onteigening onteigeningsrecht Verjaring vordering

Vordering tot levering grond niet verjaard

Vordering tot levering grond niet verjaard

Een vordering tot levering van grond kan verjaren. Wie te lang wacht met het opeisen van de levering van grond, loopt het risico dat zijn aanspraak verjaart. De bedoeling van verjaring is het scheppen van duidelijkheid over rechtsverhoudingen. De rechtszekerheid vereist dat in beginsel streng wordt vastgehouden aan verjaringstermijnen. Toch bestaat de mogelijkheid dat een … Lees verder

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw natuurvergunning aanspraak fosfaatrechten

Hoge Raad: aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

Hoge Raad: aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

Op 15 december 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag aan wie fosfaatrechten toekomen aan het einde van de pachtovereenkomst. De Hoge Raad heeft in lijn met het advies van de procureur-generaal geoordeeld dat de verpachter aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten van de pachter. Toetsingskader De vraag of … Lees verder

Geliberaliseerde pachtovereenkomst

Voortzetten gebruik grond na einde geliberaliseerde pachtovereenkomst

Voortzetten gebruik grond na einde geliberaliseerde pachtovereenkomst

Bij verpachting van land sluiten partijen steeds vaker geliberaliseerde pachtovereenkomsten. De regels bij geliberaliseerde pacht zijn namelijk veel flexibeler dan bij reguliere pacht. Zo mogen partijen de looptijd van de overeenkomst zelf bepalen en eindigt de overeenkomst in beginsel op de overeengekomen einddatum. Maar wat gebeurt er als de pachter de grond na het eindigen … Lees verder

Planschade voor hoogspanningsverbindingen

Geen planschade bij ongedaanmaking van na verwerving genoten voordeel

Geen planschade bij ongedaanmaking van na verwerving genoten voordeel

Als een nieuw bestemmingsplan ‘oude’ mogelijkheden wegneemt, leidt dat in beginsel tot planschade (die overigens niet altijd hoeft te worden vergoed). Maar planologische verslechteringen geven niet altijd recht op planschadevergoeding. De Afdeling herhaalt in de uitspraak van 2 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2967) dat geen rekening wordt gehouden met ‘voordelen’ van het oude bestemmingsplan als de onroerende … Lees verder

fosfaatrechten pacht

Procureur-Generaal Hoge Raad: aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

Procureur-Generaal Hoge Raad: aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

Bij conclusie van 9 juni 2023 heeft de procureur-generaal de Hoge Raad geadviseerd tot verwerping van het beroep tegen het oordeel van het hof van 19 april 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:3034) dat de verpachter aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten van de pachter. Wat speelde er? Tussen partijen bestond sinds eind 2000 een pachtovereenkomst. De … Lees verder

huur en pacht

De grens tussen huur en pacht van onbebouwde grond

De grens tussen huur en pacht van onbebouwde grond

Contractspartijen halen huur en pacht van onbebouwde grond geregeld door elkaar. Dit is ook niet onbegrijpelijk, omdat huur en pacht van onbebouwde grond op elkaar lijken. Toch is het onderscheid van groot belang. Indien een ander regime van toepassing is dan partijen dachten, kan dit grote gevolgen hebben. Een mooi praktijkvoorbeeld is de situatie waarin … Lees verder

ruilplan pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond omgevingswet toestemmingsvereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming huur en pacht

Niet-nakoming toestemmingsvereiste pacht leidt tot boete

Niet-nakoming toestemmingsvereiste pacht leidt tot boete

Het niet-nakomen van de erfpachtakte komt een erfpachter duur te staan. Het schenden van het toestemmingsvereiste van de eigenaar door de erfpachter levert hem maar liefst twee contractuele boetes op. Zo oordeelt het gerechtshof in een recent arrest (ECLI:NL:GHARL:2022:7450). Casus Een grondeigenaar (hierna: de eigenaar) heeft landbouwgrond in erfpacht uitgegeven aan een akkerbouwer (hierna: de … Lees verder

Planschade hoogspanningsverbinding

Gedoogplicht van TenneT houdt stand

Gedoogplicht van TenneT houdt stand

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het verzoek van TenneT tot het opleggen van een gedoogplicht voor de aanleg en instandhouding van een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding terecht toegewezen. TenneT mag om met de grondeigenaar overeenstemming te krijgen vasthouden aan haar standaardovereenkomst. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak … Lees verder

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht monddoodclausule

Monddoodclausule: rechtsgeldig of ontoelaatbaar?

Monddoodclausule: rechtsgeldig of ontoelaatbaar?

Een monddoodclausule komt regelmatig voor in overeenkomsten. Met name in koopovereenkomsten en vaststellingovereenkomsten in het kader van gebiedsontwikkeling wordt gebruik gemaakt van een dergelijke clausule. Hoewel de monddoodclausule onder omstandigheden is toegestaan, gelden hiervoor strenge voorwaarden. Voldoet de clausule niet aan deze voorwaarden, dan is deze nietig. Wat is een monddoodclausule? De monddoodclausule is de … Lees verder

perceelgrens bouwperceel

Kadastrale of feitelijke perceelgrens bij beoordeling bouwperceel?

Kadastrale of feitelijke perceelgrens bij beoordeling bouwperceel?

Bij het vaststellen van een bouwperceel moet de gemeente niet uitgaan van de feitelijke perceelgrens. De kadastrale perceelgrens is leidend. Een beroep op verjaring van de buurman doet niet ter zake. Inleiding Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat bij de vaststelling van de omvang van een bouwperceel … Lees verder

Blogs

Sorry, no posts were found.

Pacht en fosfaatrechten

In pachtverhoudingen heeft de verpachter onder bepaalde voorwaarden aanspraak op de fosfaatrechten van de pachter. Die aanspraak geldt niet in alle gevallen. Dat blijkt uit het arrest dat de pachtkamer…

Vergoedingsrechten

Het komt nogal eens voor dat tijdens een huwelijk, waarin echtgenoten die (voor 2018) zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, een echtgenoot een schenking ontvangt. Het geschonken bedrag wordt vervolgens…

Sorry, no posts were found.

[display-posts author_id="14" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]
[display-posts author_id="5" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]