Corona en ontruiming

Ingevolge de coronacrisis worden er allerlei tijdelijke maatregelen getroffen. Denk daarbij aan de tijdelijke regeling om kortdurende huurcontracten te verlengen zonder het risico dat dit tijdelijk huurcontract alsnog van rechtswege een huurcontract voor onbepaalde tijd wordt. Ook de rechtspraak heeft maatregelen getroffen. Als tijdelijke maatregel is besloten om in ieder geval tot 1 juni 2020 geen ontruimingsvonnissen te wijzen. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft de deurwaarders met klem verzocht daar waar mogelijk eventuele ontruimingen tijdelijk op te schorten.

Uitzonderingen blijven wel mogelijk. Gedacht moet dan worden aan zaken die als superspoedeisend kunnen worden aangemerkt. Denk daarbij aan zaken die te maken hebben met criminele activiteiten, zoals de aanwezigheid van een illegale wietplantages en/of drugslaboratoria in het gehuurde. Ook vormen van ernstige overlast kunnen zodanig zijn dat niet verlangd kan worden dat een ontruiming van het gehuurde wordt opgeschort. Uiteraard is dit alles ter beoordeling van de rechter in een ontruimingskortgeding.

Maar hoe gaat de kantonrechters na 1 juni 2020 met nieuwe ontruimingsverzoeken om als de tijdelijke maatregelen niet worden verlengd? Door de huidige crisis zullen vele huurders huurachterstanden opbouwen. Voor de crisis wees de kantonrechter een verzoek tot ontruiming in zijn algemeenheid toe als er sprake is van een huurachterstand van drie maanden of meer. De toekomst zal leren hoe de kantonrechter in de komende situatie hiermee zal omgaan. Een actieve houding van de huurder zal in ieder geval een doorslaggevende rol spelen. Als de huurder in staat zal zijn om zijn opgebouwde huurachterstand binnen een redelijke termijn weer kan aanzuiveren, zal dat waarschijnlijk gaan inhoudend dat kantonrechters deze wanbetaling niet zodanig ernstig zullen achten dat dit een ontruiming rechtvaardigt. Nog meer dan voor de coronacrisis zullen alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen.

Voor zowel huurders en verhuurders geldt dat zij met elkaar goede afspraken moeten maken en deze vervolgens ook nakomen.

Tim Timmermans

Auteur: Tim Timmermans

mr T.A. (Tim) Timmermans

e-mail: timmermans@aens.nl

Tel: 085 – 48 77 409