Vermijd ongewenste gevolgen maatschapsakte bij beëindiging

Bij het aangaan van een maatschap moeten partijen ook voorzien in de gevolgen bij beëindiging.

Maatschapsakte meestal fiscaal gunstig

Voordat partijen samen een agrarisch bedrijf gaan uitoefenen, stellen zij vaak een maatschapsakte op. Ingeval zij een vennootschap onder firma aangaan, is dit een vennootschapsakte. Dit gebeurt meestal op basis van een model dat afkomstig is van een accountant of een bedrijfsadviseur. Soms – zeker wanneer er onroerende zaken worden ingebracht – stelt een notaris de akte op. In veel aktes ligt het accent vooral op fiscale aspecten. Met name lopende de uitoefening van het bedrijf, is dat inderdaad van groot belang.

Welke verdeling bij beëindiging?

Ook van groot belang is wat er gebeurt bij het einde van de maatschap of vennootschap, in het bijzonder hoe de verdeling dan plaatsvindt. Te vaak blijkt dat men zich bij het opstellen van de akte niet voldoende heeft gerealiseerd wat daarover is bepaald. Het gaat dan vaak om een tegenvallende waarderingsmaatstaf of een tegenvallende wijze van uitbetalen, bijvoorbeeld in tien jaarlijkse termijnen. Dat tegenvallen hangt uiteraard af van de positie waarin men zit. Voor de agrarische uittreder kan een overeengekomen waarderingsmaatstaf op basis van de verpachte waarde of naar de maatstaven van een nog juist lonende exploitatie tegenvallen. Dit geldt zeker wanneer de uittreder plannen heeft om elders een bedrijf te beginnen. Andersom zal de voortzetter grote moeite kunnen hebben met een waardering op basis van de vrije waarde. Te vaak blijkt in de praktijk dat partijen zich dit bij aanvang niet hadden gerealiseerd en het onderwerp vaak zelfs niet eens ter sprake is geweest. De accountant of een andere adviseur stelde een model voor aan partijen en partijen hebben dat geaccepteerd en getekend.

Conclusie

Kijk niet pas aan einde van de samenwerking naar de bepalingen over beëindiging. Doe dat ook voorafgaand aan het opstellen van de akte. Geen enkele overeenkomst wordt geschreven voor tijden waarin partijen het bedrijf gewoon in goede harmonie uitoefenen. Juist als er geschillen rijzen en de belangen groot kunnen zijn, komt het aan op de juiste tekst. Die mag dan niet tegenvallen!

 

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl