Raad van State zet streep door PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag geen basis zijn voor om natuur belastende activiteiten toe te staan. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) in haar uitspraak van 29 mei 2019. De RvS heeft de Nb-vergunningen waarover de procedures gingen, vernietigd.

PAS

De Nederlandse natuurwetgeving is voornamelijk gebaseerd op de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Daaruit volgt dat een persoon geen projecten of plannen mag uitvoeren die schadelijk zijn voor Natura 2000-gebieden. Voor elk plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied moet Nederland een passende beoordeling maken. Nederland hanteert hiervoor het Programma Aanpak Stikstof, hierna: “de PAS”, die uitgaat van een rekenmodel met gemiddelden. Een uitbreiding hoeft niet op individuele basis te worden beoordeeld.

Uitspraak

Eerder stelde de RvS prejudiciële vragen over de PAS aan het Europese Hof. Het Hof oordeelde dat Nederland moet kunnen garanderen dat geen van de onder de PAS toegestane activiteiten schadelijke gevolgen heeft voor het betreffende gebied. De RvS oordeelt in zijn uitspraak van 29 mei jl. dat de PAS deze garantie niet kan bieden. De PAS neemt verwachte positieve gevolgen mee in de beoordeling van activiteiten. Deze toestemming vooraf mag niet.

Beweiden en bemesten

De RvS deed op 29 mei jl. ook uitspraak in een andere zaak over de PAS. Het beweiden en bemesten is uitgezonderd van de vergunningplicht. Omdat niet vaststaat dat het beweiden en bemesten geen significante gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden, acht de RvS deze uitzondering niet toelaatbaar.

Vervolg

In de tien zaken die in de besproken uitspraken aan de orde waren gesteld, is de Nb-vergunning vernietigd. De uitspraken hebben echter geen gevolgen voor reeds verleende Nb-vergunningen die onherroepelijk vaststaan. Deze uitbreidingen mogen gewoon doorgaan. Er liggen nog zo’n 180 zaken over de PAS voor bij de RvS. De RvS streeft ernaar de zaken over uitbreidingen van veehouderijen in juni af te ronden.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op.

Annelou Olde Beverborg

Auteur: Annelou Olde Beverborg

Email: aoldebeverborg@aens.nl
T: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Agrarisch recht, bestuursrecht en algemeen civiel recht.

Loopbaan
Annelou Olde Beverborg studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen Nederlands recht en Accountancy & Controlling. Na haar afstuderen in 2013 was zij 5 jaar werkzaam als adviseur bij Alfa Accountants. Daar zag ze dat agrariërs veelvuldig met complexe wet- en regelgeving te maken kregen. Dit was voor haar reden om zich met werk en studie te specialiseren in het agrarisch recht. In 2018 is Annelou gestart bij A&S. Ze vindt haar uitdaging in het doorgronden van de kern van juridisch probleem. Ook is zij door haar achtergrond goed in staat het financiële aspect van een specifieke zaak te doorzien.

Persoonlijk
Met mijn Twentse nuchterheid heb ik een mooie aansluiting bij de agrarische praktijk. In mijn vrije tijd sport ik veel en kook ik graag. En als het even kan, probeer ik wat van de wereld te zien.