Oneerlijke handelspraktijk

Verkoop opgeknipt weiland: oneerlijke handelspraktijk

Verkoop opgeknipt weiland: oneerlijke handelspraktijk

De rechtbank acht een consument niet gebonden om de gekochte landbouwgrond af te nemen. Hij is niet goed voorgelicht door de verkoper. De laatste jaren is herhaaldelijk publiekelijk aandacht besteed aan verkopers die verkavelde agrarische grond aan de man proberen brengen. Kopers zijn daarbij in de veronderstelling dat op die grond een woning kan worden … Lees verder

onteigening onteigeningsrecht Verjaring vordering

Vordering tot levering grond niet verjaard

Vordering tot levering grond niet verjaard

Een vordering tot levering van grond kan verjaren. Wie te lang wacht met het opeisen van de levering van grond, loopt het risico dat zijn aanspraak verjaart. De bedoeling van verjaring is het scheppen van duidelijkheid over rechtsverhoudingen. De rechtszekerheid vereist dat in beginsel streng wordt vastgehouden aan verjaringstermijnen. Toch bestaat de mogelijkheid dat een … Lees verder

Bedrijfsmatige landbouw

Bedrijfsmatige landbouw, een voorwaarde voor de pachtovereenkomst?

Bedrijfsmatige landbouw, een voorwaarde voor de pachtovereenkomst?

Bij pacht geeft de verpachter grond of agrarische gebouwen in gebruik aan de pachter. De pachter moet die gebruiken voorbedrijfsmatige landbouw. Maar wat is bedrijfsmatige landbouw? En wat gebeurt er met de pachtovereenkomst als vastgesteld wordt dat er geen sprake is van bedrijfsmatige landbouw?  Bedrijfsmatige landbouw Deze vragen stonden centraal in de uitspraak van de … Lees verder

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw natuurvergunning aanspraak fosfaatrechten

Hoge Raad: aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

Hoge Raad: aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

Op 15 december 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag aan wie fosfaatrechten toekomen aan het einde van de pachtovereenkomst. De Hoge Raad heeft in lijn met het advies van de procureur-generaal geoordeeld dat de verpachter aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten van de pachter. Toetsingskader De vraag of … Lees verder

ouderdomsclausule

De (NVM) ouderdomsclausule: strikte of ruime uitleg?

De (NVM) ouderdomsclausule: strikte of ruime uitleg?

In koopovereenkomsten voor onroerend goed staan regelmatig ouderdomsclausules. Rechters interpreteren de strekking van ouderdomsclausules verschillend. De formulering lijkt daarbij cruciaal. De vraag die opkomt is: ziet de ouderdomsclausule slechts op gebreken ten gevolge van ouderdom of is de strekking ruimer? Standaard risicoverdeling Het wettelijk kader voor de aansprakelijkheid verdeling tussen verkoper en koper van onroerend … Lees verder

spuitzone gewasbescherming gewasbeschermingsmiddelen Afstand spuitzones

Afstand tussen woningen en fruitboomgaarden: locatiespecifiek onderzoek vereist bij afwijking van de 50 meter

Afstand tussen woningen en fruitboomgaarden: locatiespecifiek onderzoek vereist bij afwijking van de 50 meter

Op 16 december 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) in lijn met de vaste rechtspraak geoordeeld dat een afstand van 50 meter tussen de gevoelige functies en de agrarische bedrijvigheid waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt aangehouden moet worden, tenzij deugdelijk en locatiespecifiek gemotiveerd wordt waarom een kortere afstand mogelijk … Lees verder

vergunning zonnepark, zonne-energie, opstalrecht

Waarde erfpachtrecht na opzegging wegens ernstig tekortschieten

Waarde erfpachtrecht na opzegging wegens ernstig tekortschieten

Als de eigenaar een erfpachtrecht of opstalrecht opzegt wegens ernstig tekortschieten van de erfpachter of opstalhouder dan moet de eigenaar de waarde van het erfpachtrecht vergoeden. Een beding dat daar van afwijkt is nietig. De Hoge Raad bepaalt in een uitspraak van 11 oktober 2019 dat niet nietig is een regeling over de wijze waarop … Lees verder

ruimtelijke ordening planschade natura 2000 openbare weg

Een eigen weg kan openbaar worden

Een eigen weg kan openbaar worden

Een eigen weg kan na verloop van dertig jaar openbaar worden. Hierbij wordt gekeken of binnen deze dertig jaar gedurende ten minste een jaar duidelijk is aangegeven dat het een eigen weg betreft. Bij openbaarheid moet de eigenaar verkeer op zijn weg toelaten en mag hij de weg niet afsluiten. Situatie Bewoner A (hierna: A) … Lees verder

agrarische bedrijfswoning plattelandswoning ouderdomsclausule

Ouderdomsclausule

Ouderdomsclausule

Recentelijk heeft het hof ’s-Hertogenbosch een interessante uitspraak gedaan over de verkoop van een woonboerderij van circa 200 jaar waarin bij de standaard NVM-overeenkomst als extra bepaling een ouderdomsclausule is opgenomen. In deze procedure hebben de kopers de verkopers aangesproken op non-conformiteit. Daarbij is van belang dat in de verkoopbrochure was opgenomen dat dat de … Lees verder

echtscheiding afstorting pensioen DGA erfrecht lijfrente mediation

Welke giften aan een kind tellen mee voor de berekening van de legitieme van een ander kind?

Welke giften aan een kind tellen mee voor de berekening van de legitieme van een ander kind?

Inleiding Tellen alle aan een kind gedane giften, welk kind zich niet beroept op de legitieme, mee voor de berekening van de legitieme van een ander kind, welk kind zich wel op de legitieme beroept? Op 6 februari 2018 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld over die vraag (ECLI:NL:GHARL:2018:1168). Het geschil Twee zussen hebben een geschil … Lees verder