Het Rijk mengt zich in lokale bestemmingsplannen

Gemeenten moeten binnenkort bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen rekening houden met plannen van het rijk.

Onder die plannen vallen onderwerpen als de uitbreiding van de Rotterdamse haven, het stroomgebied van de grote rivieren, militaire terreinen, werelderfgoederen (waaronder de Romeinse limes), (spoor)wegen, elektriciteits- en buisleidingen, etc. Het Rijk verplicht gemeenten met die onderwerpen rekening te houden via het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: “Barro”, ook wel bekend als de AMvB Ruimte). Het Barro kan grote gevolgen hebben en die kunnen in heel Nederland worden ondervonden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat (onroerende) zaken als gevolg van het Barro minder waard worden. De invloed van de in het Barro geregelde onderwerpen is niet in iedere situatie gelijk. Per onderwerp wordt bepaald of een gemeente die regels binnen drie jaar in een bestemmingsplan vertaald moet hebben, of dat een gemeente die regels past in een bestemmingsplan hoeft te vertalen als de gemeente zelf van plan is een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Ook de burger kan met de gevolgen van het Barro worden geconfronteerd, en niet alleen via het bestemmingsplan.

Zo bestaat er bijvoorbeeld geen aanspraak op planschades, als een planologisch (on)mogelijk gemaakte ontwikkeling vanwege het Barro voorzienbaar was. Gevolgen voor de praktijk De bij het Barro behorende bijlagen (kaarten) geven een indruk van de gebieden waar het Barro gevolgen kan hebben. Het is aan te raden om bij ontwikkelingen in gebieden waarop het Barro betrekking heeft, het Barro te raadplegen. Zo kunnen onaangename verrassingen worden voorkomen. Het Barro zal naar verwachting in 2012 in werking treden. Het vastgestelde Barro en de ontwerp-wijziging daarvan zijn te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl (onder “parlementaire documenten”, dossiernummer 31500, nrs. 25 en 26).

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

Email: rvbaalen@aens.nl
T.: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Civiel- en bestuursrechtelijk agrarisch recht, onroerend goedrecht, algemeen bestuursrecht

Loopbaan
Richard studeerde in 2007 af aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master Staats- en Bestuursrecht afrondde. Tijdens en kort na zijn studie was hij griffier bij de Centrale Raad van Beroep. In de twee jaren daarop volgend werkte hij bij een gemeente op de afdeling grondzaken, op het grensvlak tussen het bestuursrecht en het civielrecht. In 2010 trad Richard in dienst bij A&S Advocaten.

Persoonlijk
“Vaak zijn kwesties over Agrarisch recht of Onroerend goedrecht niet puur civiel- of bestuursrechtelijk van aard. De cliënt is er niet altijd mee geholpen om die aandachtsgebieden gescheiden te behandelen. Ik vind het mooi om cliënten een totaaloverzicht voor te kunnen houden. Dat werkt vaak verhelderend. In mijn vrije tijd lees ik graag, bijvoorbeeld over geschiedenis. Ook ben ik vaak te vinden in het bos en het buitengebied, soms op de chopper en soms op hardloopschoenen.”

Nevenactiviteiten

  • Lid Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR);
  • Lid (aspirant) Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA);
  • Lid Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOr);
  • Adviseur kenniswerkgroep Onteigening en Planschade (Nederlandse Vereniging van Makelaars)
  • Docent Academie voor Vastgoed / NVM SOM
  • Divers (kerkelijk) bestuurswerk.

Publicaties

  • Reactie op afwijzing van de voordracht tot vernietiging van ‘Beheersverordening Hellebeuk’ (Tijdschrift voor Omgevingsrecht, mei 2014)
  • De gebrekenregeling: invloed van de planologie – Het huur- en pachtrecht vergeleken (Tijdschrift voor Agrarisch Recht, april 2013)
  • Divers (zie ‘Blog en Nieuws’)