Het Rijk mengt zich in lokale bestemmingsplannen

Gemeenten moeten binnenkort bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen rekening houden met plannen van het rijk.

Onder die plannen vallen onderwerpen als de uitbreiding van de Rotterdamse haven, het stroomgebied van de grote rivieren, militaire terreinen, werelderfgoederen (waaronder de Romeinse limes), (spoor)wegen, elektriciteits- en buisleidingen, etc. Het Rijk verplicht gemeenten met die onderwerpen rekening te houden via het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: “Barro”, ook wel bekend als de AMvB Ruimte). Het Barro kan grote gevolgen hebben en die kunnen in heel Nederland worden ondervonden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat (onroerende) zaken als gevolg van het Barro minder waard worden. De invloed van de in het Barro geregelde onderwerpen is niet in iedere situatie gelijk. Per onderwerp wordt bepaald of een gemeente die regels binnen drie jaar in een bestemmingsplan vertaald moet hebben, of dat een gemeente die regels past in een bestemmingsplan hoeft te vertalen als de gemeente zelf van plan is een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Ook de burger kan met de gevolgen van het Barro worden geconfronteerd, en niet alleen via het bestemmingsplan.

Zo bestaat er bijvoorbeeld geen aanspraak op planschades, als een planologisch (on)mogelijk gemaakte ontwikkeling vanwege het Barro voorzienbaar was. Gevolgen voor de praktijk De bij het Barro behorende bijlagen (kaarten) geven een indruk van de gebieden waar het Barro gevolgen kan hebben. Het is aan te raden om bij ontwikkelingen in gebieden waarop het Barro betrekking heeft, het Barro te raadplegen. Zo kunnen onaangename verrassingen worden voorkomen. Het Barro zal naar verwachting in 2012 in werking treden. Het vastgestelde Barro en de ontwerp-wijziging daarvan zijn te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl (onder “parlementaire documenten”, dossiernummer 31500, nrs. 25 en 26).

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

mr M.J.H. (Richard) van Baalen

E: rvbaalen@aens.nl

T: 085 – 48 77 408