Waardevermindering bij bodemverontreiniging PCB

Waardevermindering van perceel wordt gelijk gesteld aan de saneringskosten.

Situatie

Partijen hebben in 2013 een overeenkomst gesloten voor de verkoop van een bedrijf. Deze zag onder andere op de verkoop en de levering van een bedrijfsterrein. Voor de levering was bekend dat het terrein ernstige verontreiniging met PCB’s bevatte. Daarop hebben partijen een depotovereenkomst gesloten. Onderdeel van die depotovereenkomst was dat partijen samen een adviseur zouden benoemen die de waardevermindering door de PCB-verontreiniging zou vaststellen. Deze deskundige heeft de waardevermindering op € 8.000,– exclusief BTW vastgesteld. De koper vond dit te laag en heeft daarop een procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt. De rechtbank is van oordeel dat de verkoper zijn standpunt dat sprake is van een bindend advies, niet langer handhaaft, aangezien hij op de zitting bij de rechtbank heeft ingestemd met benoeming door de rechtbank van een deskundige. Partijen zijn overeengekomen dat de waardevermindering van het terrein moet worden gelijk gesteld met de saneringskosten. Uitgaande van de functionele variant komt de deskundige op een bedrag van € 89.609,45. Op dat bedrag stelt de rechtbank het bedrag van de waardevermindering vast. Dat de koper inmiddels het terrein heeft verkocht aan een derde voor 50% minder dan zij ervoor aan de verkoper heeft betaald, doet daaraan niet af, aldus de rechtbank.

Rechtbank Limburg 1 februari 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:766.

Jacoline Kroon

Auteur: Jacoline Kroon

Telefoonnummer: 0317-425300
E-mail: jkroon@aens.nl

Praktijk

Jacoline Kroon is een ervaren procesadvocaat in zowel het bestuursrecht als burgerlijk recht. Zij is gespecialiseerd in Agrarisch recht (mest, betalingsrechten en andere subsidies, pacht en productierechten), bestuursrecht (milieu en ruimtelijke ordening), algemeen burgerlijk recht en economisch strafrecht op agrarisch gebied. In haar praktijk verdedigt zij in de regel de agrariër en ondernemer, waar zij hun positie gunstig weet in te kleden. Dat deed zij in tal van zaken over de fosfaatrechten, waar zij ook agrariërs bijstond in de speerpuntprocedures bij het CBb en daarnaast in strafzaken over (tekorten aan) productierechten op grond van de Meststoffenwet. Ook op het gebied van stikstof, de verleende Wnb-vergunning of de PAS-melding en de positie van de agrariër daarin, is Jacoline goed thuis., Regelmatig publiceert Jacoline over deze actuele onderwerpen.

Loopbaan
Jacoline studeerde veeteelt aan Wageningen University & Research. Na een korte loopbaan in het agrarisch praktijkonderzoek koos zij voor een rechtenstudie. Haar kennis op beide studievlakken combineerde zij in eerste instantie bij een groot agrarisch accountantskantoor. Sinds 2006 werkt Jacoline bij A&S Advocaten, waar zij in 2019 toetrad tot de vennootschap.

Persoonlijk
In haar vrije tijd speelt Jacoline viool in een symfonieorkest. Daarnaast is zij een fervent fotograaf; bij mooi en minder mooi weer fotografeert zij het Nederlandse landschap. Daarbij komt opnieuw de passie voor het agrarische naar voren.

Nevenactiviteiten

  • lid vereniging voor Agrarisch recht
  • lid vereniging voor Agrarisch recht advocaten
  • gastdocent Van Hall Larenstein
  • gastdocent VLB-opleiding
  • divers (kerkelijk) bestuurswerk