Risico’s bij het uitrijden van mest op bevroren grond

Veel boeren willen na de winter weer mest uitrijden. Een mogelijk probleem is dat de grond bevroren of bedekt met sneeuw is. In dat geval is het verboden om mest uit te rijden.

Wettelijk kader

Het is verboden dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib of een mengsel met deze meststoffen te gebruiken wanneer de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw. Wie onder deze omstandigheden wel mest uitrijdt, pleegt een economisch delict. De boete is maximaal € 78.000 en in ernstige gevallen volgt een gevangenisstraf. Daarnaast schendt degene die mest uitrijdt op bevroren of besneeuwde grond ook de randvoorwaarden voor verschillende subsidies. Hieronder vallen de bedrijfstoeslag, de subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN), het subsidiestelsel Natuur- en landschapsbeheer (SNL), de subsidieregeling eerste bebossing van landbouwgrond en de bijdragen aan probleemgebieden of gebieden met natuurlijke handicaps. Dit kan een korting van maximaal 20% op de bedrijfstoeslag opleveren! Bij twijfel over vorst in de bodem is het dus een groot risico om toch mest te gaan rijden.

Oordeel rechter

Wanneer is sprake van geheel of gedeeltelijk bevroren bodem? Op deze vraag is geen duidelijk antwoord te geven; iedere situatie is anders. In een eerdere uitspraak oordeelde het gerechtshof ‘s-Gravenhage dat wanneer de bovenlaag al ontdooid is en de meststoffen in de grond zijn ingebracht, dat dit wel een strafbaar feit is, maar hiervoor geen straf of maatregel wordt opgelegd. In deze uitspraak ging het er om dat verdachte niet-vaste dierlijke meststoffen door middel van een sleufkouter had uitgereden op grond waarvan de bovenlaag ontdooid was. Verdachte had de meststoffen volgens het oordeel van de rechter in de grond gebracht. Dit is in lijn met de doelstelling van het Besluit gebruik meststoffen. Daarom kreeg de verdachte geen straf of maatregel opgelegd.

Let op!

Het uitrijden van mest op bevroren of besneeuwde grond kan verstrekkende gevolgen hebben. Naast een hoge boete kan ook de bedrijfstoeslag worden gekort.

Uitspraak Gerechtshof ‘s-Gravenhage 23 februari 2005

 

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl