Gaat een opdracht tot verkoopbemiddeling over op erfgenamen?

Een makelaar stelde mij de vraag hoe het juridisch zit als een opdrachtgever aangaande verkoopbemiddeling overlijdt tijdens de opdracht. In dit artikel besteed ik hier aandacht aan. Een opdracht tot verkoopbemiddeling is een vorm van een overeenkomst van opdracht. Onderstaande geldt ook voor andere overeenkomsten van opdracht tot dienstverlening tussen de opdrachtgever en de NVM makelaar.

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM, versie 2015

In de algemene consumentenvoorwaarden staat dat de opdracht eindigt door overlijden van de consument (artikel 6 lid 1 sub e). Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt in beginsel de datum waarop de makelaar de mededeling inzake het overlijden ontvangt (artikel 6 lid 6).

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers, versie februari 2011

In de algemene voorwaarden voor professionele opdrachtgevers staat dat de opdracht in geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt op het tijdstip waarop het NVM-lid van het overlijden kennis krijgt (artikel I lid 5).

Hoe verder?

Met het overlijden van de opdrachtgever eindigt de overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht gaat dus niet over op de erfgenamen. Hoe dan verder? In de wet is het volgende bepaald. Eindigt de opdracht door de dood van de opdrachtgever, dan is de opdrachtnemer niettemin verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen (artikel 7:410 lid 2 BW). Een soort nazorgverplichting voor de opdrachtnemer. Wederpartij is de erfgenaam van de opdrachtgever. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de strekking van deze regeling is dat de opdrachtnemer (de makelaar) rekening moet houden met de belangen van de erfgenamen om te voorkomen dat die door het plotselinge einde van de opdracht worden geschaad. Hierbij is in de eerste plaats gedacht aan het op de hoogte stellen van de erfgenamen dat de overeenkomst van opdracht is geëindigd door het overlijden van de opdrachtgever. In dat kader kan de makelaar ook een gesprek aangaan met, afhankelijk van de situatie, de achtergebleven echtgenoot (de langstlevende), de erfgenamen of de executeur over de vraag of die perso(o)n(en) gebruik wil(len) maken van zijn dienstverlening. Is de wens dat de verkoopbemiddeling of een andere vorm van dienstverlening wordt voortgezet dan wordt hierover een nieuwe overeenkomst van opdracht met de nieuwe opdrachtgever(s) gesloten.

Tip

Krijg je als makelaar te maken met het overlijden van een opdrachtgever tijdens de opdracht neem dan afhankelijk van de situatie contact op met de langstlevende, de erfgenamen of de executeur en stel ze op de hoogte van het feit dat de opdracht door het overlijden is geëindigd, en bespreek of ze gebruik willen maken van uw dienstverlening. Is de wens dat de verkoopbemiddeling of een andere vorm van dienstverlening wordt voortgezet dan wordt hierover een nieuwe overeenkomst van opdracht met de nieuwe opdrachtgever(s) gesloten.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl