Onteigeningsschadeloosstelling

Onzekere reconstructie als basis voor schadeloosstelling

Onzekere reconstructie als basis voor schadeloosstelling

Een manegehouder heeft een buitenrijbaan, die moet wijken voor wegaanleg. Er is fysiek ruimte om die baan ergens op de manege te reconstrueren, maar planologisch kan dat niet. De gemeente lijkt juist van plan om op die plek bedrijventerrein te ontwikkelen en wil die locatie in eigendom krijgen. Wat moet dat betekenen voor de onteigeningsschadeloosstelling? … Lees verder

Telecommunicatiekabel Belemmeringenwet privaatrecht inlaatvoorziening bodemverontreiniging Gedoogplicht

Gedoogplicht vernietigd: ‘meer belemmeringen dan nodig’

Gedoogplicht vernietigd: ‘meer belemmeringen dan nodig’

De minister heeft een gedoogplicht opgelegd ten behoeve van een ondergrondse stroomkabel. Het gerechtshof vernietigt die gedoogplicht, omdat daarin te vergaande voorwaarden zijn opgelegd aan de grondeigenaar. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op verzoek van Tennet aan een gedoogplicht opgelegd op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht.[1] Op basis daarvan wil Tennet een ondergrondse … Lees verder

spuitzone gewasbescherming gewasbeschermingsmiddelen Afstand spuitzones

Spuitzones: nog steeds in beginsel 50 meter

Spuitzones: nog steeds in beginsel 50 meter

Tussen agrarische bedrijvigheid waar gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast en gevoelige bestemmingen, moet als vuistregel (nog steeds) 50 meter afstand worden aangehouden. Ook het nieuwere EFSA-model biedt geen basis om die afstand te verkleinen. De praktijk is op zoek naar het antwoord op de vraag of en onder welke voorwaarden het aanvaardbaar is om die afstand te … Lees verder

Oneerlijke handelspraktijk

Verkoop opgeknipt weiland: oneerlijke handelspraktijk

Verkoop opgeknipt weiland: oneerlijke handelspraktijk

De rechtbank acht een consument niet gebonden om de gekochte landbouwgrond af te nemen. Hij is niet goed voorgelicht door de verkoper. De laatste jaren is herhaaldelijk publiekelijk aandacht besteed aan verkopers die verkavelde agrarische grond aan de man proberen brengen. Kopers zijn daarbij in de veronderstelling dat op die grond een woning kan worden … Lees verder

Privatisering openbare weg

Openbare weg geprivatiseerd vanwege weidepremie

Openbare weg geprivatiseerd vanwege weidepremie

Een aantal melkveehouders heeft een – openbaar – pad bij hun bedrijf getrokken, zodat de koeien vanuit de stal het overliggend weiland kunnen betreden. Van de rechter mag de gemeente hier niet tegen optreden, omdat behoud van weidepremie belangrijker is dan het openbare karakter. Huiskavel Drie melkveebedrijven in De Lutte (gemeente Losser) hebben hun huiskavel … Lees verder

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie positieve weigering

De rechtszekerheid van een positieve weigering

De rechtszekerheid van een positieve weigering

Een positieve weigering is geen natuurvergunning. Dat volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 januari 2024[1]. Veel veehouders vinden dat vervelend, omdat zij bang zijn dat zij misschien later wel een vergunning nodig hebben en deze niet kunnen krijgen, of slechts als zij minder dieren houden. Dat … Lees verder

gezondheidsnormen bodemvervuiling mest geitenhouderij verleasen stikstof

Let op publiekrechtelijke borging bij het verleasen van stikstof

Let op publiekrechtelijke borging bij het verleasen van stikstof

Het verleasen van stikstof is een vorm van extern salderen. Ook bij het verleasen van stikstof moeten partijen aan alle voorwaarden voor extern salderen voldoen. Belangrijk is dat het tijdelijk staken van de saldogevende activiteit ook publiekrechtelijk voldoende is geborgd, bijvoorbeeld door het tijdelijk intrekken van de milieutoestemming van de saldogever. Dit volgt uit een … Lees verder

onteigening onteigeningsrecht Verjaring vordering

Vordering tot levering grond niet verjaard

Vordering tot levering grond niet verjaard

Een vordering tot levering van grond kan verjaren. Wie te lang wacht met het opeisen van de levering van grond, loopt het risico dat zijn aanspraak verjaart. De bedoeling van verjaring is het scheppen van duidelijkheid over rechtsverhoudingen. De rechtszekerheid vereist dat in beginsel streng wordt vastgehouden aan verjaringstermijnen. Toch bestaat de mogelijkheid dat een … Lees verder

fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht PAS PAS-wetgeving Strafvervolging fosfaatrechten

Strafvervolging fosfaatrechten: vrijspraak en ‘schuldig zonder straf’

Strafvervolging fosfaatrechten: vrijspraak en ‘schuldig zonder straf’

Dat is de uitkomst van een strafprocedure tegen een zogenaamd knelgeval fosfaatrechten[1]. Overtreding van het uitbreidingsverbod (melkkoeien houden zonder fosfaatrechten) is een economisch delict. Met de overtreding is de schuld in principe gegeven. Dat wil niet zeggen dat het melkveebedrijf per se een straf krijgt of dat het genoten voordeel wordt ontnomen. Goede voorbereiding van … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid omgevingswet planschadevergoeding onteigening

Planschadevergoeding in onteigening

Planschadevergoeding in onteigening

Als een bestemmingsplan wijzigt kan dat leiden tot verschillende schadeprocedures. Bijvoorbeeld over planschade en onteigening. Soms kunnen die procedures worden gestroomlijnd in de onteigeningsprocedure. Dat kan de betrokkene voordeel opleveren wat betreft proceduretijd en -kosten. Uit een arrest van de Hoge Raad volgt dat de planschade in een onteigeningsprocedure net zo moet worden berekend als … Lees verder