Afroming fosfaatrechten verdubbeld

Kamerbrief minister Schouten 24 mei 2019

Omdat de Europese Commissie aandringt op het terugbrengen van de hoeveelheid fosfaatrechten kondigt minister Schouten een verdubbeling van het afromingspercentage aan. In dezelfde Kamerbrief informeert zij melkveehouders onder meer over bedrijfsspecifieke verantwoording van fosfaatrechten en kondigt zij aanpassing van de Meststoffenwet aan.

Kamerbrief

In haar brief van 24 mei jl. schrijft de minister dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de fosfaatrechten in de melkveesector onder het fosfaatplafond te brengen. Uit een meting over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat de fosfaatexcretie onder het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat blijft. Er zijn echter 85,3 miljoen kg fosfaatrechten toegekend aan melkveehouders. Dit aantal zal nog oplopen door bezwaar- en beroepsprocedures. Afroming bij overgang van fosfaatrechten zal leiden tot verlaging van de fosfaatrechten.

Minister Schouten heeft twee maatregelen tot haar beschikking om de hoeveelheid fosfaatrechten te verminderen, namelijk een verhoging van het afromingspercentage of een generieke korting. Zij wil een generieke korting absoluut vermijden en kiest daarom voor een verdubbeling van de afroming tot 20%. Als de verhoging niet afdoende is, zal zij in het najaar overgaan tot een extra verhoging.

Afroming vindt plaats bij elke overgang van fosfaatrechten, tenzij het gaat om een overgang door erfopvolging of een overgang binnen familieverband.

Advies Raad van State

De Raad van State heeft een advies uitgebracht bij het ingediende wetsvoorstel. Volgens de Raad heeft Schouten niet voldoende toegelicht waarom zij kiest voor een verhoging van de afroming. Nu komt de last volledig bij een kleine groep melkveehouders die fosfaatrechten moeten kopen. De gevolgen hiervan kunnen ingrijpend zijn, terwijl bij een generieke korting de gevolgen kunnen worden verdeeld over de gehele sector. Ook is een betere toelichting van belang, omdat er sprake is van een regulering van eigendom, aldus de Raad van State.

Vervolg

Het wetsvoorstel zal eerst door beide Kamers moeten worden aangenomen. Vervolgens is maar zeer de vraag of het afromingspercentage voor de rechter stand houdt. Bij overgang van de fosfaatrechten wordt immers een aanzienlijk deel van het eigendom afgenomen. Dat moet wel gerechtvaardigd zijn.

Fosfaatrechten jongvee

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft eerder geoordeeld dat voor jongvee van vleesvee ook fosfaatrechten moeten worden toegekend. Volgens Schouten is nu onduidelijk welk jongvee als melkvee moet worden beschouwd en wat de reikwijdte van het fosfaatrechtenstelsel is. Daarom is zij van plan de Meststoffenwet aan te passen overeenkomstig de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. De vraag is wat de minister hiermee beoogt en of een wetswijziging oplossing biedt.

Bedrijfsspecifieke verantwoording

Schouten heeft een commissie onderzoek laten doen naar bedrijfsspecifieke verantwoording van fosfaatrechten. Deze commissie heeft vier opties beschreven die de minister verder zal laten onderzoeken. Een pilot blijft dus vooralsnog uit.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl