Geen behoefte aan woningen; bestemmingsplan vernietigd

Dit is de uitkomst van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het bestemmingsplan Zuidoevers Broekveldt in Tynaarlo. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 16 februari 2010 voornoemd bestemmingsplan vastgesteld. Het plan voorziet onder meer in de bouw van 17 nieuwe woningen in de kern van De Groeve in directe aansluiting op het bestaande bebouwingslint. De gemeenteraad heeft het plan vastgesteld, omdat vanuit De Groeve het verzoek kwam om meer huurwoningen en goedkope koopwoningen. De toevoeging van de woningen in zowel het huur- als koopsegment zou een goede mix zijn van enerzijds tegemoetkoming aan de heersende vraag en anderzijds de financiële uitvoerbaarheid. Uit de plantoelichting volgt dat in 2005 al de woningbouwlocatie Zuidoevers-Zuidlaardermeer met 25 woonkavels is bestemd. Van deze kavels zijn er slechts drie verkocht. Van de 17 woningen die met het nieuwe bestemmingsplan gerealiseerd kunnen worden, grenzen drie aan het bestemmingsplan Zuidoevers-Zuidlaardermeer.

Appellanten menen dat geen behoefte bestaat aan deze woningen. Ter zitting is gebleken dat de raad de behoefte aan de 17 woningen heeft vastgesteld op basis van de taakstelling voor woningbouwbehoefte binnen de regio Groningen-Assen. Deze taakstelling is gebaseerd op een onderzoek naar woningmarktverkenning van september 2007. In dit onderzoek is woningbouwbehoefte binnen de gehele regio Groningen-Assen berekend en wordt niet specifiek ingegaan op de kern van De Groeve. Tijdens de zitting geeft de raad ook aan dat vanwege de huidige economische omstandigheden op dit moment niet zeker is dat de desbetreffende taakstelling gerealiseerd zal worden.

Oordeel rechter

De Afdeling stelt vast dat de financiële crisis bij de vaststelling van het bestemmingsplan al in volle gang was, zodat hiervan ten tijde van de vaststelling van het plan al kon worden uitgegaan. Nu in het aangrenzend gebied nog 22 vergelijkbare kavels te koop staan, is niet aannemelijk dat het bijzondere woonklimaat in de kern van De Groeve voorziet in de gestelde behoefte. Nu de raad ook verder geen onderzoek heeft overgelegd naar woningbouwbehoefte, heeft de raad niet aannemelijk gemaakt dat er behoefte bestaat aan de drie vrije kavels in de kern van De Groeve. De raad geeft verder ook toe dat de realisering van de 14 overige woningen samenhangt met de realisering van de drie vrije kavels, omdat dit laatste van belang is voor de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De raad geeft zelfs toe dat als de drie kavels niet gerealiseerd worden, de kans bestaat dat het gehele plan niet doorgaat. Gelet hierop heeft de raad zich volgens de Afdeling niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het aannemelijk is dat de 17 woningen binnen de planperiode gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan Zuidoevers Broekveldt strekt niet tot een goede ruimtelijke ordening. Het beroep is daarom gegrond. Het bestemmingsplan wordt vernietigd voor zover het betreft wonen en verkeer.

Opmerking

Deze uitspraak laat goed zien dat wanneer aan een bestemming geen behoefte bestaat, geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Bestemmingsplannen die worden vastgesteld, maar nooit zullen worden gerealiseerd, zullen de toets bij de Raad van State niet doorstaan. Dit geldt ook voor bestemmingsplannen waarvoor de woningen wel worden verkocht, maar het plan in andere delen van de woonplaats leegstand tot gevolg heeft.

Uitspraak ABRS 10 november 2010 (zaaknummer: 201005126/1/R1).

Jacoline Kroon

Auteur: Jacoline Kroon

Telefoonnummer: 0317-425300
E-mail: jkroon@aens.nl

Praktijk

Jacoline Kroon is een ervaren procesadvocaat in zowel het bestuursrecht als burgerlijk recht. Zij is gespecialiseerd in Agrarisch recht (mest, betalingsrechten en andere subsidies, pacht en productierechten), bestuursrecht (milieu en ruimtelijke ordening), algemeen burgerlijk recht en economisch strafrecht op agrarisch gebied. In haar praktijk verdedigt zij in de regel de agrariër en ondernemer, waar zij hun positie gunstig weet in te kleden. Dat deed zij in tal van zaken over de fosfaatrechten, waar zij ook agrariërs bijstond in de speerpuntprocedures bij het CBb en daarnaast in strafzaken over (tekorten aan) productierechten op grond van de Meststoffenwet. Ook op het gebied van stikstof, de verleende Wnb-vergunning of de PAS-melding en de positie van de agrariër daarin, is Jacoline goed thuis., Regelmatig publiceert Jacoline over deze actuele onderwerpen.

Loopbaan
Jacoline studeerde veeteelt aan Wageningen University & Research. Na een korte loopbaan in het agrarisch praktijkonderzoek koos zij voor een rechtenstudie. Haar kennis op beide studievlakken combineerde zij in eerste instantie bij een groot agrarisch accountantskantoor. Sinds 2006 werkt Jacoline bij A&S Advocaten, waar zij in 2019 toetrad tot de vennootschap.

Persoonlijk
In haar vrije tijd speelt Jacoline viool in een symfonieorkest. Daarnaast is zij een fervent fotograaf; bij mooi en minder mooi weer fotografeert zij het Nederlandse landschap. Daarbij komt opnieuw de passie voor het agrarische naar voren.

Nevenactiviteiten

  • lid vereniging voor Agrarisch recht
  • lid vereniging voor Agrarisch recht advocaten
  • gastdocent Van Hall Larenstein
  • gastdocent VLB-opleiding
  • divers (kerkelijk) bestuurswerk