De pachtprijs, beperkingen in gebruik en toetsing

pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond
De pachtprijs, beperkingen in gebruik en toetsing

In De Landpachter van januari stond een artikel met de titel “Pachtprijs en beperkingen”. In dat artikel is de hoogte van de pachtprijs en de toetsing door de grondkamer praktisch benaderd. Ik zal dit onderwerp verkennen en uitdiepen. Aanleiding daarvoor is – mede – een beslissing van de Centrale Grondkamer over de goedkeuring van een … Meer lezenDe pachtprijs, beperkingen in gebruik en toetsing

Pacht en faillissement

genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening
Pacht en faillissement

Ook pachters en verpachters kunnen failliet gaan. Dit artikel schetst de gevolgen van het faillissement voor de pachtovereenkomst. Gevolgen faillissement pachter Voor het faillissement van de pachter zijn enkele bepalingen opgenomen in artikel 39 Faillisementswet. Zowel de curator van het faillissement als de verpachter kunnen de pachtovereenkomst tussentijds beëindigen door opzegging. De gewone opzeggingsregeling is … Meer lezenPacht en faillissement

Wie is de tegenpartij in pachtzaken?

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch
Wie is de tegenpartij in pachtzaken?

Pachtverhoudingen uit reguliere overeenkomsten duren vaak generaties lang voort. Zowel aan de kant van de pachter als de verpachter kan sprake zijn van vererving. Dat kan leiden tot onduidelijkheid over wie nu pachter of verpachter is. In het pachtrecht komt dit vaak voor. De onderstaande situatie is hiervan een voorbeeld. De feiten Rond 1980 pacht … Meer lezenWie is de tegenpartij in pachtzaken?

‘Uitvoerbaar bij voorraad’ in pachtzaken

Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht
‘Uitvoerbaar bij voorraad’ in pachtzaken

De term ‘uitvoerbaar bij voorraad’ komt in veel juridische procedures aan de orde, ook in pachtzaken. Dit artikel gaat in op wat de term inhoudt en in welke gevallen iemand hiervan gebruik moet maken. Wat is uitvoerbaar bij voorraad? De rechter kan in een civiele procedure een vonnis bij voorraad uitvoerbaar verklaren. Dit houdt in … Meer lezen‘Uitvoerbaar bij voorraad’ in pachtzaken

Toetsing Grondkamer van soort pachtovereenkomst en bedoeling partijen

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch
Toetsing Grondkamer van soort pachtovereenkomst en bedoeling partijen

De benaming van een pachtovereenkomst door partijen moet overeenkomen met de inhoud daarvan. Pachters en verpachters proberen soms een creatieve oplossing te bedenken om zo onder dwingende regels van het pachtrecht uit te komen. De grondkamer onderzoekt ambtshalve of de benaming die partijen in een pachtovereenkomst hebben gegeven, overeenkomt met de inhoud van die overeenkomst. … Meer lezenToetsing Grondkamer van soort pachtovereenkomst en bedoeling partijen

Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

Alleen een belanghebbende kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpbestemmingsplan. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat degene die belanghebbende zou zijn, indien het ter inzage gelegde bestemmingsplan zou worden vastgesteld, ook kan opkomen tegen het niet tijdig vaststellen van een bestemmingsplan. Juridisch kader Ons bestuursrecht kent de figuur van de fictieve weigering. … Meer lezenBeroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

Vergoeding naast vergunning

vergunning boot waterschappen
Vergoeding naast vergunning

Waterschappen mogen een vergoeding vragen voor het gebruik van hun eigendommen. Dit mag ook als het waterschap een vergunning heeft verleend voor het hebben van een steiger of een dam. Situatie De eigenaar van een bootje beschikte op grond van de keur over een vergunning om een steiger te hebben in de ringvaart van het … Meer lezenVergoeding naast vergunning

Wijziging positie grondkamers

veiling koper huis kopen WOZ pacht
Wijziging positie grondkamers

Op 27 maart 2012 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Uitvoeringswet grondkamers aangenomen. Dit wetsvoorstel verandert en verduidelijkt de positie van de grondkamer. Onderscheid grondkamer en pachtkamer? Het onderscheid tussen grondkamers en pachtkamers is niet iedereen even duidelijk. Dat blijkt ook uit de nieuwsbrief “Boerderij vandaag” van 28 maart 2012. In … Meer lezenWijziging positie grondkamers

Minder mogelijkheden: lagere pachtprijs

onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht
Minder mogelijkheden: lagere pachtprijs

In agrarisch Nederland wordt regelmatig gediscussieerd over de hoogte van de pachtprijzen. Zeker nu de pachtprijzen jaarlijks worden herzien, waarbij af en toe flinke verhogingen uit de bus komen, klagen pachters regelmatig over de hoogte van de pachtprijzen. De pachtprijsverhogingen van rechtswege doen zich in beginsel alleen voor als er sprake is van een reguliere … Meer lezenMinder mogelijkheden: lagere pachtprijs

Toeslagrechten komen aan pachter toe

gedoogplicht milieu effect rapport MER omgevingsvergunning landbouw
Toeslagrechten komen aan pachter toe

Op 22 juni 2010 heeft de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem (het Hof) uitgemaakt dat de toeslagrechten bij het einde van de pacht volledig toekomen aan de pachter. Eerder was in eerdere procedure bepaald dat de pachter en verpachter ieder voor 50% recht hadden op de toeslagrechten. De verpachter maakt volgens het Hof geen aanspraak … Meer lezenToeslagrechten komen aan pachter toe