Fosfaatrechten voor uitgeschaarde dieren

Fosfaatrechten worden toegekend aan het bedrijf waarop op 2 juli 2015 melkvee I&R stond geregistreerd. Als een bedrijf op 2 juli 2015 dieren inschaarde, krijgt het inscharende bedrijf de fosfaatrechten op naam geregistreerd. Dit geldt ook als de eigendom van de dieren bij de uitschaarder lag. Dit artikel gaat in op de aanspraken op fosfaatrechten, zowel qua registratie als vermogensrechtelijke aanspraken.

Hoofdregel vaststellen fosfaatrechten

Voor het vaststellen van fosfaatrechten geldt de volgende hoofdregel: het aantal fosfaatrechten komt overeen met de forfaitaire productie van dierlijke meststoffen in een kalenderjaar door melkvee dat op 2 juli 2015 op een bedrijf op basis van I&R stond geregistreerd. Als een bedrijf op 2 juli 2015 dieren inschaarde, krijgt dat bedrijf de fosfaatrechten op naam vastgesteld en niet de uitschaarder.

Rechten op naam van uitschaarder

Wanneer een uitschaarder de fosfaatrechten toch op naam wil hebben, kan hij RVO vragen zijn fosfaatrechten te verhogen onder verlaging van de fosfaatrechten van de inschaarder. Dit verzoek moet worden gedaan voor een nader te bepalen datum (waarschijnlijk datum inwerkingtreding stelsel fosfaatrechten – JK). De inschaarder moet met deze overschrijving instemmen.

Aanspraken inschaarder?

Een inschaarder kan weigeren mee te werken aan de registratie op naam van de uitschaarder. Hij zou kunnen stellen dat hij rechthebbende (“eigenaar”) is van de fosfaatrechten, omdat deze op zijn naam staan. Dit standpunt is op basis van huidige jurisprudentie niet zomaar houdbaar. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 januari 2014 – kort gezegd – bepaald dat de tenaamstelling van rechten niets zegt over de vermogensrechtelijke aanspraak op deze rechten. Met andere woorden: wanneer iemand rechten op naam heeft staan, wil dat niet zeggen dat hij “eigenaar” (rechthebbende) is van die rechten.

Analoge toepassing fosfaatrechten

Als een uitschaarder zijn dieren bij een inschaarder heeft gestald op 2 juli 2015 zou naar analoge toepassing van het arrest van 7 januari 2014 de uitschaarder ook rechthebbende (‘eigenaar’) van deze rechten zijn, ook al worden deze rechten (in eerste instantie) op naam van de inschaarder vastgesteld. Wanneer een inschaarder nu niet meewerkt aan overschrijving van de referentie, zou de uitschaarder overschrijving kunnen eisen, zo nodig bij de rechter. Als de uitschaarder gelijk krijgt (wat zeer goed denkbaar is), zou de inschaarder de rechten alsnog moeten overdragen, waarbij wel een korting wordt gehanteerd van 10% bij de overdracht. Dit afgezien de vraag of de inschaarder niet grondgebonden was en al een afroming van 8,3% heeft plaats gevonden.

Inschaarder komt tot inzicht?

Bij het vooruitzicht van verplichte ‘teruggave’ na vaststelling fosfaatrechten na afroming en met korting kan het voor de inschaarder raadzaam zijn voorafgaand aan het vaststellen van de fosfaatrechten na te denken over zijn positie. Door instemming met registratie op naam van de uitschaarder kan hij zich mogelijk veel ellende en kosten besparen.

Tip

Voor situaties van in- en uitscharen: denk tijdig na over de tenaamstelling van de rechten vanaf inwerkingtreding van het stelsel van fosfaatrechten.

Vragen?

Neem gerust contact op! Aan telefonische overleg zijn geen kosten verbonden.

Jacoline Kroon

Auteur: Jacoline Kroon

mr ir J.M.M. (Jacoline) Kroon

E: jkroon@aens.nl

T: 085 – 48 77 406