onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid omgevingswet planschadevergoeding onteigening

Planschadevergoeding in onteigening

Planschadevergoeding in onteigening

Als een bestemmingsplan wijzigt kan dat leiden tot verschillende schadeprocedures. Bijvoorbeeld over planschade en onteigening. Soms kunnen die procedures worden gestroomlijnd in de onteigeningsprocedure. Dat kan de betrokkene voordeel opleveren wat betreft proceduretijd en -kosten. Uit een arrest van de Hoge Raad volgt dat de planschade in een onteigeningsprocedure net zo moet worden berekend als … Lees verder

bestemmingsplanonteigening onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Onvoldoende onderhandeld: onteigening afgewezen

Onvoldoende onderhandeld: onteigening afgewezen

Een onteigening kan pas doorgaan, als dat echt nodig is. Anders geformuleerd: onteigening is een ultieme remedie. Als niet vaststaat dat een eigenaar niet bereid is om in redelijkheid minnelijk afstand te doen van zijn eigendom, wordt onteigenen moeilijk. Pogingen om een onteigening tegen te houden, slagen niet vaak. Maar wel in de uitspraak van … Lees verder

onteigening onteigeningsrecht Verjaring vordering

Jurisprudentie onteigeningsrecht oktober 2022

Jurisprudentie onteigeningsrecht oktober 2022

KB 26 april 2022 Onderhandelingen, status Handreiking Onteigenaar hanteren doorgaans de ‘Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure’ waarin diverse zaken zijn beschreven over de te zetten stappen. De Kroon overweegt in dit KB dat die handreiking geen beleidsregel is. De handreiking bevat “niet meer dan aanbevelingen hoe bij voorkeur te handelen in de administratieve onteigeningsprocedure”. In casu had … Lees verder

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht ruilverkaveling

Ruilverkaveling: het luistert nauw

Ruilverkaveling: het luistert nauw

Ruilverkavelingen op grond van de Wet inrichting landelijk gebied (“Wilg”) komen niet vaak meer voor. Jurisprudentie daarover des te minder. Alleen al daarom is de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 30 maart 2022[1] over de landinrichting ‘Noordwest-Overijssel, deelgebied Blokzijl-Vollenhove’ het signaleren waard. Bovendien leent hij zich voor een bespreking van een aantal relevante aspecten … Lees verder

bestemmingsplanonteigening onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Onteigening wil je niet meemaken

Onteigening wil je niet meemaken

Op 20 april 2022 verscheen een artikel op boerderij.nl over onteigening geschreven door Theo Bummelaar. Daarbij liet ik mij uit over stikstof en bestemmingsplanonteigening. “Bestemmingsplanonteigening is een enorm brede noemer die een overheid altijd wel kan gebruiken. Dan hoef je ook niet apart over stikstof en kwetsbare natuur te praten. Een overheid kan de koppeling … Lees verder

bestemmingsplanonteigening onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Jurisprudentie onteigeningsrecht en planschade, mei 2022

Jurisprudentie onteigeningsrecht en planschade, mei 2022

Onteigening ten behoeve van weg; geen complexprijs; geen kostenvergoeding Rechtbank Gelderland 5 januari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:247 (X / Gemeente Oldebroek) De gemeente onteigent een perceeltje grasland ten behoeve van een ontsluitingsweg. De onteigende betoogt dat niet de gebruikswaarde, maar een complexwaarde moet worden vergoed. Dit vanwege een nabijgelegen bedrijventerrein. De rechtbank ziet evenwel geen complex van … Lees verder

bestemmingsplanonteigening onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Jurisprudentie onteigeningsrecht en planschade januari 2022

Jurisprudentie onteigeningsrecht en planschade januari 2022

1. Gemeentelijke gronduitgifte: transparantie, gelijke kansen Hoge Raad 26 november  2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (X / Didam) Gemeenten moeten bij gronduitgifte meer transparantie betrachten en gelijke kansen bieden: Mogelijk meerdere gegadigden? Dan ‘passende mate van openbaarheid’: – beschikbaarheid onroerende zaak – selectieprocedure en -criteria – tijdlijn Eén gegadigde? Dan voor verkoop, de verkoop aankondigen met toelichting waarom … Lees verder

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht grensoverschrijdend

Jurisprudentie onteigeningsrecht mei 2021

Jurisprudentie onteigeningsrecht mei 2021

1. Planschade: voorzienbaarheid Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 7 oktober 2020, CSDL/OCW / Stichtse Vecht (ECLI:NL:RVS:2020:2382) Stichtse Vecht meent dat van het verzoek om tegemoetkoming in planschade afketst op voorzien-baarheid. Deze zou blijken uit een perspublicatie waarin is verwezen naar terinzagelegging van een structuurschets ten gemeentehuize. De Afdeling vindt die perspublicatie onvoldoende om aan te … Lees verder

verwachtingswaarde planschade bestemmingsplan, ruimtelijke ordening milieuzonering

Verwachtingswaarde bij onteigening; hoe zat het ook alweer?

Verwachtingswaarde bij onteigening; hoe zat het ook alweer?

Verwachtingswaarde moet worden vergoed als de waarde van het onteigende mede wordt bepaald door een voldoende reële verwachting over een wijziging van de bestemming van het onteigende, waarvan ook sprake kan zijn als deze verwachting gebaseerd is op een verwachte wijziging van de bestemming van omringende of aanliggende gronden. Dat is ook zo als het … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid omgevingswet planschadevergoeding onteigening

Jurisprudentie onteigeningsrecht januari 2021

Jurisprudentie onteigeningsrecht januari 2021

1. Onteigening: Covid-horen Koninklijk Besluit van 29 oktober 2020, nr. 2020002204 (Krimpenerwaard) Een aantal reclamanten betoogde dat zij ten onrechte niet fysiek zijn gehoord en dat de zienswijzen-termijn vanwege de corona-pandemie had moeten worden verlengd. De Kroon overweegt: “Reclamanten hebben hun zienswijze toegelicht tijdens de telefonische hoorzitting op 26 mei 2020. Daarbij hebben zij aangegeven … Lees verder

Blogs

Sorry, no posts were found.

Pacht en fosfaatrechten

In pachtverhoudingen heeft de verpachter onder bepaalde voorwaarden aanspraak op de fosfaatrechten van de pachter. Die aanspraak geldt niet in alle gevallen. Dat blijkt uit het arrest dat de pachtkamer…

Vergoedingsrechten

Het komt nogal eens voor dat tijdens een huwelijk, waarin echtgenoten die (voor 2018) zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, een echtgenoot een schenking ontvangt. Het geschonken bedrag wordt vervolgens…

Sorry, no posts were found.

[display-posts author_id="14" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]
[display-posts author_id="5" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]