Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

De GGD vindt wonen bij megastallen ongezond. Daarom wil zij burgers beschermen tegen schadelijke ziekteverwekkers uit megastallen. Volgens de GGD moeten er wettelijke minimumafstanden komen tot nieuwe stallen. Naar verwachting is dit nog niet zo snel werkelijkheid.

Wettelijk kader vergunning

Wie een megastal wil bouwen moet beschikken over een omgevingsvergunning voor bouwen en mliieu (voorheen bouwvergunning en milieuvergunning). Voor het verlenen van de omgevingsvergunning bouwen toetst het college van B & W aan vier criteria. De vergunning voor bouwen wordt geweigerd als deze in strijd is met:

1. Het bestemmingsplan/ beheersverordening of exploitatieplan en algemene regels van rijk en provincie (nu in ontwerp);

2. Bouwbesluit 2003;

3. Bouwverordening;

4. Welstand.

Voor het milieugedeelte vindt een aparte toets plaats. Wat betreft de toelaatbaarheid van geurhinder toetst B & W hiervoor aan de Wet geurhinder en veehouderij. Als de geuruitstoot boven de wettelijke norm uitkomt, wordt de vergunning geweigerd. Als de stal dichtbij een zogenaamd kwetsbaar gebied komt te staan, mag de ammoniakuitstoot uit de stal de wettelijke norm ook niet overschrijden. Deze norm volgt uit de Wet ammoniak en veehouderij. Verder worden voorgeschriften gesteld over het gebruik van energie, grondstofopslag van afvalstoffen, brandveiligheid, geluid, afvalwater en de registratie van deze aspecten. Geen toetsing volksgezondheid De volksgezondheid in de vorm van ziekteverwekkers is nu (nog) geen toetsingskader voor het toestaan of weigeren van een omgevingsvergunning. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in de vestigingsmogelijkheden van een intensieve veehouderij is de mogelijke besmetting voor dierziekten een mee te wegen belang. De rechter stelt dat zowel voor ruimtelijke als milieuplannen de relatie veehouderijen en volksgezondheid primair geregeld wordt in andere regelgeving, zoals de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Daarnaast blijft in het kader van de omgevingsvergunning voor milieu ruimte voor een aanvullende toets. Een bezwaar tegen de omgevingsvergunning door onderbouwing met algemene rapporten of documenten is in het algemeen voldoende. Toekomst Of een toets over aantasting van de volksgezondheid er komt, valt nog te bezien. Voordat die er komt zal eerst (wetenschappelijk) moeten worden aangetoond dat stof uit (mega)stallen ziektekiemen bevatten die de volksgezondheid kunnen aantasten.

En dan nog: welke norm is toelaatbaar?

Jacoline Kroon

Auteur: Jacoline Kroon

mr ir J.M.M. (Jacoline) Kroon

E: jkroon@aens.nl

T: 085 – 48 77 406