Gelijkheid voor natuurbehouders

Particuliere natuurbehouders kunnen waarschijnlijk op termijn aanspraak maken op een subsidie voor de verwerving van gronden ten behoeve van duurzaam natuurbehoud. Organisaties als zoals Natuurmonumenten en de 12 Landschappen (bijvoorbeeld het Geldersch Landschap en het Utrechts Landschap) konden dat al langer. De ongelijkheid verdwijnt. Dit is het gevolg van de goedkeuring door de Europese Commissie van de zogenoemde subsidieregeling grondverwerving ten behoeve van natuurbehoud. Deze regeling is volgens de Europese Commissie een vorm van toegelaten staatssteun die de interne markt niet zal verstoren.

Welke gronden?

Een ieder die overeenkomstig een provinciaal natuurbeheerplan de natuur duurzaam beheert zal aanspraak kunnen maken op economisch voordeel. De regeling geldt voor gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), maar kan ook daarbuiten gelden. Ook gronden die worden verworven om te worden geruild ten behoeve van natuurbeheerplannen kunnen onder de regeling vallen. Niet alleen voor reeds bestaande natuur kan de subsidie worden aangevraagd, ook landbouwgrond die omgezet wordt in natuur kan in aanmerking komen.

Hoeveel subsidie?

Maximaal 100% van de reële marktwaarde van de natuurgronden kan worden vergoed. Deze waarde zal door een onafhankelijke taxateur worden vastgesteld. Daarbij maakt het overigens geen verschil of de natuurbeheerder het betrokken onroerend goed in eigendom verwerft, dan wel erfpachter daarvan wordt. Voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is dat de natuurbeheerder zich verplicht de gronden bestendig als natuurgrond te gebruiken. De Europese Commissie acht niet waarschijnlijk dat deze regeling een prijsopdrijvend effect heeft, omdat de steun nooit hoger zal zijn dan de door een onafhankelijke taxateur vastgestelde aankoopprijs.

Vanaf wanneer?

Over de nieuwe aankoopregeling is het laatste woord nog niet gezegd. Echter, staatssecretaris Bleker (ELI) schreef de Tweede Kamer op 6 september 2011 dat ingevolge de beschikking van de Europese Commissie niets in de weg staat aan uitvoering van de regeling. Houdt u de berichtgeving over dit onderwerp vooralsnog dus in de gaten.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl