Onteigeningsschadeloosstelling

Onzekere reconstructie als basis voor schadeloosstelling

Onzekere reconstructie als basis voor schadeloosstelling

Een manegehouder heeft een buitenrijbaan, die moet wijken voor wegaanleg. Er is fysiek ruimte om die baan ergens op de manege te reconstrueren, maar planologisch kan dat niet. De gemeente lijkt juist van plan om op die plek bedrijventerrein te ontwikkelen en wil die locatie in eigendom krijgen. Wat moet dat betekenen voor de onteigeningsschadeloosstelling? … Lees verder

Telecommunicatiekabel Belemmeringenwet privaatrecht inlaatvoorziening bodemverontreiniging Gedoogplicht

Gedoogplicht vernietigd: ‘meer belemmeringen dan nodig’

Gedoogplicht vernietigd: ‘meer belemmeringen dan nodig’

De minister heeft een gedoogplicht opgelegd ten behoeve van een ondergrondse stroomkabel. Het gerechtshof vernietigt die gedoogplicht, omdat daarin te vergaande voorwaarden zijn opgelegd aan de grondeigenaar. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op verzoek van Tennet aan een gedoogplicht opgelegd op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht.[1] Op basis daarvan wil Tennet een ondergrondse … Lees verder

Oneerlijke handelspraktijk

Verkoop opgeknipt weiland: oneerlijke handelspraktijk

Verkoop opgeknipt weiland: oneerlijke handelspraktijk

De rechtbank acht een consument niet gebonden om de gekochte landbouwgrond af te nemen. Hij is niet goed voorgelicht door de verkoper. De laatste jaren is herhaaldelijk publiekelijk aandacht besteed aan verkopers die verkavelde agrarische grond aan de man proberen brengen. Kopers zijn daarbij in de veronderstelling dat op die grond een woning kan worden … Lees verder

Privatisering openbare weg

Openbare weg geprivatiseerd vanwege weidepremie

Openbare weg geprivatiseerd vanwege weidepremie

Een aantal melkveehouders heeft een – openbaar – pad bij hun bedrijf getrokken, zodat de koeien vanuit de stal het overliggend weiland kunnen betreden. Van de rechter mag de gemeente hier niet tegen optreden, omdat behoud van weidepremie belangrijker is dan het openbare karakter. Huiskavel Drie melkveebedrijven in De Lutte (gemeente Losser) hebben hun huiskavel … Lees verder

onteigening onteigeningsrecht Verjaring vordering

Vordering tot levering grond niet verjaard

Vordering tot levering grond niet verjaard

Een vordering tot levering van grond kan verjaren. Wie te lang wacht met het opeisen van de levering van grond, loopt het risico dat zijn aanspraak verjaart. De bedoeling van verjaring is het scheppen van duidelijkheid over rechtsverhoudingen. De rechtszekerheid vereist dat in beginsel streng wordt vastgehouden aan verjaringstermijnen. Toch bestaat de mogelijkheid dat een … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid omgevingswet planschadevergoeding onteigening

Planschadevergoeding in onteigening

Planschadevergoeding in onteigening

Als een bestemmingsplan wijzigt kan dat leiden tot verschillende schadeprocedures. Bijvoorbeeld over planschade en onteigening. Soms kunnen die procedures worden gestroomlijnd in de onteigeningsprocedure. Dat kan de betrokkene voordeel opleveren wat betreft proceduretijd en -kosten. Uit een arrest van de Hoge Raad volgt dat de planschade in een onteigeningsprocedure net zo moet worden berekend als … Lees verder

Geliberaliseerde pachtovereenkomst

Voortzetten gebruik grond na einde geliberaliseerde pachtovereenkomst

Voortzetten gebruik grond na einde geliberaliseerde pachtovereenkomst

Bij verpachting van land sluiten partijen steeds vaker geliberaliseerde pachtovereenkomsten. De regels bij geliberaliseerde pacht zijn namelijk veel flexibeler dan bij reguliere pacht. Zo mogen partijen de looptijd van de overeenkomst zelf bepalen en eindigt de overeenkomst in beginsel op de overeengekomen einddatum. Maar wat gebeurt er als de pachter de grond na het eindigen … Lees verder

Planschade voor hoogspanningsverbindingen

Geen planschade bij ongedaanmaking van na verwerving genoten voordeel

Geen planschade bij ongedaanmaking van na verwerving genoten voordeel

Als een nieuw bestemmingsplan ‘oude’ mogelijkheden wegneemt, leidt dat in beginsel tot planschade (die overigens niet altijd hoeft te worden vergoed). Maar planologische verslechteringen geven niet altijd recht op planschadevergoeding. De Afdeling herhaalt in de uitspraak van 2 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2967) dat geen rekening wordt gehouden met ‘voordelen’ van het oude bestemmingsplan als de onroerende … Lees verder

huur

Tijdelijke verhuur of toch niet?

Tijdelijke verhuur of toch niet?

Per 1 juli 2016 is het door de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 mogelijk om tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte aan te gaan en maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte. De invoering van deze mogelijkheden zou moeten leiden tot een betere doorstroming in het huursegment. wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten … Lees verder

ouderdomsclausule

De (NVM) ouderdomsclausule: strikte of ruime uitleg?

De (NVM) ouderdomsclausule: strikte of ruime uitleg?

In koopovereenkomsten voor onroerend goed staan regelmatig ouderdomsclausules. Rechters interpreteren de strekking van ouderdomsclausules verschillend. De formulering lijkt daarbij cruciaal. De vraag die opkomt is: ziet de ouderdomsclausule slechts op gebreken ten gevolge van ouderdom of is de strekking ruimer? Standaard risicoverdeling Het wettelijk kader voor de aansprakelijkheid verdeling tussen verkoper en koper van onroerend … Lees verder