Agrariërs opgelet: plattelandswoning kan uw bedrijfsvoering belemmeren

Een plattelandswoning kan, anders dan de wetgever dacht, de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven wel degelijk belemmeren.

Recente uitspraak Raad van State

Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk om (voormalige) bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven geschikt te maken voor bewoning door derden. Het was de bedoeling dat die derden, meestal “gewone” burgers zonder betrokkenheid bij het agrarische leven, de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf niet zouden kunnen belemmeren. Dit betekende volgens de wetgever onder meer dat de woning in juridisch-planologische zin nog wel onderdeel was van het bedrijf, maar dat de plattelandswoning niet wordt beschermd tegen de emissie van fijn stof vanuit dat “eigen” bedrijf (zie ook de Parlementaire Geschiedenis, met name blad 5 van de Memorie van Toelichting).

Op 4 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:236) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) uitgemaakt, dat de luchtkwaliteit bij een plattelandswoning wel degelijk moet worden beoordeeld.

De reden hiervan is dat een plattelandswoning niet kan worden aangemerkt als een arbeidsplaats. Op arbeidsplaatsen hoeft de luchtkwaliteit niet te worden beoordeeld (zie artikel 5.6 en 5.19 van de Wet milieubeheer), maar omdat een plattelandswoning geen arbeidsplaats is moet de luchtkwaliteit dus wel worden beoordeeld. De wetgever heeft met de Wet plattelandswoningen beoogd om bepaalde voorschriften buiten werking te stellen, maar dat is vanwege de Europese richtlijn 89/654/EEG niet mogelijk, aldus de Afdeling.

Wat betekent dit?

In ieder geval moet bij besluiten die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit van een plattelandswoning, rekening worden gehouden met de luchtkwaliteitseisen voor die plattelandswoning. Dit geldt ten aanzien van alle besluiten, dus ook voor besluiten die zien op de ontwikkeling van het “eigen” bedrijf waarbij de plattelandswoning hoort.

In voorkomend geval zullen agrariërs er dus belang bij hebben om te voorkomen dat zogenaamde “tweede bedrijfswoningen” kunnen worden aangemerkt als plattelandswoning. Op die manier kan worden voorkomen dat derden daar wonen en aldus (de ontwikkeling van) het bedrijf frustreren.

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

Email: rvbaalen@aens.nl
T.: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Civiel- en bestuursrechtelijk agrarisch recht, onroerend goedrecht, algemeen bestuursrecht

Loopbaan
Richard studeerde in 2007 af aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master Staats- en Bestuursrecht afrondde. Tijdens en kort na zijn studie was hij griffier bij de Centrale Raad van Beroep. In de twee jaren daarop volgend werkte hij bij een gemeente op de afdeling grondzaken, op het grensvlak tussen het bestuursrecht en het civielrecht. In 2010 trad Richard in dienst bij A&S Advocaten.

Persoonlijk
“Vaak zijn kwesties over Agrarisch recht of Onroerend goedrecht niet puur civiel- of bestuursrechtelijk van aard. De cliënt is er niet altijd mee geholpen om die aandachtsgebieden gescheiden te behandelen. Ik vind het mooi om cliënten een totaaloverzicht voor te kunnen houden. Dat werkt vaak verhelderend. In mijn vrije tijd lees ik graag, bijvoorbeeld over geschiedenis. Ook ben ik vaak te vinden in het bos en het buitengebied, soms op de chopper en soms op hardloopschoenen.”

Nevenactiviteiten

  • Lid Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR);
  • Lid (aspirant) Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA);
  • Lid Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOr);
  • Adviseur kenniswerkgroep Onteigening en Planschade (Nederlandse Vereniging van Makelaars)
  • Docent Academie voor Vastgoed / NVM SOM
  • Divers (kerkelijk) bestuurswerk.

Publicaties

  • Reactie op afwijzing van de voordracht tot vernietiging van ‘Beheersverordening Hellebeuk’ (Tijdschrift voor Omgevingsrecht, mei 2014)
  • De gebrekenregeling: invloed van de planologie – Het huur- en pachtrecht vergeleken (Tijdschrift voor Agrarisch Recht, april 2013)
  • Divers (zie ‘Blog en Nieuws’)