Jurisprudentie onteigeningsrecht oktober 2022

  1. KB 26 april 2022

Onderhandelingen, status Handreiking

Onteigenaar hanteren doorgaans de ‘Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure’ waarin diverse zaken zijn beschreven over de te zetten stappen. De Kroon overweegt in dit KB dat die handreiking geen beleidsregel is. De handreiking bevat “niet meer dan aanbevelingen hoe bij voorkeur te handelen in de administratieve onteigeningsprocedure”.

In casu had de beoogd onteigende niet de (in de handreiking genoemde) reactietermijn van vier gekregen, maar slechts twee weken. Volgens de Kroon staat vast dat hij iedere medewerking weigerde, dus ‘strijd’ met de handreiking staat onteigening niet in de weg.

  1. Rechtbank Noord-Holland 7 september 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:8120)

Waardevermindering overblijvende

Ten behoeve van wegverbreding dient de nieuwe berm op een siertuin te worden gerealiseerd. Er is sprake van (enige) waardevermindering overblijvende, wegens verkleining en vormverslechtering. Gevolgen van het gebruik van de rijbanen worden niet in de onteigeningsschadeloosstelling betrokken.

  1. Rechtbank Gelderland 20 juli 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:5275)

Kosten infrastructurele voorzieningen niet betrekken bij residuele grondwaarde

Ten behoeve van het uit te breiden Slingeland ziekenhuis dient de infrastructuur (buiten het plangebied) te worden aangepast. Volgens de gemeente zou een redelijk handelend koper van de voor uitbreiding benodigde grond met die kosten rekening houden. De rechtbank verwerpt dat standpunt omdat die kosten niet zijn vervat in het exploitatieplan, terwijl kostenverhaal daarbuiten uitgesloten is. Het stond overigens niet vast dat de gemeente die kosten zou moeten maken.

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

mr M.J.H. (Richard) van Baalen

E: rvbaalen@aens.nl

T: 085 – 48 77 408