Bodemverontreiniging leidt niet altijd tot lagere WOZ-waarde

Bodemverontreiniging kan leiden tot een lagere WOZ-waarde. Dit is niet altijd het geval. Dit oordeelde de rechtbank in onderstaande situatie.

Situatie

E is eigenaar van een woning waaronder vervuilde grond is aangetroffen. Voor een woning wordt al sinds 1997 de WOZ-waarde lager vastgesteld vanwege deze vervuiling. Tegen waardepeildatum 1 januari 2008 is de waarde niet lager vastgesteld. De heffingsambtenaar van de gemeente onderbouwt zijn taxatie met een taxatierapport waarin vergelijkingsobjecten zijn opgenomen. Er is geen lagere WOZ-waarde vastgesteld, omdat de verontreiniging niet hoger is dan vaker voorkomende verontreiniging in (andere delen van) de stad.

Oordeel rechtbank

De rechtbank geeft de heffingsambtenaar gelijk. De WOZ-waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak moet worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Daarbij heeft als waarde te gelden de waarde in het economisch verkeer. De bewijslast inzake de juistheid van de aan de woningen toegekende waarde ligt bij de heffingsambtenaar. Het gebruik van referentieobjecten in een taxatierapport is bedoeld om transactiewaarden te vergelijken. De verkoop van zodanige referentieobjecten kunnen dienen als bevestiging van de vastgestelde waarde. De bodemverontreiniging onder de woning is niet ongebruikelijk in betreffende binnenstad. Er is daar immers sprake van historisch verontreinigde zones. Binnen deze zones komen zware metalen in wisselende waarden voor. Deze verontreiniging is gebonden aan de grond en het puin en verplaatst zich niet in of naar het grondwater. Het beleid is dat de verontreinigde grond blijft liggen. De rechtbank overweegt dat de verontreiniging onder de woning van eiser zich niet onderscheidt ten opzichte van andere woningen in de binnenstad.

Conclusie

Bodemverontreiniging kan een waardeverminderende factor zijn voor de WOZ-waarde, indien bij andere, vergelijkbare woningen geen verontreiniging voorkomt. Uitspraak Rechtbank Middelburg, 25 november 2010

Jacoline Kroon

Auteur: Jacoline Kroon

Telefoonnummer: 0317-425300
E-mail: jkroon@aens.nl

Praktijk

Jacoline Kroon is een ervaren procesadvocaat in zowel het bestuursrecht als burgerlijk recht. Zij is gespecialiseerd in Agrarisch recht (mest, betalingsrechten en andere subsidies, pacht en productierechten), bestuursrecht (milieu en ruimtelijke ordening), algemeen burgerlijk recht en economisch strafrecht op agrarisch gebied. In haar praktijk verdedigt zij in de regel de agrariër en ondernemer, waar zij hun positie gunstig weet in te kleden. Dat deed zij in tal van zaken over de fosfaatrechten, waar zij ook agrariërs bijstond in de speerpuntprocedures bij het CBb en daarnaast in strafzaken over (tekorten aan) productierechten op grond van de Meststoffenwet. Ook op het gebied van stikstof, de verleende Wnb-vergunning of de PAS-melding en de positie van de agrariër daarin, is Jacoline goed thuis., Regelmatig publiceert Jacoline over deze actuele onderwerpen.

Loopbaan
Jacoline studeerde veeteelt aan Wageningen University & Research. Na een korte loopbaan in het agrarisch praktijkonderzoek koos zij voor een rechtenstudie. Haar kennis op beide studievlakken combineerde zij in eerste instantie bij een groot agrarisch accountantskantoor. Sinds 2006 werkt Jacoline bij A&S Advocaten, waar zij in 2019 toetrad tot de vennootschap.

Persoonlijk
In haar vrije tijd speelt Jacoline viool in een symfonieorkest. Daarnaast is zij een fervent fotograaf; bij mooi en minder mooi weer fotografeert zij het Nederlandse landschap. Daarbij komt opnieuw de passie voor het agrarische naar voren.

Nevenactiviteiten

  • lid vereniging voor Agrarisch recht
  • lid vereniging voor Agrarisch recht advocaten
  • gastdocent Van Hall Larenstein
  • gastdocent VLB-opleiding
  • divers (kerkelijk) bestuurswerk