Spuitzone niet nodig bij historisch gegroeide situaties

Als er naast een locatie waar ziekten worden bestreden met spuitmiddelen al jaren (burger)woningen aanwezig zijn, hoeft er geen zogeheten “spuitzone” in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Althans, dat was het geval in een kwestie die speelde in Rhenoy (Geldermalsen). Het lijkt erop dat dit ook in andere situaties geldt.

De gemeenteraad van Geldermalsen wilde ‘historisch gegroeide situaties’ in stand laten, en had dat geregeld in het bestemmingsplan. Maar de gemeenteraad had een en ander volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet goed genoeg gemotiveerd. Op 26 maart 2014, uitspraaknummer 201306395/1/R2 stelde de Afdeling de gemeenteraad in de gelegenheid om die gebrekkige motivering te herstellen. Dat was volgens de Afdeling nodig, omdat de gemeenteraad niet voldoende duidelijk had gemaakt waarom bestaande situaties konden blijven.

De gemeenteraad heeft geprobeerd zijn besluit beter te motiveren.

Op 12 november 2014, nummer 201306395/3/R2 oordeelde de Afdeling dat de gemeenteraad inmiddels wél goed genoeg heeft gemotiveerd waarom de bestaande situaties in stand kunnen blijven. Volgens de Afdeling is het dus niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening dat de bestaande, historisch gegroeide situaties blijven bestaan. De gemeenteraad heeft overwogen, dat:

 • het alternatief (sanering van het fruitteeltbedrijf of de woningen) te ingrijpend is;
 • de financiële middelen ontbreken om de bestaande situaties te beëindigen;
 • het niet zeker is of gewasbeschermingsmiddelen nadelige effecten hebben voor de gezondheid van omwonenden (volgens de Gezondheidsraad moet dat nog worden onderzocht, zie het rapport ‘Gewasbescherming en Omwonenden’);
 • in een ander, specifiek onderzoek geen eenduidige conclusies werden getrokken, en dat in die rapportage geen rekening werd gehouden met driftbeperkende maatregelen.

De raad van de gemeente Geldermalsen had beleid gevormd dat inhield dat tussen woningen en boomgaarden een afstand moest worden aangehouden van vijftig meter. Maar, dat beleid gold enkel voor nieuwe situaties. In het onderhavige geval was er geen sprake van strijd met dat beleid, omdat het om historisch gegroeide situaties ging.

Volgens de Afdeling heeft de gemeenteraad de belangen redelijk afgewogen door de belangen van de bestaande situaties te laten prevaleren, nu het niet zeker is dat die situatie in strijd is met de eisen van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad mocht er ook rekening mee houden dat de alternatieven te kostbaar zijn.

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

Email: rvbaalen@aens.nl
T.: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Civiel- en bestuursrechtelijk agrarisch recht, onroerend goedrecht, algemeen bestuursrecht

Loopbaan
Richard studeerde in 2007 af aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master Staats- en Bestuursrecht afrondde. Tijdens en kort na zijn studie was hij griffier bij de Centrale Raad van Beroep. In de twee jaren daarop volgend werkte hij bij een gemeente op de afdeling grondzaken, op het grensvlak tussen het bestuursrecht en het civielrecht. In 2010 trad Richard in dienst bij A&S Advocaten.

Persoonlijk
“Vaak zijn kwesties over Agrarisch recht of Onroerend goedrecht niet puur civiel- of bestuursrechtelijk van aard. De cliënt is er niet altijd mee geholpen om die aandachtsgebieden gescheiden te behandelen. Ik vind het mooi om cliënten een totaaloverzicht voor te kunnen houden. Dat werkt vaak verhelderend. In mijn vrije tijd lees ik graag, bijvoorbeeld over geschiedenis. Ook ben ik vaak te vinden in het bos en het buitengebied, soms op de chopper en soms op hardloopschoenen.”

Nevenactiviteiten

 • Lid Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR);
 • Lid (aspirant) Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA);
 • Lid Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOr);
 • Adviseur kenniswerkgroep Onteigening en Planschade (Nederlandse Vereniging van Makelaars)
 • Docent Academie voor Vastgoed / NVM SOM
 • Divers (kerkelijk) bestuurswerk.

Publicaties

 • Reactie op afwijzing van de voordracht tot vernietiging van ‘Beheersverordening Hellebeuk’ (Tijdschrift voor Omgevingsrecht, mei 2014)
 • De gebrekenregeling: invloed van de planologie – Het huur- en pachtrecht vergeleken (Tijdschrift voor Agrarisch Recht, april 2013)
 • Divers (zie ‘Blog en Nieuws’)