Beoogd gebruik van bouwwerk illegaal? Dan geen vergunning!

Indien ten behoeve van nieuwbouw of legalisatie een vergunning wordt aangevraagd voor een bouwwerk, moet niet alleen worden bekeken of het bouwwerk an sich in het bestemmingsplan past. Als aannemelijk is dat het bouwwerk zal worden gebruikt op zodanige wijze dat strijd ontstaat met het bestemmingsplan, mag de gevraagde vergunning niet worden verleend.

Dit uitgangspunt, dat in de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) al vaker aan de orde is geweest, wordt in de uitspraak van de Afdeling van 30 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2311) bevestigd aan de hand van een mooi praktijkvoorbeeld.

Aan de orde is het volgende. Een huiseigenaar had bij zijn vijver een vlonder en natuurstenen tuinmuurtje gebouwd. Echter, de vlonder en het muurtje waren niet in de tuin (met tuinbestemming) gebouwd, maar op het naastgelegen perceel. Dat perceel eigendom van een ander. Op dat perceel rust de bestemming “Groen – landschappelijk”, waarbinnen bouwwerken mogen gebouwd voor landschappelijke afscherming.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland vindt dat de vlonder en het muurtje niet binnen de bestemming passen, en wil deze situatie evenmin legaliseren door een vergunning af te geven. De huiseigenaar/bouwer is het daarmee niet eens, en hij krijgt van de rechtbank gelijk. De rechtbank vindt namelijk (samengevat) dat de vlonder en het muurtje passen binnen de bestemming “Groen – landschappelijk”.

De Afdeling is het daar niet mee eens, en geeft het college alsnog gelijk. Dat doet de Afdeling, omdat uit foto’s blijkt dat de vlonder en het muurtje door de huiseigenaar worden gebruikt als onderdeel van zijn tuin (en dus niet als onderdeel van de groen-landschappelijke bestemming). De Afdeling lijkt wel iets te voelen voor de redenering dat het muurtje kan worden beschouwd als een landschappelijke afscherming (die binnen de bestemming past) maar vindt dat niet voldoende, omdat het muurtje nu eenmaal niet als landschappelijke afscherming maar als onderdeel van de tuin wordt gebruikt.

Tip

Vermoedt u dat uw buurman zijn (legalisatie)vergunning gaat gebruiken voor een doel dat niet in de aanvraag staat, en hindert dat u? Staart u zich niet blind op de vraag of het bouwwerk binnen de planregels past, maar onderzoek ook het aannemelijk te maken is dat het voorgenomen gebruik ontoelaatbaar is.

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

mr M.J.H. (Richard) van Baalen

E: rvbaalen@aens.nl

T: 085 – 48 77 408