Het begrip belastingschade: altijd anders

Belastingschade is een ruim begrip. Bij verkoop van grond van een agrariër aan een gemeente spreken partijen vaak af dat de gemeente de belastingschade aan de agrariër vergoedt. Hiermee is nog niet alles gezegd, want wat valt onder de belastingschade? Dit kwam ook aan de orde in de volgende zaak.

Situatie

Een agrariër verkoopt in 1994 grond, die werd gebruikt binnen zijn landbouwbedrijf, aan een gemeente voor een bedrag van € 208.420,–, Bij de verkoop had deze grond een agrarische bestemming, maar de gemeente heeft de grond aangekocht om daarop uitbreiding van het woongebied te realiseren. In deze overeenkomst is het volgende bepaald: “Indien en voor zover ten gevolge van de verkoop, van de verkoper uiteindelijk een hoger bedrag aan inkomsten- (c.q. vennootschaps-)belasting wordt geheven, dan verschuldigd waren geworden wanneer de verkoop niet zou hebben plaatsgevonden en dus slechts de jaarlijkse opbrengsten van jaar tot jaar zouden zijn belast, dan zal dit door de betrokken inspecteur der Belasting vast te stellen nadelige verschil, de zogenaamde “belastingschade”, door de koper aan de verkoper worden vergoed.”

Verder is bepaald dat: “In de overeengekomen koopsom zijn uitdrukkelijk begrepen alle aan de verkoper toekomende ver-goedingen wegens door hem ter zake van de onderhavige verkoop geleden en nog te lijden schade, gemaakte of nog te maken kosten of anderszins”. Na verkoop moet de agrariër van de Belastingdienst een bedrag van € 22.139,– aan inkomstenbelas-ting betalen. Dit is 45 procent van de gerealiseerde winst door de bestemmingswijziging. De agrariër wil dat de gemeente dit bedrag aan hem vergoedt. De gemeente weigert dit, omdat dit volgens haar geen belastingschade is. Uiteindelijk beslist het gerechtshof over het geschil tussen partijen.

Oordeel hof

Het hof oordeelt dat voor de vraag wat men onder belastingschade verstaat, van belang is wat partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De agrariër zegt dat met de gemeente niet over andere schadecomponenten dan de bestemmingswijzigingswinst is gesproken. Met hem is niet besproken dat in het bedrag van de winst ook de inkomensschade was begrepen. De agrariër zegt dat onder belastingschade moet worden verstaan de extra belasting die hij verschuldigd is geworden door de bij de verkoop gerealiseerde stijging van de waarde van de grond als gevolg van de te verwachten formele bestemmingswijziging daarvan. De gemeente betwist dat. Het hof overweegt dat de vraag naar de betekenis van het begrip belastingschade in beginsel moet worden beantwoord aan de hand van die bepaling zelf en niet aan de hand van de interpretatie van het begrip in onteigeningszaken. Immers, het begrip belastingschade is ook zo opgenomen in de overeenkomst tussen partijen. De gemeente mocht er niet van uitgaan, dat het begrip belastingschade anders moet worden uitgelegd dan in de overeenkomst staat.

Tip

Een begrip in een overeenkomst is vaak op meerdere manieren uit te leggen. Leg daarom definities van begrippen in een overeenkomst vast. Licht zo nodig toe wat partijen hiermee bedoelen. Wanneer bij de overeenkomst duidelijk is wat partijen onder een begrip verstaan, zal dit later veel minder problemen opleveren.

Bron: gerechtshof Arnhem, 24 augustus 2010, LJN BN 9921

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl