Advies welstandscommissie niet meer verplicht

Naar alle verwachting is het op zeer korte termijn niet meer nodig dat een college van burgemeester en wethouders een bouwplan aan haar welstandscommissie voorlegt. Wijziging besluit omgevingsrecht Begin 2013, mogelijk nog in januari, zal het Besluit omgevingsrecht (artikel 6.2) op zodanige wijze worden gewijzigd dat het college een bouwplan alleen aan de welstandscommissie moet voorleggen wanneer het college dat noodzakelijk acht om te kunnen beoordelen of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk in strijd is met de redelijke eisen van welstand.

De wijziging behelst een discretionaire bevoegdheid, ook wel een ‘kan-bepaling’ genoemd. Gemeenten hebben overigens de mogelijkheid om in plaats van bij de welstandscommissie, advies in te winnen bij een stadsbouwmeester. Die mogelijkheid blijft bestaan. Overigens maken weinig gemeenten gebruik van deze mogelijkheid. Welstandstoets vervalt niet Een en ander betekent niet dat bouwplannen niet meer hoeven te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Daarvoor zou de Woningwet moeten worden gewijzigd maar dat gebeurt niet. De wijziging van de regelgeving impliceert dus niet het vervallen van welstandsnota’s. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging wordt de welstandstoets, wanneer het college het niet noodzakelijk acht om een welstandscommissie in te schakelen, verricht door een ambtenaar. Zo komt de wetgever tegemoet aan de wens om procedures te vereenvoudigen en te verkorten.

Alleen in de wat complexere situaties, die de behandelend ambtenaar niet kan overzien, zal waarschijnlijk in de toekomst advies bij de welstandscommissie worden ingewonnen. Ook in deze situaties is het college echter niet verplicht een welstandscommissie in te schakelen. – ontwerptekst van het gewijzigde besluit omgevingsrecht (blad 18 en 32) – handreiking, opgesteld door BWT-Info – kamerbrief van 22 november 2011, houdende de standpuntbepaling welstand.

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

mr M.J.H. (Richard) van Baalen

E: rvbaalen@aens.nl

T: 085 – 48 77 408