Pacht of geen pacht?

Blijft een pachtovereenkomst na wijziging pacht?

Voor beantwoording is niet van belang hoe partijen de overeenkomst noemen, maar welke invulling partijen aan de overeenkomst geven. De pachtkamer van het gerechtshof in Arnhem heeft hierover een richtinggevende uitspraak gedaan.

Situatie

In de betreffende zaak bestond tussen partijen een reguliere pachtovereenkomst. Na verloop van tijd hebben partijen in overleg besloten om de landerijen uit de pacht te doen en het melkquotum te verkopen. De overeenkomst bleef alleen in stand voor de hoeve. De pachter kreeg toestemming om in de ligboxstal caravans te stallen. Partijen hebben deze wijziging in een pachtwijzigingsovereenkomst vastgelegd en deze is door de grondkamer goedgekeurd. Partijen bleven de verhouding ook als pacht zien en benoemden deze ook zo. De eigenaar heeft geheel in die lijn op enig moment de pacht opgezegd. De pachter heeft van zijn recht op verzet geen gebruik gemaakt en de verpachter meende dat bij gevolg de overeenkomst per einddatum eindigde. De pachter stelde zich daarna op het standpunt dat hij niet hoefde te vertrekken, omdat er van pacht geen sprake meer was. Verpachter vorderde in kort geding ontruiming bij de pachtkamer. Deze verklaarde zich echter onbevoegd aangezien na het tot stand komen van de wijzigingsovereenkomst geen sprake meer was van pacht.

Oordeel rechter

De pachtkamer van het gerechtshof heeft dit oordeel bekrachtigd. Zij overwoog dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet alleen de omvang van het voorwerp van gebruik hadden gewijzigd, maar ook een wijziging in de aard van het gebruik waren overeengekomen. De pachter hoefde de gronden niet langer ter uitoefening van de landbouw te gebruiken. De overeenkomst behelsde daarmee een beëindiging van de pacht en het aangaan van een huurovereenkomst voor het vervolg. Het feit dat partijen hun overeenkomst zelf als pachtwijzigingsovereenkomst hadden gekwalificeerd en daarnaar handelden deed daaraan niet af. Voor de bevoegdheid van de pachtkamer is de werkelijk tussen partijen bestaande rechtsverhouding en zoals deze tussen partijen feitelijk was overeengekomen, beslissend.

Aandachtspunt voor de praktijk

In de kern is dit oordeel vergelijkbaar met de situatie waarbij beoordeeld moet worden of er sprake is van een pachtovereenkomst. Bijvoorbeeld bij schriftelijke vastlegging. Ook dan geldt dat het er niet toe doet hoe partijen de overeenkomst duiden: grasverkoop, huur, met grondgebruikersverklaring of een andere term. De rechtsverhouding zoals deze werkelijk is, is bepalend. Daar is sinds de wijziging van het pachtrecht in 2007 nog bijgekomen dat voor het bestaan van een pachtovereenkomst niet alleen vereist is dat de betreffende onroerende zaak ter uitoefening van de landbouw in gebruik is gegeven, maar bovendien dat dit gebruik bedrijfsmatig moet zijn.

Uitspraak Pachtkamer gerechtshof Arnhem 10 juli 2012, LJN BX3537

Jan van Vliet

Auteur: Jan van Vliet

e-mail: jvvliet@aens.nl
Tel: 0317 – 745 701

Praktijk
Jan van Vliet is gespecialiseerd in Agrarisch recht – met name pacht, erfpacht en maatschappen – Ondernemingsrecht en Erfrecht.

Loopbaan
Na zijn studie Notarieel Recht en Nederlands Recht aan de VU in Amsterdam, werkte Jan van 1977 tot en met 1983 als jurist bij de boerenstandsorganisatie, de Friese CBTB in Leeuwarden. Daarna was hij tot 1990 als advocaat en procureur verbonden aan het kantoor Boonstra & De Groot te Leeuwarden. In 1990 was Jan een van de medeoprichters van A&S Advocaten.

Persoonlijk
Jan is een boerenzoon en een echt buitenmens. Daar ligt vanzelfsprekend zijn connectie met het agrarisch recht. In zijn vrije teelt hij samen met zijn echtgenote bloemen, groenten en fruit. Hij houdt van wielrennen en schaatsen. Elke zomer is hij met zijn racefiets op een col in Frankrijk te vinden. Op de schaats reed hij drie keer de Elfstedentocht uit.

Nevenactiviteiten

  • voorzitter College van Beroep examens Wageningen University & Research
  • lid Vereniging Agrarisch Recht
  • bestuurslid Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten
  • bestuurslid van diverse instellingen/ verenigingen