie verkeer en waterstaat 1999. Volgens deze regeling komt schade, die binnen het normale ondernemingsrisico valt, niet voor … Lees verder

bouw bouwplan omgeving omgevingswet procedeerverbod

Advies welstandscommissie niet meer verplicht

Advies welstandscommissie niet meer verplicht

Naar alle verwachting is het op zeer korte termijn niet meer nodig dat een college van burgemeester en wethouders een bouwplan aan haar welstandscommissie voorlegt. Wijziging besluit omgevingsrecht Begin 2013, mogelijk nog in januari, zal het Besluit omgevingsrecht (artikel 6.2) op zodanige wijze worden gewijzigd dat het college een bouwplan alleen aan de welstandscommissie moet … Lees verder

verwachtingswaarde planschade bestemmingsplan, ruimtelijke ordening milieuzonering

Planschadejurisprudentie passieve risico-aanvaarding

Planschadejurisprudentie passieve risico-aanvaarding

Een persoon komt niet voor vergoeding van planschade in aanmerking als hij het risico van het vervallen van bestaande bouwmogelijkheden heeft aanvaard. In voorkomende zaken toetst de rechter uitdrukkelijk of de aanvrager redelijkerwijs kon voorzien of een voor hem negatieve bestemmingsplanwijziging op handen was. Situatie Verzoeker is eigenaar van enkele percelen. In het bestemmingsplan “Landelijk … Lees verder