Tijdelijke verhuur of toch niet?

Per 1 juli 2016 is het door de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 mogelijk om tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte aan te gaan en maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte. De invoering van deze mogelijkheden zou moeten leiden tot een betere doorstroming in het huursegment.

wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten

Een door de overheid uitgevoerde evaluatie in 2021 heeft niet tot de conclusie geleid dat het woonaanbod significant vergroot is. In de politiek zijn er wel zorgen geuit dat verhuurders misbruik zouden maken van de wettelijke mogelijkheden tot het aangaan van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit heeft ertoe geleid dat op intiatief van de Tweede Kamer er thans een wetsvoorstel ligt om deze vorm van tijdelijke huurovereenkomsten weer af te schaffen. De leden Nijboer en Grinwis hebben een voorstel hiertoe gedaan middels het indienen van een wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten. De bedoeling van dit wetsvoorstel is dat er een eind komt aan de mogelijkheid om huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte nog langer aan te gaan voor bepaalde tijd, met een maximum van twee jaar.

Bezwaren VVD en CDA

Het leek erop dat deze wet met gemak door de Tweede Kamer zou komen. Maar op het allerlaatste moment hebben de VVD en het CDA bezwaar gemaakt. Volgens genoemde partijen moet het mogelijk blijven om onder bijzondere voorwaarden, met name voor verhuurders van slechts een woning, om tijdelijke huurovereenkomsten voor maximaal twee jaar aan te gaan. De partijen haalden daarbij voorbeelden aan, zoals een situatie waarnaar een huis wordt geërfd en men vanwege de ongunstige situatie op de woningmarkt dit huis niet wil verkopen. Of als er in het geval van scheiding een woning met veel verlies verkocht moet worden, omdat het “onder water staat” of in het geval een woning gewoon onverkoopbaar is.

Het gevolg van de bezwaren van de VVD en het CDA is dat de stemming over het wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten is uitgesteld.

Gevolgen

Betekent dit nu afstel of uitstel? De toekomst zal dat moeten leren. Wellicht dat naar aanleiding van de opmerkingen van de VVD en het CDA het wetsvoorstel aangepast gaat worden. Het kan ook zo zijn dat het hierdoor te ingewikkeld wordt om het voorstel, zoals dat nu voorligt, te wijzigen en alsnog in stemming te brengen.

Wat zijn de consequenties voor de huidige praktijk?

Zolang het wetsvoorstel niet is goedgekeurd en in werking is getreden, blijft het oude regime gelden. Het blijft dus mogelijk om voor zelfstandige woonruimte huurovereenkomsten aan te gaan voor bepaalde tijd met een maximum looptijd van twee jaar. Als het wetsvoorstel wet wordt, gaat dit enkel gelden voor  nieuwe huurovereenkomsten, die zijn aangegaan na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd voor zelfstandige woonruimte, aangegaan voor de inwerkingtreding, blijven gewoon van kracht. Dat betekent echter wel dat deze vorm uiteindelijk vanzelf ophoudt te bestaan.

Ik wijs er op dat het wetsvoorstel enkel geldt voor zelfstandige woonruimte. Onzelfstandige woonruimte valt niet onder het wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten. Het blijft dus mogelijk om onzelfstandige woonruimte maximaal vijf jaar te verhuren, waarna afscheid genomen kan worden van de huurder.

Tim Timmermans

Auteur: Tim Timmermans

mr T.A. (Tim) Timmermans

e-mail: timmermans@aens.nl

Tel: 085 – 48 77 409