Planschade voor hoogspanningsverbindingen

Geen planschade bij ongedaanmaking van na verwerving genoten voordeel

Geen planschade bij ongedaanmaking van na verwerving genoten voordeel

Als een nieuw bestemmingsplan ‘oude’ mogelijkheden wegneemt, leidt dat in beginsel tot planschade (die overigens niet altijd hoeft te worden vergoed). Maar planologische verslechteringen geven niet altijd recht op planschadevergoeding. De Afdeling herhaalt in de uitspraak van 2 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2967) dat geen rekening wordt gehouden met ‘voordelen’ van het oude bestemmingsplan als de onroerende … Lees verder

bestemmingsplanonteigening onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Onvoldoende onderhandeld: onteigening afgewezen

Onvoldoende onderhandeld: onteigening afgewezen

Een onteigening kan pas doorgaan, als dat echt nodig is. Anders geformuleerd: onteigening is een ultieme remedie. Als niet vaststaat dat een eigenaar niet bereid is om in redelijkheid minnelijk afstand te doen van zijn eigendom, wordt onteigenen moeilijk. Pogingen om een onteigening tegen te houden, slagen niet vaak. Maar wel in de uitspraak van … Lees verder

fosfaatrechten pacht

Procureur-Generaal Hoge Raad: aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

Procureur-Generaal Hoge Raad: aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

Bij conclusie van 9 juni 2023 heeft de procureur-generaal de Hoge Raad geadviseerd tot verwerping van het beroep tegen het oordeel van het hof van 19 april 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:3034) dat de verpachter aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten van de pachter. Wat speelde er? Tussen partijen bestond sinds eind 2000 een pachtovereenkomst. De … Lees verder

ouderdomsclausule

De (NVM) ouderdomsclausule: strikte of ruime uitleg?

De (NVM) ouderdomsclausule: strikte of ruime uitleg?

In koopovereenkomsten voor onroerend goed staan regelmatig ouderdomsclausules. Rechters interpreteren de strekking van ouderdomsclausules verschillend. De formulering lijkt daarbij cruciaal. De vraag die opkomt is: ziet de ouderdomsclausule slechts op gebreken ten gevolge van ouderdom of is de strekking ruimer? Standaard risicoverdeling Het wettelijk kader voor de aansprakelijkheid verdeling tussen verkoper en koper van onroerend … Lees verder

huur en pacht

De grens tussen huur en pacht van onbebouwde grond

De grens tussen huur en pacht van onbebouwde grond

Contractspartijen halen huur en pacht van onbebouwde grond geregeld door elkaar. Dit is ook niet onbegrijpelijk, omdat huur en pacht van onbebouwde grond op elkaar lijken. Toch is het onderscheid van groot belang. Indien een ander regime van toepassing is dan partijen dachten, kan dit grote gevolgen hebben. Een mooi praktijkvoorbeeld is de situatie waarin … Lees verder

fosfaatrechten afromingspercentage

Handhaving fosfaatrechten: schikken of strijden?

Handhaving fosfaatrechten: schikken of strijden?

Het Openbaar Ministerie heeft de handhaving van fosfaatrechten opgepakt. Veel melkveehouders, die eerder een tekort aan fosfaatrechten hadden, ontvangen een brief van het Openbaar Ministerie (OM) met een transactievoorstel. Wat kun je hiermee? Wat is verstandig? In deze blog ga ik verder in op de achtergrond van deze handhaving van fosfaatrechten en opties, die er … Lees verder

ruilplan pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond omgevingswet toestemmingsvereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming huur en pacht

Publiekrechtelijke toestemming betekent niet automatisch privaatrechtelijke toestemming

Publiekrechtelijke toestemming betekent niet automatisch privaatrechtelijke toestemming

Een gemeente heeft juridisch twee petten. Zij handelt in publiekrechtelijke hoedanigheid als vergunningsverlener en in privaatrechtelijke hoedanigheid als eigenaar van de grond. De twee petten vallen niet naadloos over elkaar. Een gemeente mag een civielrechtelijke toestemming weigeren, ook als zij publiekrechtelijk toestemming verleent, mits dit niet onaanvaardbaar is. De rechtbank Amsterdam deed hierover een uitspraak … Lees verder

onteigening onteigeningsrecht

Jurisprudentie onteigeningsrecht oktober 2022

Jurisprudentie onteigeningsrecht oktober 2022

KB 26 april 2022 Onderhandelingen, status Handreiking Onteigenaar hanteren doorgaans de ‘Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure’ waarin diverse zaken zijn beschreven over de te zetten stappen. De Kroon overweegt in dit KB dat die handreiking geen beleidsregel is. De handreiking bevat “niet meer dan aanbevelingen hoe bij voorkeur te handelen in de administratieve onteigeningsprocedure”. In casu had … Lees verder

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht ruilverkaveling

Ruilverkaveling: het luistert nauw

Ruilverkaveling: het luistert nauw

Ruilverkavelingen op grond van de Wet inrichting landelijk gebied (“Wilg”) komen niet vaak meer voor. Jurisprudentie daarover des te minder. Alleen al daarom is de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 30 maart 2022[1] over de landinrichting ‘Noordwest-Overijssel, deelgebied Blokzijl-Vollenhove’ het signaleren waard. Bovendien leent hij zich voor een bespreking van een aantal relevante aspecten … Lees verder

ruilplan pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond omgevingswet toestemmingsvereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming huur en pacht

Niet-nakoming toestemmingsvereiste pacht leidt tot boete

Niet-nakoming toestemmingsvereiste pacht leidt tot boete

Het niet-nakomen van de erfpachtakte komt een erfpachter duur te staan. Het schenden van het toestemmingsvereiste van de eigenaar door de erfpachter levert hem maar liefst twee contractuele boetes op. Zo oordeelt het gerechtshof in een recent arrest (ECLI:NL:GHARL:2022:7450). Casus Een grondeigenaar (hierna: de eigenaar) heeft landbouwgrond in erfpacht uitgegeven aan een akkerbouwer (hierna: de … Lees verder