Plattelandswoning perikelen

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond
Plattelandswoning perikelen

Er zijn in principe vele bezwaren tegen een plattelandswoning mogelijk. In de uitspraak van 31 augustus 2016 gaat de Raad van State in op eventuele problemen in verband met omliggend akkerland en een evidente privaatrechtelijke belemmering.  De plattelandswoning: even opfrissen Omdat er landsbreed in het buitengebied veel bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven niet meer als zodanig worden … Meer lezenPlattelandswoning perikelen

Windmolens en planschade: relevantie WOZ-waarde

Windturbine windmolen subsidie planschade
Windmolens en planschade: relevantie WOZ-waarde

Sommige gemeenten pogen omwonenden van windmolens te helpen in hun planschadeclaim door de WOZ-waarde van hun woning te verlagen. Maar is dat wel zinvol en verstandig? Planschade vanwege windmolens Dat windmolens aanleiding kunnen zijn voor een succesvolle planschadeclaim heb ik besproken in de blog ”Windmolens en Planschade”. Geluidhinder, slagschaduw en uitzichtverlies kunnen de woningwaarde doen … Meer lezenWindmolens en planschade: relevantie WOZ-waarde

De plattelandswoning is springlevend

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch
De plattelandswoning is springlevend

Onlangs verschenen jurisprudentie laat zien dat de plattelandswoning gretig aftrek vindt en met succes kan worden toegepast. Met “plattelandswoning” wordt hier bedoeld de wetswijziging van 1 januari 2013, op grond waarvan een woning die hoort of behoorde bij een agrarisch bedrijf, door iemand mag worden bewoond die met dat bedrijf geen binding heeft (artikel 1.1a … Meer lezenDe plattelandswoning is springlevend

Plattelandswoning toegestaan ondanks bezwaren bijbehorend agrarisch bedrijf

agrarische bedrijfswoning plattelandswoning ouderdomsclausule
Plattelandswoning toegestaan ondanks bezwaren bijbehorend agrarisch bedrijf

Aanwijzing van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning is alleen toegestaan wanneer een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd. Voor de agrariër van bijbehorend bedrijf is van belang dat hij niet in zijn bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden wordt beperkt. Bezwaar van de agrariër tegen de plattelandswoning kan slagen als hij door de aanwijzing in zijn … Meer lezenPlattelandswoning toegestaan ondanks bezwaren bijbehorend agrarisch bedrijf

Door verjaring eigenaar van grond geworden?

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond
Door verjaring eigenaar van grond geworden?

Het komt regelmatig voor dat de feitelijke erfgrens tussen percelen niet gelijk loopt aan de kadastrale erfgrens. Dit leidt nogal eens tot hoogoplopende burenruzies, getuige ook diverse afleveringen van de Rijdende Rechter. Want wie is nu eigenaar van die grond? Is dat de partij die volgens het Kadaster eigenaar is van het stukje grond, of … Meer lezenDoor verjaring eigenaar van grond geworden?

Nevenfuncties bij plattelandswoning genieten zelfde bescherming als plattelandswoning

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond
Nevenfuncties bij plattelandswoning genieten zelfde bescherming als plattelandswoning

Situatie De raad van de gemeente Midden Delfland heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan Buitengebied Gras vastgesteld. Een plandeel heeft de bestemming “Agrarisch met waarde” en de functie aandui-ding “specifieke vorm voor wonen-plattelandswoning”. X, die een agrarisch bedrijf exploiteert op het aangrenzende perceel is het niet eens met deze bestemming en functieaanduiding. Hij is … Meer lezenNevenfuncties bij plattelandswoning genieten zelfde bescherming als plattelandswoning

Agrariërs opgelet: plattelandswoning kan uw bedrijfsvoering belemmeren

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch
Agrariërs opgelet: plattelandswoning kan uw bedrijfsvoering belemmeren

Een plattelandswoning kan, anders dan de wetgever dacht, de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven wel degelijk belemmeren. Recente uitspraak Raad van State Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk om (voormalige) bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven geschikt te maken voor bewoning door derden. Het was de bedoeling dat die derden, meestal “gewone” burgers zonder betrokkenheid bij het … Meer lezenAgrariërs opgelet: plattelandswoning kan uw bedrijfsvoering belemmeren

Spuitzone niet nodig bij historisch gegroeide situaties

spuitzone gewasbescherming
Spuitzone niet nodig bij historisch gegroeide situaties

Als er naast een locatie waar ziekten worden bestreden met spuitmiddelen al jaren (burger)woningen aanwezig zijn, hoeft er geen zogeheten “spuitzone” in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Althans, dat was het geval in een kwestie die speelde in Rhenoy (Geldermalsen). Het lijkt erop dat dit ook in andere situaties geldt. De gemeenteraad van Geldermalsen wilde … Meer lezenSpuitzone niet nodig bij historisch gegroeide situaties

Wet Plattelandswoning in werking vanaf 1 januari 2013

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond
Wet Plattelandswoning in werking vanaf 1 januari 2013

Op 22 november is in de Staatscourant gepubliceerd dat de Wet Plattelandswoning vanaf 1 januari 2013 in werking treedt. De wet regelt dat bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven mogen worden bewoond door particulieren. Uiteraard gelden daarbij wel voorwaarden, bijvoorbeeld dat de gemeente ermee in moet stemmen en er moet sprake zijn van een ‘goed woon- en … Meer lezenWet Plattelandswoning in werking vanaf 1 januari 2013

De plattelandswoning is in zicht

agrarische bedrijfswoning plattelandswoning ouderdomsclausule
De plattelandswoning is in zicht

Het wetsvoorstel voor de plattelandswoning is op 14 juni aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet er nog mee instemmen, op 26 juni bespreekt hij het vervolgtraject. Doel Als de wet in werking treedt zal het mogelijk zijn om als ‘burger’ in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen te wonen. Nu is dat in verband met … Meer lezenDe plattelandswoning is in zicht