Onteigeningsschadeloosstelling

Onzekere reconstructie als basis voor schadeloosstelling

Onzekere reconstructie als basis voor schadeloosstelling

Een manegehouder heeft een buitenrijbaan, die moet wijken voor wegaanleg. Er is fysiek ruimte om die baan ergens op de manege te reconstrueren, maar planologisch kan dat niet. De gemeente lijkt juist van plan om op die plek bedrijventerrein te ontwikkelen en wil die locatie in eigendom krijgen. Wat moet dat betekenen voor de onteigeningsschadeloosstelling? … Lees verder

Telecommunicatiekabel Belemmeringenwet privaatrecht inlaatvoorziening bodemverontreiniging Gedoogplicht

Gedoogplicht vernietigd: ‘meer belemmeringen dan nodig’

Gedoogplicht vernietigd: ‘meer belemmeringen dan nodig’

De minister heeft een gedoogplicht opgelegd ten behoeve van een ondergrondse stroomkabel. Het gerechtshof vernietigt die gedoogplicht, omdat daarin te vergaande voorwaarden zijn opgelegd aan de grondeigenaar. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op verzoek van Tennet aan een gedoogplicht opgelegd op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht.[1] Op basis daarvan wil Tennet een ondergrondse … Lees verder

spuitzone gewasbescherming gewasbeschermingsmiddelen Afstand spuitzones

Spuitzones: nog steeds in beginsel 50 meter

Spuitzones: nog steeds in beginsel 50 meter

Tussen agrarische bedrijvigheid waar gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast en gevoelige bestemmingen, moet als vuistregel (nog steeds) 50 meter afstand worden aangehouden. Ook het nieuwere EFSA-model biedt geen basis om die afstand te verkleinen. De praktijk is op zoek naar het antwoord op de vraag of en onder welke voorwaarden het aanvaardbaar is om die afstand te … Lees verder

Oneerlijke handelspraktijk

Verkoop opgeknipt weiland: oneerlijke handelspraktijk

Verkoop opgeknipt weiland: oneerlijke handelspraktijk

De rechtbank acht een consument niet gebonden om de gekochte landbouwgrond af te nemen. Hij is niet goed voorgelicht door de verkoper. De laatste jaren is herhaaldelijk publiekelijk aandacht besteed aan verkopers die verkavelde agrarische grond aan de man proberen brengen. Kopers zijn daarbij in de veronderstelling dat op die grond een woning kan worden … Lees verder

Privatisering openbare weg

Openbare weg geprivatiseerd vanwege weidepremie

Openbare weg geprivatiseerd vanwege weidepremie

Een aantal melkveehouders heeft een – openbaar – pad bij hun bedrijf getrokken, zodat de koeien vanuit de stal het overliggend weiland kunnen betreden. Van de rechter mag de gemeente hier niet tegen optreden, omdat behoud van weidepremie belangrijker is dan het openbare karakter. Huiskavel Drie melkveebedrijven in De Lutte (gemeente Losser) hebben hun huiskavel … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid omgevingswet planschadevergoeding onteigening

Planschadevergoeding in onteigening

Planschadevergoeding in onteigening

Als een bestemmingsplan wijzigt kan dat leiden tot verschillende schadeprocedures. Bijvoorbeeld over planschade en onteigening. Soms kunnen die procedures worden gestroomlijnd in de onteigeningsprocedure. Dat kan de betrokkene voordeel opleveren wat betreft proceduretijd en -kosten. Uit een arrest van de Hoge Raad volgt dat de planschade in een onteigeningsprocedure net zo moet worden berekend als … Lees verder

bestemmingsplanonteigening onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Onvoldoende onderhandeld: onteigening afgewezen

Onvoldoende onderhandeld: onteigening afgewezen

Een onteigening kan pas doorgaan, als dat echt nodig is. Anders geformuleerd: onteigening is een ultieme remedie. Als niet vaststaat dat een eigenaar niet bereid is om in redelijkheid minnelijk afstand te doen van zijn eigendom, wordt onteigenen moeilijk. Pogingen om een onteigening tegen te houden, slagen niet vaak. Maar wel in de uitspraak van … Lees verder

onteigening onteigeningsrecht Verjaring vordering

Jurisprudentie onteigeningsrecht oktober 2022

Jurisprudentie onteigeningsrecht oktober 2022

KB 26 april 2022 Onderhandelingen, status Handreiking Onteigenaar hanteren doorgaans de ‘Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure’ waarin diverse zaken zijn beschreven over de te zetten stappen. De Kroon overweegt in dit KB dat die handreiking geen beleidsregel is. De handreiking bevat “niet meer dan aanbevelingen hoe bij voorkeur te handelen in de administratieve onteigeningsprocedure”. In casu had … Lees verder

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht ruilverkaveling

Ruilverkaveling: het luistert nauw

Ruilverkaveling: het luistert nauw

Ruilverkavelingen op grond van de Wet inrichting landelijk gebied (“Wilg”) komen niet vaak meer voor. Jurisprudentie daarover des te minder. Alleen al daarom is de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 30 maart 2022[1] over de landinrichting ‘Noordwest-Overijssel, deelgebied Blokzijl-Vollenhove’ het signaleren waard. Bovendien leent hij zich voor een bespreking van een aantal relevante aspecten … Lees verder

bestemmingsplanonteigening onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Onteigening wil je niet meemaken

Onteigening wil je niet meemaken

Op 20 april 2022 verscheen een artikel op boerderij.nl over onteigening geschreven door Theo Bummelaar. Daarbij liet ik mij uit over stikstof en bestemmingsplanonteigening. “Bestemmingsplanonteigening is een enorm brede noemer die een overheid altijd wel kan gebruiken. Dan hoef je ook niet apart over stikstof en kwetsbare natuur te praten. Een overheid kan de koppeling … Lees verder

Blogs

Sorry, no posts were found.

Pacht en fosfaatrechten

In pachtverhoudingen heeft de verpachter onder bepaalde voorwaarden aanspraak op de fosfaatrechten van de pachter. Die aanspraak geldt niet in alle gevallen. Dat blijkt uit het arrest dat de pachtkamer…

Vergoedingsrechten

Het komt nogal eens voor dat tijdens een huwelijk, waarin echtgenoten die (voor 2018) zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, een echtgenoot een schenking ontvangt. Het geschonken bedrag wordt vervolgens…

Sorry, no posts were found.

[display-posts author_id="14" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]
[display-posts author_id="5" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]