Handelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt?

Situatie

Door regenval stijgt het waterpeil in een polder zodanig dat een perceel onder water loopt. De eigenaar van het perceel geeft als oorzaak aan dat de waterdoorgangen waren dichtgeslibd. Hij heeft dit twee weken voor de zeer zware regenval gemeld bij het waterschap. Ook tijdens deze regenval heeft hij dit gemeld. Het waterschap heeft volgens hem niet gereageerd. De eigenaar wil schadevergoeding. Het waterschap heeft volgens de grondeigenaar verwijtbaar niet tijdig maatregelen getroffen en is daarom in zijn zorgplicht tekort geschoten. Het waterschap meent dat het niet onderhoudsplichtig is. Ook heeft het geen algemene plicht het onderhoud te controleren. Het is daarom niet tekort geschoten in zijn onderhoudsplicht.

Wettelijke zorgplicht

Het waterschap moet ervoor zorgen dat de waterstanden in het peilbesluit zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Er rust dus een zorgplicht op het waterschap. Een waterschap kan onrechtmatig handelen wanneer het – rekening houdend met de betrokken belangen en zijn beperkte middelen beneden de zorg van een goed beheerder blijft. Van het waterschap mag worden verwacht dat het adequaat reageert op binnenkomende klachten over het waterpeil. Dit kan zijn door het instellen van een onderzoek als het (laten) treffen van maatregelen. In geval van een calamiteit heeft de rampenorganisatie beleidsvrijheid om te bepalen waar, wanneer en hoe op welke klachten wordt gereageerd en prioriteit gesteld.

Oordeel rechter

Het gerechtshof in Den Haag geeft de landeigenaar geen gelijk. Het waterschap handelt slechts onrechtmatig wanneer het na een melding geen onderzoek instelt of – afhankelijk van de uitkomst daarvan – de noodzakelijke en mogelijke maatregelen treft/laat treffen. In de geschetste situatie had de eigenaar een melding gedaan. Het waterschap heeft hierop actie ondernomen en heeft een onderzoek verricht. Naar aanleiding daarvan is opdracht gegeven om de bagger te verwijderen. Op dat moment was er niet een zodanige urgente situatie dat het waterschap direct zou moeten optreden. Door het reageren op de klacht van de eigenaar heeft het waterschap zijn zorgplicht en onderzoeksplicht niet geschonden. Tijdens de regenval zijn bij het waterschap 300 klachten binnengekomen. Het hof past terughoudendheid bij de toetsing van het beleid van het waterschap. Het waterschap is niet aansprakelijk is voor de schade. Tip Kijk bij een klacht wie bevoegd is het probleem op te lossen. Doe een melding schriftelijk. Als het waterschap niets doet met de melding en er ontstaat schade, dan kun je in ieder geval bewijzen dat je een melding hebt gedaan. Bewijstechnisch zal het dan makkelijker zijn.

Uitspraak Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 september 2008, Tijdschrift Agrarisch recht 2011, nr 2 Colinda de Groot, A & S Advocaten

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl