fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht

Pacht en fosfaatrechten: het eindarrest

Pacht en fosfaatrechten: het eindarrest

In een arrest van 24 september 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:7664) heeft de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem een eindoordeel gegeven over de aanspraken van pachter en verpachter op het fosfaatrecht. De algemene uitgangspunten formuleren het gerechtshof in het arrest van 26 maart 2019. Daarin is uitgemaakt dat fosfaatrecht in beginsel van de pachter is, maar dat in … Lees verder

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving

Pacht en fosfaatrechten

Pacht en fosfaatrechten

In pachtverhoudingen heeft de verpachter onder bepaalde voorwaarden aanspraak op de fosfaatrechten van de pachter. Die aanspraak geldt niet in alle gevallen. Dat blijkt uit het arrest dat de pachtkamer van het gerechtshof in Arnhem op 26 maart 2019 heeft gewezen. Achtergrond Het gerechtshof heeft een uitspraak gedaan in een zaak waarin een pachter een … Lees verder

pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond

De pachtprijs, beperkingen in gebruik en toetsing

De pachtprijs, beperkingen in gebruik en toetsing

In De Landpachter van januari stond een artikel met de titel “Pachtprijs en beperkingen”. In dat artikel is de hoogte van de pachtprijs en de toetsing door de grondkamer praktisch benaderd. Ik zal dit onderwerp verkennen en uitdiepen. Aanleiding daarvoor is – mede – een beslissing van de Centrale Grondkamer over de goedkeuring van een … Lees verder

genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening

Pacht en faillissement

Pacht en faillissement

Ook pachters en verpachters kunnen failliet gaan. Dit artikel schetst de gevolgen van het faillissement voor de pachtovereenkomst. Gevolgen faillissement pachter Voor het faillissement van de pachter zijn enkele bepalingen opgenomen in artikel 39 Faillisementswet. Zowel de curator van het faillissement als de verpachter kunnen de pachtovereenkomst tussentijds beëindigen door opzegging. De gewone opzeggingsregeling is … Lees verder

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch

Wie is de tegenpartij in pachtzaken?

Wie is de tegenpartij in pachtzaken?

Pachtverhoudingen uit reguliere overeenkomsten duren vaak generaties lang voort. Zowel aan de kant van de pachter als de verpachter kan sprake zijn van vererving. Dat kan leiden tot onduidelijkheid over wie nu pachter of verpachter is. In het pachtrecht komt dit vaak voor. De onderstaande situatie is hiervan een voorbeeld. De feiten Rond 1980 pacht … Lees verder

Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht

‘Uitvoerbaar bij voorraad’ in pachtzaken

‘Uitvoerbaar bij voorraad’ in pachtzaken

De term ‘uitvoerbaar bij voorraad’ komt in veel juridische procedures aan de orde, ook in pachtzaken. Dit artikel gaat in op wat de term inhoudt en in welke gevallen iemand hiervan gebruik moet maken. Wat is uitvoerbaar bij voorraad? De rechter kan in een civiele procedure een vonnis bij voorraad uitvoerbaar verklaren. Dit houdt in … Lees verder

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch

Toetsing Grondkamer van soort pachtovereenkomst en bedoeling partijen

Toetsing Grondkamer van soort pachtovereenkomst en bedoeling partijen

De benaming van een pachtovereenkomst door partijen moet overeenkomen met de inhoud daarvan. Pachters en verpachters proberen soms een creatieve oplossing te bedenken om zo onder dwingende regels van het pachtrecht uit te komen. De grondkamer onderzoekt ambtshalve of de benaming die partijen in een pachtovereenkomst hebben gegeven, overeenkomt met de inhoud van die overeenkomst. … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid

Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

Alleen een belanghebbende kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpbestemmingsplan. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat degene die belanghebbende zou zijn, indien het ter inzage gelegde bestemmingsplan zou worden vastgesteld, ook kan opkomen tegen het niet tijdig vaststellen van een bestemmingsplan. Juridisch kader Ons bestuursrecht kent de figuur van de fictieve weigering. … Lees verder

vergunning boot waterschappen

Vergoeding naast vergunning

Vergoeding naast vergunning

Waterschappen mogen een vergoeding vragen voor het gebruik van hun eigendommen. Dit mag ook als het waterschap een vergunning heeft verleend voor het hebben van een steiger of een dam. Situatie De eigenaar van een bootje beschikte op grond van de keur over een vergunning om een steiger te hebben in de ringvaart van het … Lees verder

veiling koper huis kopen WOZ pacht

Wijziging positie grondkamers

Wijziging positie grondkamers

Op 27 maart 2012 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Uitvoeringswet grondkamers aangenomen. Dit wetsvoorstel verandert en verduidelijkt de positie van de grondkamer. Onderscheid grondkamer en pachtkamer? Het onderscheid tussen grondkamers en pachtkamers is niet iedereen even duidelijk. Dat blijkt ook uit de nieuwsbrief “Boerderij vandaag” van 28 maart 2012. In … Lees verder

Blogs

 • Windturbine windmolen subsidie planschade onteigening Onteigening ten behoeve van windpark toegestaan 23 oktober 2019 - De provincie Flevoland heeft de Kroon verzocht om gronden voor onteigening aan te wijzen om een windpark te kunnen realiseren met windturbines. De Kroon is aan het verzoek tegemoet gekomen. Aanwijzingsbesluit Bij besluit van 30 augustus 2019 heeft de Kroon op verzoek van provincie Flevoland twee percelen aangewezen ter onteigening. Het gaat om percelen in… Lees verder
 • fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw Vergaande stikstof gevolgen voor bestemmingsplannen buitengebied (PAS) 16 oktober 2019 - Het bestemmingsplan voor het buitengebied Halderberge biedt melkveehouderijen ontwikkelingsmogelijkheden. De Brabantse Milieufederatie, hierna: BMF, vreest voor een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van een met nieuwbouw of uitbreiding samenhangende toename van het weiden van vee en heeft daarom beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Uit de uitspraak blijkt dat het falen van het… Lees verder
 • fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij PAS: perspectieven agro-sector na advies Commissie Remkes 30 september 2019 - Update PAS: Woensdag 25 september presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) het eerste deel van haar advies over de stikstofproblematiek. De commissie raadt saneringsmaatregelen aan voor veehouderijen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Advies Op 29 mei jl. zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de PAS. De Afdeling oordeelde… Lees verder
 • fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht PAS: stand van zaken 29 augustus 2019 - Eerder schreef ik dat de Raad van State een streep heeft gezet door het PAS. Gezien de recente ontwikkelingen, is het tijd voor een update. Tijdens het wetgevingsdebat over het PAS in de Eerste Kamer in 2014 is de termijn voor de evaluatie van de PAS aan de orde gekomen. Destijds was het voornemen om… Lees verder
 • gedoogplicht milieu effect rapport MER omgevingsvergunning landbouw Kwaliteitsverschillen onder de Wilg (Wet inrichting landelijk gebied) 28 juni 2019 - Mogen in een ruilverkaveling de kwaliteitsverschillen tussen inbreng en toedeling in geld worden verrekend? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend. Casus In het landinrichtingsproject Saasveld-Gammelke heeft de Uitvoeringscommissie nadere regels voor de lijst der geldelijke regelingen (“LGR”) vastgesteld. Daarin staat onder meer dat kwaliteitsverschil tussen ingebrachte en toegedeelde gronden wordt verrekend in geld. Ver-zoeker… Lees verder
 • fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw Raad van State zet streep door PAS 31 mei 2019 - Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag geen basis zijn voor om natuur belastende activiteiten toe te staan. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) in haar uitspraak van 29 mei 2019. De RvS heeft de Nb-vergunningen waarover de procedures gingen, vernietigd. PAS De Nederlandse natuurwetgeving is voornamelijk gebaseerd op de Vogelrichtlijn… Lees verder
 • genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening Renovatie tot nul op de meter woningen afgewezen 22 mei 2019 - De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam heeft begin april 2019 een uitspraak gedaan, welke nog wel eens gevolgen zou kunnen hebben voor het vergroenen van huurwoningen. Een woningbouwvereniging in Amsterdam heeft aan haar huurders een renovatievoorstel gedaan voor het renoveren van een woonblok. Belangrijk onderdeel is het renoveren van de flats tot zogenaamde nul op… Lees verder
 • Windpark windenergie opstalrecht windturbine Omgevingsvergunning windpark Limburg blijft in stand 25 maart 2019 - In het kader van het winnen van duurzame energie worden op diverse plaatsen in Nederland windparken opgericht of worden hiervoor vergunningen aangevraagd. Zo ook in het buitengebied van de gemeente Peel en Maas. Recentelijk heeft de rechtbank Limburg zich uitgelaten over de beroepen die tegen de omgevingsvergunning voor het oprichten van vijf windturbines waren opgeworpen.… Lees verder
 • bodemvervuiling mest geitenhouderij Stop op geitenhouderijen 20 maart 2019 - In een groot aantal provincies geldt momenteel een zogenaamde geitenstop. Dat wil zeggen dat nieuwe vestiging of uitbreiding van geitenhouderijen, alsmede de omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij wordt verboden. Aan de geitenstop liggen gezondsheidsoverwegingen ten grondslag, waarbij deskundige adviezen een belangrijke rol spelen. In dit kader heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de… Lees verder
 • appartementsrecht lift Appartementsrecht: lift slechts dienbaar aan bepaalde groep bewoners 31 januari 2019 - Als meerdere huishoudens in een en het zelfde gebouw gevestigd zijn dan is er meestal sprake van een in appartementsrechten gesplitst appartementsgebouw. Het bijzondere aan een appartementsge-bouw is dat het gebouw twee soorten gedeelten kent, een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Alle bewoners zijn van rechtswege automatisch lid van de vereniging van eigenaren. Het onderhoud… Lees verder
 • Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht Aanvraag omgevingsvergunning 8 november 2018 - Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend via het digitale loket Omgevingsloket online (OLO). De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft als hoogste bestuursrechter in het diverse uitspraken aangegeven dat het niet verplicht is om een vergunning digitaal aan te vragen. De Afdeling heeft aangegeven dat dat ook via een brief kan. Recent… Lees verder
 • agrarische bedrijfswoning plattelandswoning ouderdomsclausule Ouderdomsclausule 18 oktober 2018 - Recentelijk heeft het hof ’s-Hertogenbosch een interessante uitspraak gedaan over de verkoop van een woonboerderij van circa 200 jaar waarin bij de standaard NVM-overeenkomst als extra bepaling een ouderdomsclausule is opgenomen. In deze procedure hebben de kopers de verkopers aangesproken op non-conformiteit. Daarbij is van belang dat in de verkoopbrochure was opgenomen dat dat de… Lees verder
 • pluimvee, kippen Rechtbank: NVWA niet nalatig bij toezicht in fipronil-affaire 10 juli 2019 - De rechtbank Den Haag heeft op 10 juli 2019 uitspraak gedaan in de zaak die LTO en 124 pluimveehouders hebben aangespannen tegen de Staat (NVWA) in de fipronilaffaire. Helaas zijn de vorderingen van LTO en de 124 pluimveehouders afgewezen, zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:6810. Het cruciale oordeel van de rechtbank voor de getroffen pluimveehouders staat in 4.24 van… Lees verder
 • pluimvee, kippen Kan de door fipronil gedupeerde pluimveehouder zijn schade verhalen op de toezichthouder? 9 augustus 2017 - Pluimveehouders die hun stallen lieten schoonspuiten met het verboden middel fipronil hebben weinig kansrijke mogelijkheden om hun schade direct te verhalen. Het bedrijf Chickfriend die het middel gebruikte biedt vermoedelijk geen verhaal, de verzekeraars dekken de schade niet en het noodfonds voor de pluimveesector keert zonder aanpassing van de voorwaarden niet uit. Maar gaat de… Lees verder
 • fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht Regeling fosfaatreductieplan buiten werking gesteld voor aantal veehouders 4 mei 2017 - Op 1 maart 2017 is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking getreden. Het doel van de Regeling is dat melkveehouders het aantal vrouwelijke runderen op hun bedrijf verminderen tot het peil van 2 juli 2015. Slagen de melkveehouders daar niet in, dan moeten zij een heffing betalen. Het kan dan gaan om zeer forse bedragen.… Lees verder
 • Windpark windenergie opstalrecht windturbine Windpark en herontwikkeling: afwikkeling opstalrecht 26 september 2016 - Voor grondeigenaren en windparkexploitanten is het van belang om hun rechten en plichten bij de exploitatie goed juridisch vast te leggen. Maar vooral geldt dat voor de optie- en beëindigingsregelingen in de verschillende contracten. In de kwestie van het windpark Rijnwoude was niet duidelijk vastgelegd of de exploitant nog voor het einde van het opstalrecht… Lees verder
 • veiling koper huis kopen WOZ pacht Veilingkoper tussen wal en schip 3 juli 2016 - Een veilingkoper loopt een risico als hij op de veiling een zaak koopt van een beslaglegger op basis van een niet onherroepelijke uitspraak. In mei 2016 heeft het hof Den Bosch bepaald dat een veilingkoper niet wordt beschermd als later blijkt dat de beslaglegger niet mocht verkopen. Het gevolg is dat de oorspronkelijke eigenaar, eigenaar… Lees verder
 • kraaiende haan overlast hobbydieren Kraaiende hanen: wanneer is sprake van onrechtmatige hinder? 20 mei 2016 - Kraaiende hanen geven al snel hinder en overlast. De vraag is wanneer het houden van kraaiende hanen een onrechtmatige hinder oplevert. Alleen dan kan tegen de houder worden opgetreden door een buurman die overlast ondervindt. Die heeft dan de keus om de gemeente te vragen om handhavend op te treden (bestuursrecht) of de rechter te… Lees verder
 • pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond Pachtnormen 2018 en herziening van de pachtprijs 5 september 2018 - De Pachtnormen per 2018 laten, uitgezonderd de IJsselmeerpolders, een daling zien, die soms scherp is. Zoals bekend worden de pachtprijzen jaarlijks herzien op basis van de bedrijfsuitkomsten in de landbouw. Deze wijzigingen, die dus zowel tot verhogingen als tot verlagingen kunnen leiden, werken op grond van de bepalingen van de wet automatisch door. Dit met… Lees verder
 • bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri Bevoordeling bedrijfsopvolger via juist lonende exploitatie (bedrijfsoverdracht) 22 januari 2018 - Bij bedrijfsoverdracht in de agrarische sector geniet de opvolger vaak financieel voordeel. In maatschapsakte tussen ouders en kinderen krijgt doorgaans het kind het recht verleend het bedrijf over te nemen tegen een prijs die ver onder de werkelijke waarde ligt. Zo krijgt het voortzettend kind het in het bedrijf besloten liggend vermogen. De andere kinderen… Lees verder
 • ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving Arbitrage in de landbouw 3 maart 2016 - Binnen een agrarische- of landbouw maatschap kunnen geschillen hoog oplopen. Bij een maatschapsgeschil kan arbitrage als geschillenregeling meestal sneller voor een uitspraak zorgen dan ingeval de zaak aan de gewone rechter wordt voorgelegd, terwijl arbitrage meestal ook goedkoper is. Binnen een maatschap kunnen geschillen hoog oplopen. Partijen zullen dan doorgaans advies van anderen inwinnen. Daarmee… Lees verder
 • pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond Pachtovereenkomst: beantwoording voorvragen door grondkamer 27 oktober 2015 - De grondkamer heeft als taak het goedkeuren van pachtovereenkomsten. Voorafgaand aan deze goedkeuring kunnen zogenaamde voorvragen rijzen. De bekendste hiervan luidt: is sprake van een pachtovereenkomst? Inmiddels bestaat er vaste jurisprudentie over hoe de grondkamer en de Centrale Grondkamer met deze voorvragen omgaan. Noodzaak beantwoording voorvragen Bij de goedkeuring van een pacht(beëindigings)overeenkomst, waarbij voorvragen rijzen,… Lees verder
 • Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht Vermijd ongewenste gevolgen maatschapsakte bij beëindiging 16 april 2013 - Bij het aangaan van een maatschap moeten partijen ook voorzien in de gevolgen bij beëindiging. Maatschapsakte meestal fiscaal gunstig Voordat partijen samen een agrarisch bedrijf gaan uitoefenen, stellen zij vaak een maatschapsakte op. Ingeval zij een vennootschap onder firma aangaan, is dit een vennootschapsakte. Dit gebeurt meestal op basis van een model dat afkomstig is… Lees verder
 • onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht Stilzwijgende verlenging van geliberaliseerde pacht 5 februari 2013 - In de praktijk blijken geliberaliseerde pachtovereenkomsten met automatische verlenging voor te komen. Het gaat dan om overeenkomsten die zijn gesloten voor de duur van één of twee jaar met de bepaling dat de pacht na het einde van de overeengekomen termijn telkens stilzwijgend zal worden verlengd tenzij één van partijen uiterlijk een bepaalde tijd voor… Lees verder
 • fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht Pacht en fosfaatrechten: het eindarrest 25 september 2019 - In een arrest van 24 september 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:7664) heeft de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem een eindoordeel gegeven over de aanspraken van pachter en verpachter op het fosfaatrecht. De algemene uitgangspunten formuleren het gerechtshof in het arrest van 26 maart 2019. Daarin is uitgemaakt dat fosfaatrecht in beginsel van de pachter is, maar dat in… Lees verder
 • ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving Pacht en fosfaatrechten 27 maart 2019 - In pachtverhoudingen heeft de verpachter onder bepaalde voorwaarden aanspraak op de fosfaatrechten van de pachter. Die aanspraak geldt niet in alle gevallen. Dat blijkt uit het arrest dat de pachtkamer van het gerechtshof in Arnhem op 26 maart 2019 heeft gewezen. Achtergrond Het gerechtshof heeft een uitspraak gedaan in een zaak waarin een pachter een… Lees verder
 • pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond De pachtprijs, beperkingen in gebruik en toetsing 28 februari 2018 - In De Landpachter van januari stond een artikel met de titel “Pachtprijs en beperkingen”. In dat artikel is de hoogte van de pachtprijs en de toetsing door de grondkamer praktisch benaderd. Ik zal dit onderwerp verkennen en uitdiepen. Aanleiding daarvoor is – mede – een beslissing van de Centrale Grondkamer over de goedkeuring van een… Lees verder
 • genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening Pacht en faillissement 28 september 2015 - Ook pachters en verpachters kunnen failliet gaan. Dit artikel schetst de gevolgen van het faillissement voor de pachtovereenkomst. Gevolgen faillissement pachter Voor het faillissement van de pachter zijn enkele bepalingen opgenomen in artikel 39 Faillisementswet. Zowel de curator van het faillissement als de verpachter kunnen de pachtovereenkomst tussentijds beëindigen door opzegging. De gewone opzeggingsregeling is… Lees verder
 • plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch Wie is de tegenpartij in pachtzaken? 28 september 2015 - Pachtverhoudingen uit reguliere overeenkomsten duren vaak generaties lang voort. Zowel aan de kant van de pachter als de verpachter kan sprake zijn van vererving. Dat kan leiden tot onduidelijkheid over wie nu pachter of verpachter is. In het pachtrecht komt dit vaak voor. De onderstaande situatie is hiervan een voorbeeld. De feiten Rond 1980 pacht… Lees verder
 • Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht ‘Uitvoerbaar bij voorraad’ in pachtzaken 28 september 2015 - De term ‘uitvoerbaar bij voorraad’ komt in veel juridische procedures aan de orde, ook in pachtzaken. Dit artikel gaat in op wat de term inhoudt en in welke gevallen iemand hiervan gebruik moet maken. Wat is uitvoerbaar bij voorraad? De rechter kan in een civiele procedure een vonnis bij voorraad uitvoerbaar verklaren. Dit houdt in… Lees verder
 • Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht Rechtbank oordelingsbevoegd bij arbitrageovereenkomst? 19 augustus 2019 - Inleiding Is de rechtbank bevoegd om te oordelen over een geschil als partijen eerder een arbitrageovereenkomst hebben gesloten? In een uitspraak van 1 oktober 2018 van de rechtbank Midden-Nederland komt deze vraag aan de orde (ECLI:NL:RBMNE:2018:5855). Het geschil Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad. Zij hebben samengewoond in een woning die eigendom is… Lees verder
 • bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri Heeft de agrarisch bedrijfsopvolger ook recht op een legitieme portie? 22 mei 2019 - Inleiding Heeft de agrarisch bedrijfsopvolger die het bedrijf gunstig heeft kunnen overnemen daarnaast ook recht op een legitieme portie? Op 27 februari 2019 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld over deze vraag.(ECLI:NL:RBDHA:2019:1825). Het geschil Vader heeft zijn zoon onterfd en zijn twee dochters tot enige erfgenamen benoemd. Het feit dat de zoon het landbouwbedrijf onder… Lees verder
 • ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving Lastgeving en erfrecht 28 februari 2019 - Inleiding Lastgeving is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten. Lastgeving kan bijvoorbeeld worden toegepast voor het beheer van vastgoed. Wat gebeurt er met een dergelijke overeenkomst als de lastgever overlijdt? In dit… Lees verder
 • plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch Bedrijfsopvolging agrarische onderneming bij leven 31 januari 2019 - Stel een agrarische onderneming wordt bij leven binnen de familie overgedragen. Valt de bedrijfsopvolging als gift aan te merken? Moet hier rekening mee worden gehouden bij de legitieme? Deze vragen staan centraal in dit artikel. Interessante uitspraak In een interessante uitspraak van de rechtbank Overijssel van 31 mei 2017 komen voorgaande vragen aan de orde.… Lees verder
 • fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht Waardebepaling agrarische onderneming bij scheiding 26 november 2018 - Inleiding Voor welke waarde wordt de agrarische onderneming in de verdeling (gemeenschap van goederen) of verrekening (huwelijkse voorwaarden) bij scheiding betrokken? Deze vraag staat centraal in dit artikel. Kern Voor welke waarde wordt een agrarische onderneming in de verdeling of verrekening betrokken? Hiervoor is helaas geen algemeen geldende maatstaf te geven. Dit is afhankelijk van… Lees verder
 • dwangsom boete kinderallimentatie Indexering alimentatie 2019 bekend 22 november 2018 - Kinder- en partneralimentatie worden jaarlijks van rechtswege geïndexeerd, zodat de bedragen worden aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Met ingang van 1 januari 2019 gaat de alimentatie met 2% omhoog. U dient de indexering zelf toe te passen. Zo nodig kunt u uw voormalig partner hierop wijzen. Een handige rekentool is te vinden op de website… Lees verder
 • fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw De meerwaardeclausule 17 april 2019 - De meerwaardeclausule is er niet voor niks! Bij overname van een agrarisch bedrijf neemt de opvolger in beginsel onroerende zaken en alle andere zaken die verder bij het bedrijf horen over voor een lagere waarde dan de waarde in het vrije economische verkeer. Hiermee wordt beoogd om de bedrijfsvoortzetting mogelijk te maken. Het gaat dus… Lees verder
 • kinderalimentatie Familieprocesrecht stuiting verjaring vaststellingsovereenkomst De vaststellings-overeenkomst 20 februari 2019 - In het recht wordt regelmatig gewerkt met een vaststellingsovereenkomst. Dit is meestal een sluitstuk van een traject waarin tussen mensen onder begeleiding van een deskundige(n) is onderhandeld over de verdeling van vermogen en andere (financiële) verplichtingen. Als de afspraken schriftelijk worden vast gelegd met een vaststellingsovereenkomst dan zijn de mogelijkheden om deze later aan te… Lees verder
 • huwelijkse voorwaarden Arbeidsovereenkomst onbepaalde bepaalde tijd Ragetlieregel echtscheiding lijfrente Hoe wordt belastinglatentie over een lijfrentepolis vastgesteld bij echtscheiding? 15 oktober 2018 - Inleiding Is een afspraak waarbij de afkoopwaarde van een lijfrentepolis is bepaald op 1 maart 2009 het belastingtarief van 42% of van 52% van toepassing? Deze vraag staat centraal bij een afwikkeling van een huwelijk. Op 23 februari 2018 heeft de Hoge Raad hierover uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR:2018:281). Feiten Een man en een vrouw zijn 35… Lees verder
 • Mediation en het familiebedrijf 4 juli 2018 - In dit artikel sta ik stil bij mediation en het familiebedrijf. Daar is aanleiding voor omdat mediation zich steeds verder ontwikkelt naar een volwaardig vakgebied. Op jaarbasis vinden inmiddels circa 60.000 mediations plaats waarvan circa 3000 op verwijzing door de rechter. Eigenaren, partners en werknemers in familiebedrijven vinden vaker de weg naar een mediator om… Lees verder
 • kinderalimentatie Familieprocesrecht stuiting verjaring vaststellingsovereenkomst Kinderalimentatie en jongmeerderjarige kinderen 16 februari 2017 - Ouders zijn wettelijk verplicht om hun kinderen tot 21 jaar te onderhouden en moeten voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun kinderen dmv kinderalimentatie. Over deze onderhoudsplicht bestaan bij gescheiden ouders misverstanden. Kinderalimentatie: van rechtswege Als een kind 18 jaar en hierdoor meerderjarig wordt, wordt de verschuldigde kinderalimentatie aan de ouder van… Lees verder
 • beperkte huwelijksgemeenschap Wanneer is verdeling van huwelijksgemeenschap een feit? 22 september 2016 - Op welk tijdstip is de verdeling van een huwelijksgemeenschap een feit? Als de verdeling definitief is, kunnen partijen er immers niet meer onderuit. De Hoge Raad heeft op 18 maart 2016 in een uitspraak opnieuw duidelijk gemaakt dat de datum van verdeling als peildatum voor de waardering geldt. Dit is de hoofdregel. Echtscheiding & huwelijksgemeenschap Man… Lees verder
 • fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw IDL-rapport fosfaatrechten moet reëel beeld geven 11 september 2019 - Het CBb behandelt systematisch de beroepen over de fosfaatrechten. Steeds meer uitspraken druppelen binnen, ook over melkveehouders, die voor of rond 2 juli 2015 een nieuwe stal bouwden. Over de onomkeerbare investeringsverplichtingen en de IDL, die een melkveehouder lijdt, is het CBb snoeihard. Ook schrijnende gevallen worden afgewezen. Het CBb is ook hard over ingediende… Lees verder
 • bodemvervuiling mest geitenhouderij Mishandeling landbouwhuisdieren en gevolgen subsidie 11 september 2019 - Veel landbouwers ontvangen rechtstreekse betalingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze vormen vaak een noodzakelijke inkomensondersteuning. Rechtstreekse betalingen vormen een subsidie waaraan veel voorwaarden zijn verbonden. Wie zijn vee niet goed verzorgt (of zelfs mishandelt) riskeert (gedeeltelijke) intrekking van de rechtstreekse betaling en mogelijk strafvervolging. Dit geldt ook als slechts een kleine… Lees verder
 • fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht Fosfaatrechten voor jong vleesvee ten ontrechte ingetrokken 1 mei 2019 - Tot het begrip melkvee behoort ook jongvee van vleesvee. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigd in zijn uitspraken van 16 april 2019 in drie voorbeeldzaken, waarbij ondergetekende een van de veehouders bijstond. Situatie Begin 2018 zijn aan bedrijven, die op 2 juli 2015 melkvee hielden, fosfaatrechten toegekend. Tot het begrip… Lees verder
 • ruimtelijke ordening planschade natura 2000 openbare weg Een eigen weg kan openbaar worden 4 maart 2019 - Een eigen weg kan na verloop van dertig jaar openbaar worden. Hierbij wordt gekeken of binnen deze dertig jaar gedurende ten minste een jaar duidelijk is aangegeven dat het een eigen weg betreft. Bij openbaarheid moet de eigenaar verkeer op zijn weg toelaten en mag hij de weg niet afsluiten. Situatie Bewoner A (hierna: A)… Lees verder
 • fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht Voorbeeldzaken fosfaatrechten nagenoeg allemaal ongegrond 16 januari 2019 - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 9 januari 2019 uitspraak gedaan in de zeven voorbeeldzaken over de fosfaatrechten (FR). Op één zaak na heeft het CBb geoordeeld dat geen sprake is van een onrechtmatige inbreuk op het eigendomsrecht (artikel 1 EP EVRM). De uitspraak is bijzonder teleurstellend. Voor veel van de bedrijven… Lees verder
 • fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij Gevolgen tekort fosfaatrechten melkveehouderij 5 september 2018 - Melkveehouders mogen alleen mest met melkvee produceren als zij voldoende fosfaatrechten hebben. De minister heeft begin 2018 voor ieder bedrijf het aantal fosfaatrechten vastgesteld. Veel melkveehouders hebben hiertegen bezwaar gemaakt, omdat geen rekening is gehouden met de onomkeerbare investeringsverplichtingen die zij op 2 juli 2015 waren aangegaan, bijvoorbeeld voor de bouw van een stal. Inmiddels… Lees verder
 • pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond Wvg: vernietigen strijdige koopovereenkomst moet proportioneel zijn 17 juli 2019 - Ook nadat een gemeentelijk voorkeursrecht is vervallen, kunnen met dat voorkeursrecht strijdige koopovereenkomsten worden vernietigd. Het gemeentelijk verzoek aan de rechtbank om de overeenkomst te vernietigen moet wel proportioneel zijn. Na enige jaren van "stilte" rondom de Wet voorkeursrecht gemeenten, gaan telkens meer gemeenten over tot het vestigen van gemeentelijke voorkeursrechten. De Wet voorkeursrecht gemeenten… Lees verder
 • planschade bestemmingsplan, ruimtelijke ordening milieuzonering Schadeloosstelling gedoogplicht omvat planschadevergoeding 27 juni 2019 - De Hoge Raad beslecht op praktische wijze de vraag of de planschadevergoeding onderdeel moet zijn van een schadeloosstelling op basis van de Belemmeringenwet Privaatrecht (“BP”). Wanneer ten behoeve van een werk (bijvoorbeeld een hoogspanningsverbinding, zoals in het hier behandelde arrest) andermans grond nodig is, maar die grond niet onteigend hoeft te worden, kan de grondeigenaar… Lees verder
 • plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond Jurisprudentie onteigeningsrecht (7 juni 2019) 6 juni 2019 - 1. Onteigening: vaststelling schade; motivering door rechtbank bij afwijken rechtbankdeskundigenadvies Hoge Raad 8 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:315, Hotel Café Restaurant Zwolle / provincie Overijssel De onteigeningsrechter mag bij het vaststellen van de schade afwijken van het deskundigenbericht, maar moet dat dan wel motiveren. In deze zaak hadden rechtbankdeskundigen hun waardering niet toegelicht. De rechtbank had die… Lees verder
 • pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond Pachtdruk op vrije waarde agrarische grond 31 januari 2019 - In opdracht van de Belastingdienst hebben het Kadaster en Wageningen Economic Research (verbonden aan Wageningen University) onderzoek gedaan naar de waarde/waardering van verpachte landbouwgrond. Dit is een interessant onderzoek, omdat in de praktijk regelmatig de vraag wordt gesteld wat de pachtdruk is van (met name) reguliere pacht op de waarde van agrarische grond in het… Lees verder
 • vergunning zonnepark, zonne-energie, solar Vergunning zonnepark eenvoudiger verkrijgbaar 28 januari 2019 - Een zonnepark is geen stedelijke ontwikkeling. Als een vergunning nodig is om buiten stedelijk gebied een zonnepark mogelijk te maken, hoeft de overheid dus niet telkens uit te leggen waarom dat zonne-park niet in het stedelijk gebied geplaatst wordt. Zonneparken zijn relatief nieuwe fenomenen. In veel bestemmingsplannen is daarom geen rekening gehouden met het realiseren… Lees verder
 • pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond Pachter hoeft betalingsrechten toch niet aan verpachter over te dragen 10 december 2018 - Het pachthof van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed in kort geding uitspraak over een door een verpachter en een pachter gesloten pachtovereenkomst, waarin staat: “Artikel 18 - Productie rechten Er gaan met deze pachtovereenkomst geen productierechten van verpachter en pachter mee over. Artikel 19 – Toeslagrechten Er gaan met deze pachtovereenkomst geen toeslagrechten over van verpachter… Lees verder