Aanzegging via WhattsApp geldig?

Sinds 1 januari 2015 moeten werkgevers werknemers met een contract voor bepaalde tijd tijdig informeren over een eventuele verlenging. Deze zogenaamde aanzegverplichting is minimaal een maand voordat een contract voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) afloopt. De kortgeding rechter te Amsterdam moest oordelen of een werkgever aan deze aanzegverplichting had voldaan door in WhattsApp berichten met de werknemer over de beëindiging van het contract te spreken.

Situatie

De werkneemster in kwestie was op 1 november 2014 voor de duur van zes maanden in dienst getreden bij werkgever. In februari 2015 is zij uitgevallen wegens ziekte. Ruim een week later heeft zij het werk weer hervat, maar is diezelfde dag weer uitgevallen. Via de WhattsApp laat de werkneemster weten dat haar huisarts haar heeft aangeraden nog niet te werken omdat zij hiervoor nog te zwak was. Daarop vraagt de werkgever, ook via de WhattsApp naar de dokterspapieren en vraagt de werkneemster om de volgende dag toch te komen werken. Er zou dan gekeken worden hoe het zou gaan. Dit heeft de werkneemster geweigerd. Ook heeft zij aangedrongen op een consult bij de arbo-arts.

De werkneemster heeft vervolgens begin maart aangegeven, ook via de WhattsApp, weer te willen komen werken. Daarbij heeft zij aangegeven dat zij zes dagen in de week werken niet meer aankan. In een daarop volgend gesprek is haar te kennen gegeven dat de werkgever niet meer verder met haar wilde. Volgens de werkgever nam de werkneemster hem in de maling en was de werkneemster niet komen werken terwijl zij dat wel kon. De reden dat de werkneemster niet was komen werken zou zijn gelegen in haar uitgaans- en feestgedrag.

Via de WhattsApp gaf de werkgever de werkneemster twee keuzes: of met wederzijds goedvinden uit elkaar of er zou een ontslagaanvraag worden ingediend bij het UWV. De werkneemster hoefde in ieder geval niet meer te komen werken. De werkneemster heeft de werkgever ook via de WhattsApp laten weten niet mee te willen werken aan een beëindiging met wederzijds goedvinden. Ook heeft zij zich bereid getoond te willen werken. De werkgever heeft, ook na sommatie, geen loon meer betaald. De werkneemster vordert in kort geding onder andere betaling van loon en een vergoeding in verband met het schenden van de aanzegverplichting.

Beoordeling rechter

De kantonrechter overweegt dat het niet van een werknemer kan worden gevergd medische gegevens te verschaffen aan de werkgever of een werkgever een machtiging te verstrekken om medische gegevens op te kunnen vragen. Het is aan een arbo-arts om een werknemer op te roepen en informatie in te winnen bij artsen. Dat de werkgever dit niet heeft gedaan, komt voor rekening en risico van de werkgever. Aangenomen moet worden dat de werknemer niet kon werken door arbeidsongeschiktheid en de werkgever verplicht is het loon tijdens ziekte door te betalen. Over de aanzegverplichting overweegt de rechter dat de werkgever niet kan aantonen dat een aanzegging per post is verstuurd en dat deze is ontvangen door de werkneemster. Toch is de rechter van oordeel dat de werkgever heeft voldaan aan de aanzegverplichting. In de WhattsApp berichten heeft de werkgever namelijk duidelijk gesproken over een beëindiging van het dienstverband. Daaruit volgt volgens de rechter dat de werkgever het dienstverband niet wilde voortzetten na 30 april 2015.

De werkneemster heeft ook op dit bericht gereageerd zodat ervan uit kan worden gegaan dat dit bericht de werkneemster ook heeft bereikt. De vordering tot betaling van de aanzegboete wordt afgewezen.

Aanzeggen via de WhattsApp verstandig?

Hoewel in deze de rechter een aanzegging via de WhattsApp heeft geaccepteerd, is het niet raadzaam voor werkgevers dit alleen zo te doen. Het is goed mogelijk dat andere rechters een aanzegging per WhattsApp niet voldoende vinden. Dit zal waarschijnlijk ook afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. In deze werd veel via de WhattsApp afgedaan. Mogelijk heeft dit ook meegewogen in het oordeel van de rechter. Mijn advies is om de aanzegging per aangetekende post te doen dan wel per e-mail naar het gebruikelijke adres van de werknemer met een ontvangstbevestiging.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl