Huursom bij gemengde overeenkomst pacht/huur

Huursom bij gemengde overeenkomst pacht/huur

Huursom roerende zaken is complementaire deel van totale huursom minus pachtpenningen.

Situatie

Verhuurder en huurder gaan in 2012 een huurovereenkomst aan voor de huur van een geheel tuinbouwbedrijf (kersen en aardbeien) inclusief diverse roerende zaken, waaronder een trekker, een spitmachine, een hoogwerker, pluktreintjes, een compressor en een beregeningspomp. Tot het verhuurde behoort ook een mantelzorgwoning. Partijen komen een totale huurprijs overeen van € 40.000. Gedurende de huurperiode gaat de kersenoverkapping door storm kapot. Huurder spreekt verhuurder aan op herstel hiervan. De verhuurder weigert dit en partijen krijgen ruzie. De pachter stuurt de huurovereenkomst ter goedkeuring naar de Grondkamer. Die stelt de pachtprijs mede voor de mantelzorgwoning vast op circa € 19.000,– op jaarbasis. De Grondkamer stelt daarbij dat de pachtprijs geldt voor het gehele bedrijf en maakt daarbij kennelijk geen onderscheid in roerende of onroerende zaken. Vanwege het geschil over het herstel van de kersenoverkapping schort pachter de betaling van de huur voor de roerende zaken op.

Oordeel pachtkamer

De pachtkamer oordeelt dat de huurprijs van de roerende zaken niet is verdisconteerd in de pachtprijs. Afgaande op het aantal roerende zaken dat is verhuurd, moet worden aangenomen dat het gedeelte van de jaarlijkse huursom dat niet wordt beschouwd als pachtvergoeding, wordt aangemerkt als een huurvergoeding. De pachter moet deze alsnog betalen. Over de mantelzorgwoning oordeelt de pachtkamer dat de mantelzorgwoning integraal onderdeel uitmaakt van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Voor en mantelzorgwoning kan geen pachtovereenkomst worden gesloten. Daarom wordt de mantelzorgwoning geacht te vallen onder de huurovereenkomst.

Pachtkamer rechtbank Midden-Nederland 6 september 2017, zaaknummer 5248831 / LC EXPL 16-2892 MC/936.

Jacoline Kroon

Auteur: Jacoline Kroon

Telefoonnummer: 0317-425300
E-mail: jkroon@aens.nl

Praktijkgebieden
Agrarisch Recht (mest, toeslagrechten en andere subsidies, pacht en productierechten), Bestuursrecht (ruimtelijke ordening) en Algemeen Burgerlijk Recht.

Loopbaan
Jacoline Kroon studeerde veeteelt aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (tegenwoordig Wageningen University). Na een korte loopbaan in het agrarisch praktijkonderzoek koos zij voor een rechtenstudie. Haar kennis op beide studievlakken combineerde zij in eerste instantie bij een groot agrarisch accountantskantoor. Sinds 2006 is Jacoline werkzaam bij A&S Advocaten.

Persoonlijk
“In mijn vrije tijd speel ik graag en veel viool, zowel in kleine groepjes als in een groot symfonieorkest. Bij mooi en minder mooi weer maak ik graag foto’s van het Nederlandse landschap. In mijn foto’s komt opnieuw de passie voor het agrarische, en dan met name veeteelt naar voren.”

Nevenactiviteiten

  • lid vereniging voor Agrarisch recht
  • docent leergang Agrarisch Recht Alfa Accountants B.V.
  • docent College voor Belastingadviseurs
  • divers (kerkelijk) bestuurswerk